Isaia 66

1Ma Dii ma mɛ̀: Musu mɛ́ ma kpalabaa ũ, tↄↄlɛ mɛ́ ma gbadibↄ ũ. Kpɛ́ pↄ́ á ye dↄmɛɛ bee ku máɛ? Ma zↄ̃lɛkĩi bee kà kpelewai? 2Ma ↄ mɛ́ pↄ beeↄ kɛ̀ píi, ↄ̃ aa kuo lò? Ma Dii mámɛ má ò. Gbɛ̃́ pↄ́ má aà wɛgwan kɛ: Gbɛ̃́ pↄ́ azĩa bùsa mɛ́ a nↄ̀sɛ doũ, mɛ́ a ma yã́ↄ vĩa vĩ. 3Wì sa'oa ń zuo, ↄ̃ wì gbɛ̃dɛ lↄ, wì sa'oa ń são, ↄ̃ wì gbɛ̃ waa fĩ, wì mↄ ma gba pↄ́wɛnti, ↄ̃ wì sàwa au tↄ̃́lɛ, wì tulaletikamɛɛ tɛ́a, ↄ̃ wì kúlɛ tã́aɛ. Aa zɛ̀ ń ńzĩa pↄeão, an pↄ ìↄ na ń yãbɛ̃ɛpiↄwa. 4Mapi sↄ̃ ma zɛò mà yã́ gɛa ń kpɛo sua ń aɛo kɛnɛ́, má mↄ́má ń yã́ pↄ́ aa a vĩa vĩo, asa ma lɛzù, gbɛ̃e i weao, ma yã'ò, aai swã́sɛio. Aa yã́ pↄ́ má yeio kɛ̀, aa zɛ̀ ń yã́ pↄ́ i kamaguoo. 5Á gbɛ̃́ pↄ́ á ma vĩa vĩↄ à ma yãma. Á gbɛ̃́ pↄ́ aa zaágu, aaì á bↄ adoa ma yã́iↄ mɛ̀: Dii tↄbↄ, wí á pↄna e mɛ̀! Wí a ń kṹ ḿpii. 6Wɛ̃́lɛ súu ma dↄ! Ma kpɛ́ kↄ̃fĩ ma dↄ! Málɛ fĩabo ma ibɛɛↄnɛ a lɛ́ gbɛu. 7E aàↄ gɛ́ nↄwãwãkɛi à pìla, e aà nↄ̀sɛ àↄ gɛ́ swaa kĩ́iwa, à nɛ'ì gↄ̃ɛ ũ. 8Dé mɛ́ yã́ bee taa mà yãai? Dé mɛ́ wɛsìɛ màai? Wa bùsu i gↄↄ doa? Wa buikɛ kã́ndo gↄ̃̀ↄa? Kási kɛ́ nↄwãwã mↄ̀ Siↄnawa, à nɛ́ↄ bↄ̀bↄ gↄ̃̀ↄ. 9Ma Dii ma mɛ̀ má tó nɛ'igↄↄ ká, nɛ́ gí bↄ pɛ́lɛia? Mapi á Lua ma mɛ̀ má tó pilagↄↄ ká, mí sakpɛ tataa? 10À pↄnakɛ Yelusalɛũ yã́ musu, à yáalↄwà, á gbɛ̃́ pↄ́ á yeaàziↄ. À pↄnakɛò, á gbɛ̃́ pↄ́ álɛ ↄ́ↄlↄɛ̀ↄ. 11Asa á aà yↄ̃́ mi à kã́, á nↄ̀sɛ i níni, á aà í mi, á pↄ i kɛ aà àizɛɛ zↄ̃ↄwa na. 12Asa ma Dii ma mɛ̀ má aafia pisiwà lán swawa, má buiↄ àizɛɛ naaaɛ̀ lán swa paawa, i yↄ̃́ kpáwá, i á kuɛ, i á kpá a gbáa. 13Lá da ì a nɛ́ nↄ̀sɛ níni, màa má á nↄ̀sɛ níniɛ́, á nↄ̀sɛ a níni Yelusalɛũ. 14Tó a wɛsìaàlɛ, á pↄ a kɛ na, á mɛ iↄ aafia lán sɛ̃̀kusiwa. Dii a to a zↄ̀blenaↄ a gbãa dↄ̃, kási a kpɛ̃nɛmuu bↄbↄ a ibɛɛↄwa. 15Gwa! Dii lɛ́ mↄ́ ń tɛ́o, aà zĩkasↄ̃go aↄ dɛ lán zàawa. A sumá ń kyã̀wãao, a ń lele ń tɛ́lɛpiↄo. 16Asa Dii a yã́kpalɛkɛ ń bui píio ń tɛ́o ń fɛ̃ndao, mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ a ń dɛdɛↄ fàao. 17Gbɛ̃́ pↄ́ aaì gbãbↄ ńzĩaɛ aa gɛ́ sa'oiↄ, aaìↄ tɛ sa'onazi e swaluu, aaì sàwa sa'onↄↄ só ń zaeo ń ɛ̃́nao, aa midɛ sãnuɛ. Ma Dii mámɛ má ò. 18An yãkɛaↄ ń ń làasooↄ yã́i málɛ mↄ́ bui píi kãaai. Tó aa mↄ̀, aa wɛsi ma gawilɛ. 19Má seelakɛ ń guu, mí ń gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀eↄ gbaɛ buiↄwa, Taasisi ń Libiio ń Ludi pↄ́ kàzunaↄ vĩo ń Tubalio ń Gɛlɛsio ń ísia baa bùsu zã̀zãↄ, gu pↄ́ wi ma tↄ́ mauo mɛ́ wì wɛsi ma gawilɛoↄ, aai ma gawi kpàwakɛ buiↄnɛ. 20Aa bↄ ń á gbɛ̃́ↄ bui píi kĩ́i dia sↄ̃́ kpɛ ń sↄ̃baonaↄ ń yiongoↄ kua sↄ̃́goↄ ń zugoↄ guu. Ma Dii ma mɛ̀ wa mↄ́ńnↄ ma kpɛ́u wà ma gba Yelusalɛũ ma gbɛ̀sĩsĩ pↄ́ a kua adoa musu, lá Isailiↄ ì mↄ́ ń pↄ́wɛntio ta gbãlɛsai guuwa. 21Ma Dii ma mɛ̀, má ń gbɛ̃eↄ sɛ dilɛ sa'onaↄ ń Levii buiↄ ũ. 22Ma Dii ma mɛ̀ lá musu dafu ń zĩ́lɛ dafu pↄ́ málɛ kɛo aaↄ ku ma aɛ gↄↄpii, màa á nɛ́ↄ ń á tↄ́o aↄ ku gↄↄpii. 23Ma Dii ma mɛ̀ mↄ ń mↄo, kã́mabogↄↄzĩ ń kã́mabogↄↄzĩo, bui píi aliↄ mↄ kúlɛi ma aɛ. 24Tó aa bↄ̀ wɛ̃́nkpɛ, aa gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ ma kpɛↄ gɛↄ gwagwa. An kↄ̀ↄbiiↄ láao, an tɛ́ a gao, mɛ́ bui píi aↄ ye ń gĩyãio.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\