Isaia 8

1Dii òmɛɛ mà taala kooa zↄ̃ↄ sɛ mà yã́ɛ bee kɛ̃wà: Pↄ́ↄnaaagↄ̃ↄ Pↄ́ↄsɛlɛkpakpa. 2Ma sa'ona Ulia ń Bɛlɛkia nɛ́ Zakalio sìsi aaↄ dɛmɛɛ yã́pi seeladeↄ ũ. 3Kɛ́ ma wulɛ ń ma nↄ ãnabio, à nↄsì à nɛ'ì gↄ̃ɛ ũ. Ɔ̃ Dii òmɛɛ mà tↄ́kpaɛ̀ Pↄ́ↄnaaagↄ̃ↄ Pↄ́ↄsɛlɛkpakpa. 4E àↄ gɛ́ Naa ń Baao oi dↄ̃, Asiliↄ kía a Damasideↄ àizɛɛↄ naaa, a Samalideↄ pↄ́ↄ sɛ́lɛ. 5Dii òmɛɛ lↄ à mɛ̀: 6Gbɛ̃́ɛ beeↄ sakà Siloe í pↄ́ lɛ́ bàalɛ busɛbusɛgu, ↄ̃ aa zɛ̀ ń Lezinio ń Lemalia nɛ́o. 7A yã́i tò má ń pá ń Uflata í zↄ̃ↄ pↄ́ a sĩ̀sĩ sɛ à daguao, ↄ̃mɛ Asiliↄ kía ń a gbɛ̃́ gbiaↄ ũ. 8A pa gɛ̃ Yuda bùsuzi, i dagua, i bùsupi kũ a nↄɛ. Ípi yàasa lɛ́ da ń bùsua píi, Ɛmanuɛli. 9Buipãleↄ, à zĩ̀ sↄukɛ, wi á wíwi. Bùsuzãzãdeↄ, à swã́kpa! À gↄ̃kɛbↄↄ sɛ́lɛ, wi á wíwi, À gↄ̃kɛbↄↄ sɛ́lɛ, wi á wíwi. 10Baa tó a lɛkpàaĩ, pãɛ. Baa tó a yãdìlɛ ń kↄ̃o, a kɛo, asa Lua kúwanↄɛ. 11Dii a ↄ gbãa nàa à yã'òmɛɛ, à lɛdàa à mɛ̀ másu gbɛ̃́piↄ kɛa kɛo. À mɛ̀: 12Yã́ pↄ́ aalɛ gwa lɛkpaaĩnzi yã́ ũ, ńsu dilɛ màao. Yã́ pↄ́ aalɛ vĩakɛɛ̀, ńsu kɛɛ̀o. Ńsu to iwãa ka n pↄao. 13Ǹyↄ̃ Dii Zĩgↄ̃de yãma ado, ↄ̃mɛ kũ̀ ǹ vĩakɛɛ̀. Aà yã́ mɛ́ dɛ à iwãa ka n pↄa. 14Ɔ̃mɛ aↄ dɛ n ulɛkĩi ũ, mɛ́ aↄ dɛ Isaili lɛɛ plaↄnɛ gbɛ pↄ́ ì to wà gɛ̃mbↄlɛwà ũ, gbɛsi pↄ́ ì to aa fu ũ. Aↄ dɛ Yelusalɛũdeↄnɛ bai ũ. 15An daside a gɛ̃mbↄlɛwà, aa fu, aai kɛ kɛ́lɛkɛlɛ. Aa si baipiu, i ń kṹ. 16Má pↄ́ fĩ yã́pi taalawa seela ũ, má kã́n'ↄ lɛ́ yãdanɛpiwa ma ìwaↄnɛ. 17Ma wɛ́ dↄ Dii pↄ́ mikpɛdↄ̀ Yakↄbu buiↄnɛzi, má aà náai vĩ. 18Má kɛ́, ń nɛ́ pↄ́ Dii kpàaↄ. Wá dɛ Isailiↄnɛ àsi pↄ́ Dii Zĩgↄ̃de pↄ́ kú Siↄna gbɛ musu ò seela ũ. 19Tó wa òɛ́ à gɛ́ wɛlɛnde ge gɛ̀sisina pↄ́ aaìↄ yã'o ń kòlou hũuↄ kĩ́i, yãgbɛaa á Luawa mɛ́ maao lò? Wì gbɛ̃́ bɛ̃́ɛ àsi gbɛa gɛↄwa yã̀? 20À gɛ Lua ikoyãdanɛ gwa. Tó an yã́ i kpaaĩòo, gu i dↄnɛ́ yãao. 21Aa bã̀abãabo ń bùsuu, nↄana a ń dɛ, aa kɛ wɛ̃na. Tó an yɛ̃̀ɛɛ làa, an pↄ a pa, aai ń kía ń ń diio ká. Aa musu gwa, 22aa zĩ́lɛ gwa, yã'ↄ̃ma mɛ́ a ń le. Aaↄ ku gusia ń pↄsia zↄ̃ↄo guu, aai gↄ̃ gusia níiniiu. 23Ãma gbɛ̃́ pↄ́ kú yã'ↄ̃maupiↄ aaↄ ku gusiapiu gↄↄpiio. Wà Zabulↄni buiↄ ń Nɛfatali buiↄ bùsu kpɛbↄ̀ yãa, ãma wa Galile bùsu pↄ́ buipãleↄ kuu kpɛla zia za ísialɛu e à gɛ pɛ Yuudɛ̃ baawa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\