Isaia 64

1Ńyↄ̃ↄ dɛ lán tɛ́ pↄ́ kũ̀ yàa giiwa a tò ípiwa, n ibɛɛↄ i n tↄ́ dↄ̃, buiↄ i gilikɛ n aɛ. 2Asa kɛ́ n pila yãa, n dabudabu pↄ́ wá a fãn vĩo kɛ̀, gbɛ̀sĩsĩↄ lùalua n aɛ. 3Dii pↄ́ ì yãkɛ gbɛ̃́ pↄ́ an wɛ́ dↄaàziↄnɛ, mɛ́ ì kɛ n bàasio, wi e yãa gueio. Gbɛ̃e swã́ i mao, gbɛ̃e i wɛsiɛo. 4Ni zɛ ń gbɛ̃́ pↄ́ n yã́li sã́aàguoo, gbɛ̃́ pↄ́ ì yãkɛ a zɛ́wa ń pↄnao. Ãma kɛ́ wa duunakɛ̀, n fɛ̃wázi, wá kúò à gɛ̃̀gɛ̃, kpelewa wá bↄui? 5Wápii, wa gↄ̃ gbãlɛa, wá maakɛaↄ píi dɛ lán bↄlↄwa. Wápii wálɛ i'o lán lí láwa, wá yãvãikɛa a gɛ̃wanↄ zɛ́a lán ĩ́anawa. 6Gbɛ̃e lɛ́ n sisi lↄo, gbɛ̃e i fɛlɛ lɛ́ zɛzɛnzi lↄo, asa n n wɛ́ gàwɛ̃ɛ, n wá kpá wá yãvãiↄla. 7Kási ḿmɛ ń wá Mae ũ Dii, gĩn wá ũ, wá bonan n ũ, n ↄgbɛn wá ũ wápii. 8Dii, n pↄ su pawázi à gɛ̃agɛ̃o, wá yãvãiↄ su àↄ dↄngu gↄↄpiio. Wá wɛgwa, n gbɛ̃́ↄn wá ũ wápii. 9N wɛ̃́lɛↄ gↄ̃̀ gbáa ũ, baa Siↄna gↄ̃̀ gbáa ũ, Yelusalɛũ gↄ̃̀ guwaiwai ũ. 10N kpɛ́ gawide pↄ́ a kua adoa pↄ́ wá deziↄ n táasilɛ̀u tɛkũ̀, pↄ́ pↄ́ wá pↄ dↄwàↄ ↄ̃̀ↄkpà píi. 11Ńyↄ̃ↄ yã́ beeↄ gwa, ní gí yãe kɛia? Ńyↄ̃ↄ nílɛ kpɛ̃́, ní ↄtↄ̃ↄlɛwá à gɛ̃agɛ̃̀a?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\