Isaia 61

1Dii Lua Nisĩna kua, à ma sɛ mà baonakpa taasideↄnɛ, à ma zĩ mà pↄsiadeↄ gba sↄ̃ mà zĩ̀zↄↄ gↄ̃a wɛ̃́ɛↄ ũ ń dakpɛunaↄ gbaɛao kpàwakɛ, 2mà Dii gbɛ̃kɛkɛnɛgↄↄ ń wá Lua tↄsimagↄↄo onɛ́, pↄsiadeↄ nↄ̀sɛ i níni píi. 3À ma zĩ mà fùakpa Siↄna ↄↄlↄnaↄnɛ túfu gbɛu, mà pↄna nísi dↄↄmá an gbãsĩkpaa gbɛu, mà táasilɛa pↄkasa danɛ́ an kãgaa gbɛu. Aaↄ maa, wiↄ mɛnɛ́ lí pↄ́ Dii bà azĩa tↄbↄa yã́iↄ. 4Aa bɛzia sà zizi vu, aa pↄ́ pↄ́ wà a dɛɛlɛmpà yãaↄ kɛkɛ, aa ɛa wɛ̃́lɛ pↄ́ gↄ̃̀ da wáiwai za káauↄ kálɛ lↄ. 5Bui zĩ̀loↄ á pↄ́ↄ dã́dãɛ́, buipãleↄ á bua ń á vɛ̃ɛbuↄ sɛ̃waɛ́. 6Ápiↄ sↄ̃, wa mɛɛ́ Dii gbàgbanaↄ, wa á sísi wá Lua zĩkɛnaↄ. Á buiↄ àizɛɛble, á ĩ́anadã ń ń pↄmaaↄ. 7Ma gbɛ̃́ↄ asea e lɛɛ pla wí pↄ́ wa dàmá gbɛu, aa pↄnakɛ ń ń baao an gɛɛkpanwɛia gbɛu. Aa gↄ̃ bùsu lɛɛ pla vĩ, pↄna láasai aↄ dɛ ń pↄ́ ũ. 8Asa ma Dii, yã́zɛde mɛ́ ì kamagu, má za pↄ́siamá ń gbãableamáogu. Má ń asea kpámá ń náaio, ma bàa aↄ kúńnↄ gↄↄpii. 9Waↄ ń buiↄ dↄ̃ dṹniau, an nɛ́ↄ tↄbↄ bui píi kĩ́i, gbɛ̃́ pↄ́ ń é píi i dↄ̃ kɛ́ aa dɛ gbɛ̃́ pↄ́ ma báaadàńguↄ ũ. 10Mi pↄnakɛ ń Diio maamaa, ma pↄ na ma Luawa, asa à suabaa nàmazi pↄkasa ũ, à bↄa maa dàmɛɛ ula ũ, lán nↄsɛna pↄ́ kákakɛ̀wa, lá aà nↄ pↄ́ a zãblebↄↄ fĩ̀wawa. 11Lá tↄↄlɛ ì to pↄ́ bↄlɛwa, mɛ́ bua ì to pↄ́wɛna fɛlɛ, màa Dii Lua a to yã́zɛde ligua, a to wà ma táasilɛ bui píi wáa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\