Zaaki 2

1Ma gbɛ̃́ↄ, á gbɛ̃́ pↄ́ álɛ wá Dii gawide Yesu Kilisi náaikɛↄ, ásuli kↄ̃ bↄbↄ'ↄsio. 2Tó gbɛ̃́ gɛ̃̀ á kↄ̃kãaa guu vua tãana ń pↄkasa tɛkɛao daa, mɛ́ taaside pↄ́ ulakasa gbãsĩ daa gɛ̃̀ sↄ̃, 3tó a wɛtɛ̀ gbɛ̃́ pↄ́ pↄkasa tɛkɛa daazi, mɛ́ á òɛ̀ aà mↄ zↄ̃lɛ gumaau, mɛ́ á ò taasideɛ aà gɛ zɛ le, ge aà mↄ zↄ̃lɛ á gbázĩ, 4álɛ kↄ̃ bↄbↄ'ↄsiɛ, álɛ yã́ gwa kolean weo lé? 5À ma ma gbɛ̃́ yenzideↄ. Lua gbɛ̃́ pↄ́ dɛ gbãasaideↄ ũ dṹnia gbɛ̃́ↄnɛ sɛ̀ aaↄ gbãa a náaikɛa guuɛ, aai kpala pↄ́ à a lɛgbɛ̃̀ gbɛ̃́ pↄ́ yeaziↄnɛ ble. 6Ápiↄ sↄ̃ álɛ gbãasaidepiↄ kpɛbↄ. Ɔdeↄ mɛ́ ì gbãablewáo lò? Aamɛ aaì á gálɛ gɛ́ánↄ yã́kpalɛuo lò? 7Aamɛ aaì gyaalagɛ̃ tↄ́ na pↄ́ kpáwáuo lò? 8Lua ikoyã mide mɛ̀ àↄ ye á gbɛ̃́deezi lá ázĩa wɛ̃niwa. Tó á yã́pi kũa sĩana, álɛ yãkɛ a zɛ́waɛ. 9Tó álɛ kↄ̃ bↄbↄ'ↄsi sↄ̃, álɛ duunakɛɛ. Ikoyãpi á wɛ̃́, a gↄ̃ tàaedeↄ ũn we. 10Asa tó gbɛ̃́ ikoyã kũa píi, mɛ́ a mɛ̀ndo aà fù, à gↄ̃̀ tàaede ũ apii musuɛ. 11Lua mɛ̀ ásu wúlɛ ń gbɛ̃pãle nↄoo. À mɛ̀ lↄ ásu gbɛ̃dɛo. Baa tó ni wúlɛ ń gbɛ̃pãle nↄoo, tó n gbɛ̃dɛ̀, n gↄ̃ ikoyãdansai ũɛ. 12Á gbɛ̃́ pↄ́ Lua a yã́gↄ̃gↄ̃ánↄ ikoyã pↄ́ ì to wà gↄ̃ wɛ̃́ɛↄ ũ musu, àli yã'o, íli yãkɛ lá à kↄ̃sìánↄwa. 13Lua a yã́kpalɛkɛ ń sùuusaideↄ sùuusaiɛ, ãma yã́ a bↄ ń sùuudeo na. 14Ma gbɛ̃́ↄ, tó gbɛ̃́ mɛ̀ álɛ Lua náaikɛ, mɛ́ ìli yãe kɛo, bↄ́ yã́n wei? Luanaaikɛa bee taa a fↄ̃ aà suabae? 15Tó á gbɛ̃do, gↄ̃ɛ ge nↄɛ, lɛ́ pↄkasa ń blɛo wɛ̃nakɛ, 16tó á gbɛ̃e òɛ̀: Lua n gba aafia! Ńsu to ĩ́ana n dɛo, ní pↄble ǹ kã́, mɛ́ i wɛ̃nidↄbↄ kpawào, bↄ́n bee ũi? 17Màa sↄ̃ luanaaikɛa ado yãekɛsaiá yãgɛɛ. 18Tó gbɛ̃́ n mɛ̀ ńlɛ Lua náaikɛɛ, mɛ́ mapi málɛ yãkɛ, má onɛ ǹ n luanaaikɛa yãekɛsai ↄlↄmɛɛ, mí a luanaaikɛa ↄlↄnɛ ma yãkɛa guu. 19Ń sì Lua mɛ̀ndo nolo? A maaɛ. Baa tã́aↄ dↄ̃ màa, mɛ́ aaìↄ lualua. 20Mìsaide, kɛ́ luanaaikɛa yãekɛsai pã, ń ye mà kanɛ n ↄzĩ yã̀? 21Kɛ́ wá dezi sɛ̃́ia Ablahaũ a nɛ́ Izaaki kpà sa'obↄ ũ, yã́ i bↄaànↄ na aà yãkɛapi yã́io lé? 22Ń èa? Aà luanaaikɛa ń aà yãkɛao tɛkↄ̃iɛ. Aà yãkɛa mɛ́ aà luanaaikɛa bↄ̀lɛi. 23Beewa Lua yã́ɛ bee pà à mɛ̀, Ablahaũ Lua náaikɛ̀, ↄ̃ Lua tò yã́ bↄ̀aànↄ na a náai pↄ́ a kɛ̀pi yã́i. Ɔ̃ wì oɛ̀ Lua gbɛ̃na. 24Á èa? Yãkɛa mɛ́ tò yã́ bↄ̀aànↄ na, i kɛ Lua náai pↄ́ a kɛ̀ ado yã́i no. 25Màa lↄ káalua Lahabu kɛ̀na ń Luao a yãkɛa yã́i, kɛ́ à zĩnaↄ dìlɛ à ń gbáɛ zɛ́ kpã́inau. 26Lá mɛ̀ nisĩnsaiá gɛ̀ɛ, màa luanaaikɛa yãekɛsaiá gɛ̀ɛ lↄ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\