Isaia 6

1Wɛ̃ pↄ́ kí Uzia gà, ma Dii è zↄ̃lɛa báawa musumusu, aà gomusu pↄ́ bã̀ɛ aà gbázĩ aà kpɛ́ pà. 2Malaika gudↄ̃anaↄ ku aà mia, an baade gã̀sĩa soolosooloɛ. Aa a mɛ̀n plapla kù ń oaa, a mɛ̀n plapla sↄ̃ ń mɛwa, a plapla pↄ́ gↄ̃̀ↄ ↄ̃ aaì vuaò. 3Aalɛ okↄ̃ɛ: Kuaadoade, Kuaadoade, Kuaadoade Dii Zĩgↄ̃de! Aà gawi dṹnia pà píi. 4Lua kpɛ́ kpɛɛlɛliↄ dèe tↄↄlɛu malaikapiↄ lↄↄ yã́i, ↄ̃ súɛlɛ kpɛ́pi pà. 5Ɔ̃ ma mɛ̀: Yã́ gìaɛ sa, kɛgua, asa ma lɛ́ gbãlɛaɛ, mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ má kú ń guuↄ lɛ́ gbãlɛa, ↄ̃ ma wɛsì Kí Dii Zĩgↄ̃delɛ. 6Ɔ̃ malaikapiↄ do tɛyↄ̃ sɛ̀ gbagbakĩi ń kpàoo, à vùa mↄ̀ò ma kĩ́i, 7ↄ̃ a zↄ̃̀ ma lɛ́wa à mɛ̀: Lá à zↄ̃̀ n lɛ́wa, n tàae kɛ̃̀ma, wà lakà n duunaan we. 8Ɔ̃ ma Dii lↄↄ mà à mɛ̀: Dé má zĩi? Dé mɛ́ a gɛ́wɛ̃ɛi? Ɔ̃ ma mɛ̀: Má kɛ́! Ma zĩ mɛ. 9Ɔ̃ à mɛ̀: Gɛ ǹ o gbɛ̃́ↄnɛ, aa swã́kpa aaↄ gɛ́ yãemasai, aa wɛ́tɛi aaↄ gɛ́ yãedↄ̃sai. 10Ǹ ń wɛ́ dɛnɛ́ kɛ aasu gu'eo, ǹ ń swã́ gbãakũnɛ́ kɛ́ yã́ su gɛ̃uo, ǹ ń nↄ̀sɛ tatanɛ́ kɛ́ aasu yãe dↄ̃ aa ɛa sua, mí ń gbã́gbão yã́i. 11Ɔ̃ ma aà là: Aↄ dɛ màa e gↄↄ ũma ni, Dii? Ɔ̃ a wèa: E gↄↄ pↄ́ an wɛ̃́lɛpiↄ kwɛ̀ wìliũ, gbɛ̃e ku a guu lↄo, mɛ́ wà ń bùsupi kàalɛ dɛ̃̀ↄↄ, à gↄ̃̀ bɛzia ũ, 12mɛ́ má tò wà tà ń a gbɛ̃́ↄ zã̀zã, wà bùsupi tò da fↄ̃̀ↄↄ. 13Baa tó an gbɛ̃́ↄ kwide gↄ̃̀ we, wa ɛa ń tↄ̀lↄzↄ̃ lↄɛ. Lá wì kpakpaa ge kpàkɛfↄ̃ↄↄli zↄ̃ a miↄna i vlãpa, màa bui pↄ́ a kua adoa a gↄ̃ a miↄna ũ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\