Isaia 7

1Gↄↄ pↄ́ Yotaũ nɛ́ Aaza, Uzia tↄũna dɛ Yudaↄ kía ũ, ↄ̃ Siliↄ kí Lezini ń Isailiↄ kí Pɛka, Lemalia nɛ́o gɛ̀ lɛ́lɛi Yelusalɛũwa, ↄ̃ aa fùa. 2Ɔ̃ wà gɛ̀ wa ò Davidi bui Aazapiɛ wà mɛ̀: Siliↄ lɛdoũkɛ̀ ń Ɛflaiũ buiↄ. Ɔ̃ sↄ̃ kɛ̃̀aàgu ń a gbɛ̃́ↄ, aa lùalua lá ĩ́ana ì likpɛ lá deedeewa. 3Ɔ̃ Dii ò Isaiaɛ à mɛ̀: À bↄ gɛ́ dai Aazalɛ Íkalɛkĩi Musu ízɛ lɛ́ pↄ́pizɛu ń n nɛ́ Gbɛ̃kↄ̃naↄ'ɛasuo, 4ní oɛ̀ aàↄ kú ń laaio kpálɛa, asu to vĩa a kũ yàa miↄn súɛlɛde mɛ̀n plapiↄ yã́io. Asu to iwãa ka a pↄa Siliↄ kí Lezini ń Lemalia nɛ́o pↄbↄa ń níu yã́ musuo. 5Siliↄ ń Ɛflaiũ buiↄ ń Lemalia nɛ́o vãi kpàaĩaàzi aa mɛ̀, 6wà gɛ́ lɛ́lɛi Yudaↄwa wà gbãamↄnɛ́, wà ń kɛ yáiyai wí Tabeeli nɛ́ kpánɛ́ kpalau. 7Ma Dii Lua ma mɛ̀: Bee a kɛo, bee a ń leo, 8asa Damasi mɛ́ Sili bùsu mi ũ, Lezini sↄ̃, ↄ̃mɛ Damasi mi ũ. Wɛ̃̀ bàaↄ̃sↄo gbɛa Ɛflaiũ buiↄ gↄ̃ wíwia, aaↄ dɛ pↄe ũ lↄo. 9Samali mɛ́ Ɛflaiũ buiↄ bùsu mi ũ, Lemalia nɛ́ sↄ̃, ↄ̃mɛ Samali mi ũ. Tó Aazapi i zɛ ń ma náaikɛaoo, aↄ zɛao. 10Dii ɛ̀a yã'ò Aazaɛ à mɛ̀: 11Seela gbɛa ma Dii n Luawa, baa yã́ pↄ́ kú za tↄↄlɛ nↄnau, ge yã́ pↄ́ vĩ̀ luabɛpuanaa. 12Ɔ̃ Aaza mɛ̀: Má seela gbɛao, má Dii lɛ mà gwao. 13Ɔ̃ Isaia mɛ̀: À yãma Davidi buiↄ! Gbɛ̃nazĩnaↄ kpasaaánↄ i mↄ́wáo, ↄ̃ á ye ma Lua kpasaánↄ lↄa? 14A yã́i Dii a seelakɛɛ́ azĩa. Gwa! Wɛ̃́ndia lɛ́so a nↄsi à nɛ'i gↄ̃ɛ ũ, i tↄ́kpaɛ̀ Ɛmanuɛli. 15Tó à zↄ̃ↄkũ̀, mɛ́ a vãi dↄ̃kↄ̃ɛ ń maao, vĩfãai ń zↄ́o mɛ́ aↄ dɛ aà pↄblea ũ. 16E nɛ́pi àↄ gɛ́ kái vãi dↄ̃akↄ̃ɛ ń maaoo sↄ̃, kía gbɛ̃ↄn pla pↄ́ ń ń vĩa vĩↄ bùsu a ziabↄ. 17Dii a yãmↄnɛ ń n gbɛ̃́ↄ ń n de bɛdeↄ, ↄ̃mɛ Asiliↄ kía ũ. Za gↄↄ pↄ́ Ɛflaiũ buiↄ ń Yudaↄ kɛ̃̀kↄ̃wa, gↄↄ bee taa i kɛo. 18Zĩbeezĩ Dii a swe pɛ ũsĩnaↄzi Egipi swaↄ zↄ̃lɛu ń zↄ́ pↄ́ kú Asili bùsuuↄ. 19Ampii aa mↄ kpa swa'ɛ zòoloↄ guu ń gbɛ̀sↄↄↄ ń lɛ kpɛↄ ń bia'ɛↄ. 20Zĩbeezĩ Dii a gɛ̃ sɛ́má Uflata baale Asiliↄ kía ũ, i á mikã ń á mɛkão ń á lɛkãnao waoɛ́. 21Zĩbeezĩ wa zuda ń bleda mɛ̀n plao daalɛu. 22Pↄ́ beeↄ vĩ mɛ́ a gↄ̃ di gbɛ̃́ kↄ̃na pↄ́ gↄ̃̀ bùsupiuↄnɛ, vĩfãai ń zↄ́o iↄ dɛ ń pↄblea ũ. 23Zĩbeezĩ gu pↄ́ vɛ̃ɛli ↄ̀aa sↄo pↄ́ kà ã́nusu ↄwatɛ̃ ↄ̀aa sↄo ũ kuu, lɛaa ń lɛsikaoo mɛ́ a gↄ̃u. 24Wali gɛ́ toekai we ń gbàlao, asa lɛaa ń lɛsikaoo mɛ́ a gupi sisi. 25Sĩ̀sĩ pↄ́ wà bú kɛ̀uↄ sↄ̃, gbɛ̃e a gɛ́ we lↄo lɛaa ń lɛsikaoo yã́i. Wa zuↄ ń sãↄ gbaɛ aa kìlimpapau.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\