Isaia 62

1Siↄna yã́i máↄ nílɛao, Yelusalɛũ yã́i ma lɛ́ a gↄ̃ kpaaũao e a gɛ bↄò maa lá gu ì dↄwa, e a suabaa gɛ àↄ pípi lán sɛ̃tɛwa. 2Buiↄ n bↄa maa e, kíaↄ wɛsi n gawilɛ ḿpii. Wa tↄ́ dafu pↄ́ a bↄ Dii lɛ́u kpánɛ. 3Ńyↄ̃ↄ dɛ lán tulu gawidewa Dii ↄzĩ, ńyↄ̃ↄ dɛ kíafua ũ á Lua ↄlau. 4Wa mɛnɛ Bɛzia bau lↄo, wa n bùsu sísi Guwaiwai bau lↄo. Waↄ mɛnɛ Mapↄeãwɛ̃lɛ, n bùsu sↄ̃ Nↄzãe, asa Dii pↄ aↄ dↄma, mɛ́ n bùsu a zãkɛaànↄ. 5Lá ɛ̀waaso ì wɛ̃́ndia sɛ́, màa n Kɛna a n sɛ́. Lá nↄsɛna ì pↄnakɛ ń a nↄo, màa n Lua a pↄnakɛnnↄ. 6Yelusalɛũ, ma gudↄ̃anaↄ dilɛ n bĩ́iↄ musu, aaↄ nílɛao fãanɛ ń gwãasĩnao píi. Á Dii sìsinaↄ, ásu kã́maboo, 7àↄ zɛaàzi e a gɛ Yelusalɛũ kálɛ, i aà kɛ wɛ̃́lɛ pↄ́ dṹnia àↄ aà táasilɛ ũ. 8Dii ladà ń ↄlɛlɛao, a ò ń a gã̀sa gbãa dↄao à mɛ̀ á á blɛwɛ kpá á ibɛɛↄwa bau lↄo, buipãleↄ vɛ̃ɛ pↄ́ a a zĩkɛ̀ mi lↄo. 9A kɛ̀kɛnaↄ ble, aai ma táasilɛ, vɛ̃ɛkↄzↄ̃zↄ̃naↄ mi ma kpɛ́ kpɛɛlɛ. 10À bↄlɛ! À bↄlɛ wɛ̃́nkpɛ! À zɛ́ kɛkɛ gbɛ̃́ↄnɛ! À kpá! À zɛda kpá! À gbɛↄ gágau, í gudↄkↄ̃ɛkĩi dilɛ buiↄnɛ! 11Gwa! Dii kpàwakɛ̀ e dṹnia lɛ́wa: O Siↄnaɛ aà suabana lɛ́ mↄ́. Gwa! A a asea kũa mɛ́ a a zĩ ài kpán'aɛkɛa. 12Wa mɛnɛ́ Lua gbɛ̃́ↄ, gbɛ̃́ pↄ́ Dii ń bóↄ. Wa mɛnɛ Wa'ↄliai, Bɛzianlↄo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\