Isaia 9

1Gbɛ̃́ pↄ́ aa ku gusiauↄ gupua zↄ̃ↄ è, gu dↄ̀ bùsu pↄ́ kú ga lɛ́zĩ deↄnɛ. 2Ń tò an pↄ kɛ̀na zↄ̃ↄ, n ń gbá pↄna maamaa. Aalɛ pↄnakɛ n aɛ lá wì kɛ pↄkɛkɛgↄↄwa, lá aalɛ zĩblea pↄ́ kpaalɛwa. 3Asa n zuu pↄ́ wa dànɛ́ ń gã̀u ń go pↄ́ wàlɛ ń gbɛ̃òo ɛ̀'ɛ. N ń wɛtãnapiↄ fù lá ń kɛ̀ Madiãↄnɛ yãawa. 4Zĩgↄ̃ kyaleↄ ń ń ula pↄ́ au gↄ̃́kpawàↄ, wa kátɛu à tɛ́kũ yàa ũɛ. 5Asa wà nɛ'ìwɛ̃ɛɛ, wà wá gbá nɛgↄ̃ɛ. Lua kíakɛmi dìɛ̀, wàli oɛ̀ Lɛdamade Bↄnsaɛde, Lua Gbãade, Mae Gↄↄpiide, Aafia Kía. 6Aà kpala zↄ̃ↄ ń a aafiao aↄ lɛ́ vĩo, aↄ zↄ̃lɛa báawa Davidi kpalau. Aà kpala zĩ́napɛlɛa aↄ gbãa, aↄ yã́gↄ̃gↄ̃ wásawasa a zɛ́wa gↄↄpiiɛ. Dii Lua Zĩgↄ̃de ãia mɛ́ a mↄ́ ń beeo. 7Dii yã'o kpã̀sã Yakↄbu buiↄnɛ, yã́pi a wi Isailiↄ musuɛ, 8Samalideↄ ń Ɛflaiũ buiↄ yã́pi ma. Aa wala ń kàamaio vĩ aa mɛ̀: 9Kpɛ́ pↄ́ wa dↄ̀ ń bilikiↄ kwɛ̀, wá bo ń gbɛoɛ sa. Wà wá kaadↄɛnliↄ zↄ̃̀zↄ̃, sɛdɛ líↄ wá pɛ́ ń gɛ̃ɛ ũ sa. 10Ɔ̃ Dii ń ibɛɛↄ kã̀fĩ, à ń wɛ̀lɛↄ sóikɛ̀má. 11Siliↄ bↄ̀ gukpɛ oi, Filitɛ̃ↄ bↄ̀ bɛ'aɛ oi, aa Isailiↄ sↄ̃̀sↄ̃ ń lɛ́ pai. Ń beeo píi Dii pↄkũma a kpálɛo, aà ↄ aↄ looańlaɛ. 12Isailiↄ i ɛa sù ń tòtonawao, aai Dii Zĩgↄ̃de kĩ́i wɛɛlɛo. 13A yã́i tò Dii a Isailiↄ mi zↄ̃ ń ń vlã́o píi, a ń zaliↄ ń ń kɛfuↄ zↄ̃zↄ̃ gↄↄ do kóũɛ. 14Gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ aaì ń mi da íaↄ mɛ́ mipi ũ, ãnabi ɛgɛnaↄ mɛ́ vlã́pi ũ. 15Gbɛ̃́piↄ dↄaanaↄ lɛ́ ń sãsãɛ, ↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ tɛ́ńziↄ lɛ́ midɛ. 16A yã́i an ɛ̀waasoↄ i ka Diiguo, an tonɛↄ ń ń gyaaↄ i kɛɛ̀ wɛ̃naũo, asa luayãdansai vãikɛnaↄn ń ũ, yãdↄↄsai mɛ́ ìↄ dↄ ń lɛ́u. Ń beeo píi aà pↄkũma a kpálɛo, aà ↄ aↄ looańlaɛ. 17Yãvãi ì fɛlɛmá lán tɛ́wa, ì kũ lɛaa ń lɛsikaoowa, ì da dào ń likpɛↄla, a lu iↄ súɛlɛ búuna bↄ. 18Dii Zĩgↄ̃de kpɛ̃nɛmuu a to bùsupi tɛ́sɛɛ, gbɛ̃nazĩnaↄ mɛ́ aaↄ dɛ tɛ́pi yàa ũ, gbɛ̃e a a dee wɛ̃nagwao. 19Wa pↄ́ li ↄplaai, nↄana a gi àↄ ń dɛɛ. Wa pↄble ↄzɛɛi, kási wa kão, baade a a gbɛ̃́dee sóso. 20Manase buiↄ kɛ Ɛflaiũ buiↄnɛ, Ɛflaiũ buiↄ kɛ Manase buiↄnɛ, ampii aai kɛ Yudaↄnɛ. Ń beeo píi aà pↄkũma a kpálɛo, aà ↄ aↄ looańlaɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\