Zaaki 3

1Ma gbɛ̃́ↄ, ásu kɛ yãdanɛdeↄ ũ dasio, asa á dↄ̃ kɛ́ Lua a wɛbii wá yãdanɛdeↄwa yã́kpalɛ guu dɛ gbɛ̃́ kĩniↄla. 2Wápii wiↄ zã yã́wa mↄ̀ↄmↄↄɛ. Tó gbɛ̃́ lɛ́ lí aà kalikɛ̃o, tàaesaideɛ, a fↄ̃ à a mɛ̀ bṹu fu. 3Wi ã̀asĩna ká sↄ̃́ɛ kɛ́ à wá yãma yã́iɛ, ↄ̃ wi aà mɛ̀ bṹu taiinkɛ. 4À gwa gó'ilɛnawa ísiaa lↄ. Ń a zↄ̃ↄkɛo, baa ń zàa'ĩan gbãa pↄ́ ì ↄpɛwào, a fĩbↄ dɛ nɛ́nannↄɛ. Ɔ̃mɛ ì a taiinkɛ, ↄ̃ a fĩna i a pↄeã daɛ̀. 5Beewa sↄ̃, lɛ́naá mɛgu nɛ́naɛ, ↄ̃ ì ĩ́anadã ń yãzↄ̃ↄo. À gwa lá tɛ́ nɛ́na ì kũ sɛ̃̀ zↄ̃ↄwa. 6Lɛ́na dɛ lán tɛ́waɛ, a dɛ dṹnia vãi ũ wá mɛ guu. Ì gbãsĩ gↄ̃́kpa wá mɛwa píi. Bɛda tɛ́ mɛ́ ì naɛ lɛ́nawa, ↄ̃ lɛ́na ì tɛ́kpa wá dṹnia kuau. 7Gbɛ̃nazĩna sɛ̃̀anↄbↄↄ tòto píi ń bãↄ ń pↄ́taa'onkuawaↄ ń kpↄↄ, mɛ́ àlɛ kɛ e tia, 8ãma gbɛ̃e lí fↄ̃ a lɛ́na tòtoo. A dɛ pↄvãi pↄ́ lí zɛ tɛɛɛo ũɛ. À pà ń sɛwɛtɛ̃o, 9ↄ̃ wi Dii wá Mae sáaukpaò, ↄ̃ wi ɛa wà gbɛ̃nazĩna pↄ́ a kɛ̀ láawa kaò lↄ. 10Lɛ́ doũpi ↄ̃ sáaukpaa ń gbɛ̃́kaao ì bↄu. Ma gbɛ̃́ↄ, asu àↄ dɛɛ́ màao. 11Nibↄna ì í na ń í kĩ̀são bↄ ízɛ doũ guua? 12Ma gbɛ̃́ↄ, kaadↄɛna a nɛ'i ku ũa? Vɛ̃ɛli a nɛ'i kaadↄɛna ũa? Beewa lↄ í fĩ̀ii a nakũo. 13Á guu, dé mɛ́ yãdↄ̃n ↄ̃nↄna ũi? Aà ↄlↄnɛ́ a kua maa ń a yãkɛaↄ guu ń zĩabusaa pↄ́ ì bↄ ↄ̃nↄ guuo. 14Tó á wɛdↄakↄ̃u ń pãsĩo ń dɛnlawɛɛlɛao vĩ á sↄ̃ guu sↄ̃, ásu ĩ́anadão, ásu ɛɛdↄ sĩanawao. 15Ɔ̃nↄ bee taa lí bↄ musuo, dṹnia pↄ́ɛ, á dàa pↄ́ɛ, tã́a pↄ́ɛ. 16Asa gu pↄ́ wɛdↄakↄ̃u ń dɛnlawɛɛlɛao kuu, wekĩi kↄ̃yãmasai ń vãi píio ìↄ kuu. 17Tó gbɛ̃́ ↄ̃nↄ pↄ́ ì bↄ musu vĩ, sɛ̃́ia ìliↄ gbãsĩ vĩo, a gbɛa ìliↄ yãkele vĩo, ì busanɛ́, ì gbɛ̃́ yãma, sùuu pɛ̀ɛwà ń maakɛao. Ìli gbɛ̃́ bↄbↄ'ↄsio, mɛ́ ìliↄ mↄafili vĩo. 18Íbɛlɛmidɛna ì kɛa ń kↄ̃o na tↄ̃́, ↄ̃ ì bↄlɛɛ̀ bↄa maa ũ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\