Isaia 60

1Fɛlɛ tɛkɛ, asa n gupua mↄ̀, Dii gawi pìsima. 2Gwa! Guluuluu kù dṹniaa, gusia kùlɛ a gbɛ̃́ↄwa. Mpi sↄ̃, Dii a bilɛma, aà gawi i bↄma. 3Buiↄ mↄ n gupuau, kíaↄ sↄ̃ n pípia í gbãai. 4Wɛzu gugwa ǹ liai, aa kã̀aa píi, aalɛ mↄ́ n kĩ́i. N nɛgↄ̃ɛↄ bↄ̀ za zã̀zã, aalɛ su, wa n nɛnↄɛↄ naaa ń gbã̀tɛ̃ɛu, wàlɛ suńnↄ. 5Tó n bee è, n pↄna a pisi n oawa, n nↄ̀sɛ a yáalↄ kua nzĩa dakĩiwa. Wa n gba ísia baa àizɛɛↄ, wa mↄnɛ ń buiↄ pↄmaaↄ. 6Yiongo waiↄ li n bùsua, Madiã ń Efa bùsu yiongo nɛ́ bↄlↄↄ. Seba bùsudeↄ mↄ píi vua ń tulaleti gĩnanaↄ sɛa, aalɛ ma yãkɛaↄ baokpa. 7Wa Kedaa bùsu pↄtuoↄ kãaanɛ píi, wa Nɛbaioↄ sãsaↄ kpama ǹ n bↄↄlɛkɛò, wi sa pↄ́ ì kamagu oò ma gbagbakĩiwa, mí a kpɛ́ gawide gawi kã́fĩò. 8Bↄ́ mɛ́ táa'ò lɛ́ su lán louwa, lán felenguuluↄ sua ń kpɛ́uwa keei? 9Ísiabaadeↄ lɛ́ kãaamazi we, ísia gó'ilɛnaↄ mɛ́ zɛmikũa we. Aa bↄ̀ ń n nɛ́ↄ za zã̀zã, aalɛ mↄ́ ń ń ã́nusuↄ ń ń vuaↄ ma Dii n Lua tↄbↄi, asa ma Isailiↄ Lua ma kua adoaɛ, má gawi pisima. 10Buipãleↄ ɛa n bĩ́iↄ bo, an kíaↄ zĩkɛnɛ. Baa kɛ́ ma n gbɛ̃ ń pↄfɛ̃o yãa, má wɛ̃nadↄ̃nɛ ma sùuu yã́i sa. 11N bĩ́ibↄlɛↄ aaↄ wɛ̃aɛ gↄↄpii, aaliↄ taao fãanɛ ń gwãasĩnao, kɛ́ buiↄ mↄnɛ ń ń àizɛɛↄ ń ń kíaↄ kpán'aɛkɛa. 12Asa bui ge kpala pↄ́ i zↄblenɛo a midɛɛ, wa ń bùsuↄ dɛɛlɛmpa míↄmiↄ. 13Wa mↄnɛ ń Libã bùsu gawio, pɛ̃liↄ ń kpɛ̃liↄ ń sɛ̃́liↄ píi, kɛ́ mà e zãbleò ma kúkĩiwa, ma gbadibↄpi iↄ gawi vĩ. 14N wɛtãna nɛ́ↄ mↄ kúlɛnɛ, gbɛ̃́ pↄ́ aa sakàngupiↄ wúlɛnɛ n gbázĩ, aai onɛ Dii wɛ̃́lɛ Siↄna pↄ́ Isailiↄ Lua pↄ́ a kua adoa kàlɛ. 15Baa kɛ́ gbɛ̃́ↄ zàngu yãa aa pãkpànzi, gbɛ̃eli gu baa vĩ n guuo, má n kɛ ĩ́andãbↄ láasai ũ, gbɛ̃́ↄ iↄ pↄnakɛò e ń buiwa. 16Ńyↄ̃ buiↄ vĩ mi, an kíaↄ yↄ̃́ kpama, níↄ dↄ̃ mámɛ máa Dii n Suabana ũ, Yakↄbu Lua gbãade n Bona ũ. 17Má mↄ́ ń vuao mↄgotɛ̃ gbɛu, ã́nusu sↄ̃ mↄsi gbɛu. Má mↄ́ ń mↄgotɛ̃oli gbɛu, mↄsi sↄ̃ gbɛ gbɛu. Má aafia dilɛnɛ n laaidↄmade ũ, má yã́zɛde danɛ n gbãade ũ. 18Wa yãpãsĩ súu ma n bùsuu lↄo, ásoo ń músio a sↄ̃ n bùsu zↄ̃lɛio. Wa tↄ́kpa n bĩ́iɛ Suaba, n bↄlɛↄ sↄ̃ Táasi. 19Ĩatɛ̃ ali gupunɛ fãanɛ lↄo, mↄvua í gbãa a gupunɛ lↄo. Ma Dii mámɛ máↄ dɛ n gupua ũ gↄↄpii, mapi n Lua, mámɛ máↄ dɛ n tɛkɛa ũ. 20N ĩatɛ̃ a gɛ̃ kpɛ́u bauo, mɛ́ n mↄ a ↄsikɛo, asa mámɛ máↄ dɛ n gupua láasai ũ, n ↄↄlↄ a midɛ sa. 21N gbɛ̃́ↄ aaↄ maa píiɛ, mɛ́ aaↄ bùsu vĩ gↄↄpii. Aaↄ dɛli pↄ́ má bà vlãpaa ũ, ma ↄgbɛ ũ ma zãblea yã́i. 22An gbɛ̃́ pↄ́ kɛ̃́sãańzi a kↄ̃ à ka gbɛ̃ↄn ↄ̀aa sↄo, an gbɛ̃́ pↄ́ kpɛɛ ń guu, a gↄ̃ bui zↄ̃ↄ ũ. Mámɛmaa Dii, má yã́pi kɛ a gↄↄwa ń wãao.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\