Isaia 63

1Dé mɛ́ bↄ̀ Ɛdↄũ bùsuu, àlɛ mↄ́, à bↄ̀ Bↄzɛla, aà pↄkasaↄ tã̀ keei? Dé mɛ́ lɛ́ gↄ̃sagↄ̃sa táa'o ń gbãa zↄ̃ↄo, a ula gawide daa keei? Mámɛ, málɛ zĩblea kpàwakɛ, má gbɛ̃́ↄ suabaa gbãa vĩ. 2Bↄ́yãi n ula ń n pↄkasaↄ tã̀ lán gbɛ̃́ pↄ́ ↄ̃zↄ̃̀ vɛ̃ɛfɛ̃kĩiu pↄ́wai? 3Ma ↄ̃zↄ̃̀ vɛ̃ɛfɛ̃kĩiu mado, gbɛ̃e kumanↄo, baa do. Ma ↄ̃zↄ̃̀ buiↄwa ń pↄkũmao, ma kɛ̀sɛ tↄ̃̀má ma pↄfɛ̃ yã́i. An au fã̀fã ma pↄkasaↄwa, ma ula gbãsĩkpà píi. 4Asa má tↄsimagↄↄ kũa ma sↄ̃u, ma gbɛ̃́ↄ bogↄↄ kà. 5Ma gugwàgwa, gbɛ̃e ku à dↄmalɛo, yã́ dìa kɛ́ gbɛ̃e ku à ma gba gbãao. Ɔ̃ ma zĩblè ń mazĩa gã̀sa gbãao, ma pↄkũma mɛ́ ma gba gbãa. 6Ma ↄ̃zↄ̃̀ buiↄwa ń pↄfɛ̃o, má tò ma pↄkũma í zↄ̃̀lɛmá, ma ń au kↄ̀lɛ zĩ́lɛ. 7Má Dii gbɛ̃kɛ galikɛ ń aà táasilɛao, asa à yã́pii kɛ̀wɛ̃ɛ wá gwaa guu, à yãmaa dasi kɛ̀ wá Isailiↄnɛ gbɛ̃kɛ guu. 8À mɛ̀: Aa dɛ ma gbɛ̃́ↄ ũ, aa mↄafiliyã kɛmɛɛo, ↄ̃ à gↄ̃̀ ń suabana ũ. 9A dↄ̃ńnↄ ń taasikɛa guu píi, aà aɛ malaika ń suabà, à ń bó kɛ́ a yeńzi à ń wɛ̃nagwà yã́i. A ń sɛa za yãayãa a ń kũa. 10Kási aa bↄ̀ aà kpɛ, aa aà Nisĩna pↄ yàɛ̀. Ɔ̃ à mikpɛdↄ̀nɛ́ à gↄ̃̀ ń ibɛɛ ũ, à zĩkàńnↄ. 11Ɔ̃ Mↄizi gↄↄ yã́ dↄ̀ aà gbɛ̃́ↄgu aa mɛ̀: Lua pↄ́ bùa ń a kpàsa dã̀dãnao ísiawa, à a Nisĩna dàńgu ku má ni? 12À a gã̀sa gawide pòo Mↄizi ↄplaai, ↄ̃ à í zↄ̃̀ɛ ń aɛ, kɛ́ à tↄbↄ e gↄↄpii yã́i. 13À gɛ̃̀ńnↄ í títiu, aai gɛ̃mbↄlɛo lán sↄ̃́ pↄ́ lɛ́ bàalɛ guwaiwaiuwa. 14Ɔ̃ Dii Nisĩna ń gbá ĩ́ampakĩi, lán zu pↄ́ wà gɛ̀ńnↄ swadↄↄiↄwa. Màa n dↄaanɛ́, kɛ́ n e tↄbↄ yã́i. 15Kua za musu wɛ́kpalɛ ǹ gwa, kua za n gulɛsĩ gawide pↄ́ a kua adoau. N pãsĩ ń n nɛgↄ̃nkɛo tↄ́n lá? N gi wɛ̃na ń sósobio kɛiwɛ̃ɛ. 16Baa tó Ablahaũ wá dↄ̃o, ḿmɛ ń wá Mae ũ. Baa kɛ́ wá yã́ i dↄ Isailiguo, Dii, ḿmɛ ń wá Mae ũ, n tↄ́n wá Bona za zi. 17Dii, bↄ́yãi ń tò wa zã n zɛ́wai? Àkɛa n wá swã́ gbãakũ̀, ↄ̃ wá n vĩa vĩo ni? Ɛa su wápi n zↄ̀blenaↄwa, gbɛ̃́ pↄ́ ń sɛ̀ buiↄn wá ũ. 18Wa gↄ̃ bùsu pↄ́ ń kpàwá vĩ gↄↄpla, ↄ̃ wá ibɛɛↄ mↄ̀ ↄ̃zↄ̃̀ n kpɛ́wa. 19Wá dɛ lán gbɛ̃́ pↄ́ ń iko vĩmáoↄwa à gɛ̃̀gɛ̃, lán gbɛ̃́ pↄ́ n tↄ́ kúmáoↄwa. Kai! Tó n musu wɛ̃̀ n pila, gbɛ̀sĩsĩↄ lualua n aɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\