Isaia 65

1Ma sↄu mà mà wemá, ↄ̃ gbɛ̃e i ma gbɛao, má kɛ̀ wà ma e, ↄ̃ gbɛ̃e i ma kĩ́i wɛɛlɛo. Má ò bui pↄ́ lɛ́ ma sisioↄnɛ: Má kɛ́! Má kɛ́! 2Ma ↄ ìↄ dↄa bui swã́gbãadeↄzi, kási aa bɛ zɛ́ vãi guu tɛa ńzĩa pↄeãi. 3Bui pↄ́ ìↄ ma lɛ́ wɛ gↄↄpiin ń ũ, aaìↄ sa'o swaluu, aaì tulaletikatɛa tàasoↄu. 4Aaì zↄ̃lɛ miai, aaì i bàalikpɛu, aaì sa'osawa nↄ̀ↄ só, aaì pↄ́ bɛ̃̀ɛↄ yãma dɛ ń dou. 5Aaì mɛ: Ɛa, ńsu sↄ̃mazio, asa má ye mà gↄ̃ gbãlɛao! Gbɛ̃́ beeↄ dɛ tɛ́ pↄ́ ìↄ kũ gↄↄpii súɛlɛ ũ ma nízĩɛ. 6Dii mɛ̀: Gwa! A kɛ̃a láu ma aɛ, máↄ nílɛo, má fĩabonɛ́ à gɛ̃ ń kṹ, 7má fĩabonɛ́ ń duuna ń ń deziↄ duunao yã́ musu píi, asa aa tulaletikàtɛa gbɛ̀sĩsĩↄwa, aa lɛ'ɛ̀a sĩ̀sĩↄ musu. Má yã́ pↄ́ aa kɛ̀ yãaↄ fĩabonɛ́ a lɛ́u à gɛ̃ ń kṹ. 8Ma Dii ma mɛ̀: Baa tó vɛ̃ɛbɛↄ í vĩ yↄↄnnↄ, wì mɛ wasu a ↄ̃̀ↄkpao, asa a kã́fĩa vĩɛ. Màa má kɛ ma zↄ̀blenaↄ yã́i, má gbɛ̃́ↄ midɛ píio. 9Má bui sɛ Yakↄbu buiↄ guu, Yudaeↄ gↄ̃ ma gbɛ̀sĩsĩↄ vĩ. Gbɛ̃́ pↄ́ má sɛ̀ↄ mɛ́ aa gↄ̃ vĩ, wekĩi ma zↄ̀blenaↄ aaↄ kuu. 10Salↄna a gↄ̃ dã́dãkɛkĩi ũ, Akoo guzulɛ a gↄ̃ zuↄ kálɛkĩi ũ ma gbɛ̃́ pↄ́ aaì ma kĩ́i wɛɛlɛↄnɛ. 11Á gbɛ̃́ pↄ́ a pãkpàmaziↄ sↄ̃, ma gbɛ̀sĩsĩ pↄ́ a kua adoa yã́ sã̀águ, i blɛ kálɛ tã́a pↄ́ ì mↄ́ ń minaoɛ, i í gbãa yãalɛ tↄ̃́lɛ tã́a pↄ́ ì ń baa kpámáwa. 12Má á baa kpáwá fɛ̃nda ũ, í kúlɛ wà á dɛdɛ, asa ma lɛzù, i weao, ma yã'ò, i swã́sɛio, a yã́ pↄ́ má yeio kɛ̀, a zɛ ń yã́ pↄ́ i kamaguoo. 13A yã́i tò ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀ ma zↄ̀blenaↄ pↄble, nↄana i á dɛ. Ma zↄ̀blenaↄ imi, imi i á dɛ. Ma zↄ̀blenaↄ pↄnakɛ, wí i á kṹ. 14Ma zↄ̀blenaↄ gulakɛ ń nↄ̀sɛnao, ápiↄ sↄ̃ á wiilɛ ń yã'ↄ̃mao, í búbuapɛ ń pↄsiao. 15Á tↄ́ a gↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ má sɛ̀ↄnɛ gbɛ̃́kabↄ ũ. Ma Dii Lua má á dɛdɛ, ãma má tↄ́ dafu kpá ma zↄ̀blenaↄnɛ. 16Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ sa'olɛkɛnɛ́ bùsupiu a kɛ ń Lua sĩande tↄ́o. Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ lada bùsupiu, a da ń Lua sĩande tↄ́o. Asa taasi pↄ́ aa kɛ̀ yãa a sã́ńgu, i sãalɛ ma wɛ́u. 17Málɛ musu dafu ń zĩ́lɛ dafuo kɛ. Yã́ ziↄ dↄ gbɛ̃́ↄgu lↄo, a gɛ̃ ń làasoo guuo. 18À pↄnakɛ, àↄ yáalↄ pↄ́ pↄ́ málɛ kɛwa gↄↄpii, asa málɛ Yelusalɛũ kɛ wà yáalↄu, aà gbɛ̃́ↄ i pↄnakɛu. 19Má yáalↄ Yelusalɛũwa, ma pↄ a kɛ ma gbɛ̃́ↄwa na. Wa ↄↄlↄ ń búbuapɛao súu ma a guu bau lↄo. 20Wa nɛ'iulitɛ̃n kpɛ́ɛ bau lↄo. Mae zↄ̃ↄe a ga we a gↄↄ lesaio. Tó gbɛ̃́ kà wɛ̃̀ basↄo mɛ́ à gà, wa mɛ ɛ̀waasoɛ. Tó gbɛ̃́ i ka wɛ̃̀ basↄoo, mɛ́ à gà, wa mɛ Lua lɛkɛ̀ɛ̀ɛ. 21Aa kpɛdↄdↄ, aaiↄ kuu, aa vɛ̃ɛliↄ pɛ́pɛ, aaiↄ a bɛ ble. 22Aa kpɛdↄdↄ buipãleↄnɛo, aali pɛ́pɛ, dãↄ a bɛ bleo, asa ma gbɛ̃́ↄ wɛ̃ni kɛ lán líwa, gbɛ̃́ pↄ́ ma ń sɛ́piↄ ń zĩ ài ble. 23Aa isima ga kpa pão, aa nɛ'i à ɛɛ ń tó weo, asa aaↄ dɛ ma báaadangudeↄ ũ, ampiↄ ń ń nɛ́ↄ sãnu. 24E aaↄ gɛ́ lɛzui, má wemá, e aaↄ yã'o aaↄ gɛ́ láai, má swã́sɛi. 25Àwalɛwana ń são a sɛ̃ ble sãnu, nↄ̀ↄmusu a tàaable lán zuwa, mlɛ̃ↄ pↄblea aↄ dɛ bùsu ũ. Aa pↄe kɛ'ĩa ge aa pↄe ↄ̃̀ↄkpa ma gbɛ̀sĩsĩ pↄ́ a kua adoa musuo. Ma Dii mámɛ má ò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\