Zaaki 1

1Mámɛmaa Zaaki, Lua ń Dii Yesu Kilisio zↄ̀blena ma fↄkpà Isaili bui kuɛpla pↄ́ fãaaaↄwa. 2Ma gbɛ̃́ↄ, taasi bui dasi. A pↄ́ pↄ́ sù á lé, à dilɛ pↄna yã́ ũ, 3asa á dↄ̃ lá wàlɛ á lɛ́ wàlɛ gwa á luanaaikɛa musu a mɛna iɛ́. 4Ásuli fu mɛnawao, íↄ dɛ gbɛ̃́ kàsaaↄ ũ wásawasa yãe kɛ̃́sãawá sai. 5Tó ↄ̃nↄ lɛ́ kɛ̃́sã á gbɛ̃ewa, aà wabikɛ Luawa, a aà gba, asa ì gbɛ̃́pii gba pↄ́ bĩisai yã́gagasai. 6Tó à wabikɛ̀wà sↄ̃, aà aà náaikɛ seasai, asa seade dɛ lán ko vlã́waɛ. Gu pↄ́ ĩ́ana yɛ̀ɛlɛu, we ì gɛ́u. 7Gbɛ̃́ bee taa su àↄ e á pↄ́ e Diiwao, 8asa aà nↄ̀sɛ ku plaplaɛ, ↄ̃ ìↄ ku seasea yã́ pↄ́ àlɛ kɛ píi guu. 9Wá gbɛ̃́ taaside pↄnakɛ, kɛ́ Lua aà kã̀fĩ yã́i. 10Wá gbɛ̃́ ↄde sↄ̃ aà pↄnakɛ, kɛ́ Lua aà bùsa yã́i, asa ↄdeↄ gɛ̃zɛa lán lávu kwɛawaɛ. 11Ĩatɛ̃ ì fɛlɛ ń a pusu gbãao, lá i giigaga, a vú i kwɛ́, a maa i láa. Beewa ↄde a kpagui a bↄↄlɛↄ guu. 12Báaade gbɛ̃́ pↄ́ ì yↄ̃a fↄ̃́, asa aà bↄa maa gbɛa Lua a àizãna pↄ́ à a lɛgbɛ̃̀ gbɛ̃́ pↄ́ yeaziↄnɛ kɛɛ̀ yàae ũ. 13Tó yↄ̃a gbɛ̃́ lè, asu mɛ Luaɛo, asa wa fↄ̃ Lua yↄ̃ ń vãioo, mɛ́ aàpi lí gbɛ̃e yↄ̃ ń vãio sↄ̃o. 14Baade yↄ̃a ì bↄ aà pↄnidɛa kĩ́iɛ, ↄ̃ ì aà wɛ́ ble, ì aà gálɛ. 15Ɔ̃ pↄnidɛapi ì nↄsi à nɛ'i duuna ũ. Tó duuna zↄ̃ↄkũ̀ sↄ̃, ì ga iɛ. 16Ma gbɛ̃́ yenzideↄ, ásu ázĩa sã́são. 17Gba maa sãasai píi ì bↄ musu Mae Lua gupuakũnaↄ Kɛna kĩ́iɛ. Ìli lilɛo, aà gupua iwesa vĩo. 18À wá í ń a yã́ sĩandeo a pↄeãwa, kɛ́ wàↄ dɛ gbɛ̃́ sɛ̃́iaↄ ũ pↄ́ pↄ́ àlɛ kɛ dafuↄnɛ. 19Ma gbɛ̃́ yenzideↄ, à yã́ɛ bee ma. Àli yãma kpaa ápii, ãma ásu yã'o kpaao, á pↄ su pa kpaao. 20Asa gbɛ̃nazĩna pↄkũma lí mↄ́ ń yãmaa pↄ́ Lua yeioo. 21A yã́i tò à ↄkpa dↄ́ɛ'ĩi ń yãvãi pↄ́ lìguaↄzi píi, í yã́ pↄ́ wa tↄ̃̀ á sↄ̃u a fↄ̃ á suaba sí ń zĩabusaao. 22Ásu ázĩa sã́são, ásu yã́pi ma ń swã́o adoo, à zĩkɛwà. 23Asa gbɛ̃́ pↄ́ ì yãma mɛ́ ìli kɛo dɛ lán gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ a oa pↄ́ Lua dↄ̀ɛ gwa díi guuwaɛ. 24Asa aàzĩa gwaa gbɛa, tó à gɛ̃̀zɛa, ↄ̃ lá a dɛ ì sãaàgu gↄ̃̀ↄ. 25Gbɛ̃́ pↄ́ ì wɛ́tɛ Lua ikoyã wásawasa pↄ́ ì to wà gↄ̃ wɛ̃́ɛↄ ũi, mɛ́ ìↄ gɛ́ò aɛ sↄ̃, ìli ma à sãaàguo, ì zĩkɛwàɛ, Lua a báaada adegu aà yãkɛa guuɛ. 26Tó gbɛ̃́ dↄ̃ lousisinan a ũ, mɛ́ ìli a lɛ́ fↄ̃́o, àlɛ azĩa sãsãɛ, àlɛ lousisi pãɛ. 27Lousisia sĩana pↄ́ sãa vĩ Mae Luaɛon kɛ: Wà laaidↄ tonɛ pↄ́ gwana vĩoↄwa ń gyaa gbɛ̃andoↄ an wɛ̃nakɛa guu, wíↄ wázĩa kũa dↄ̃ sãasai dṹnia yã́ musu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\