Zaaki 4

1Á sòle ń á lɛkpaao ì bↄ má ni? Ì bↄ á pↄeã pↄ́ lɛ́ kↄ̃dɛ á mɛuↄ kĩ́i nolo? 2I pↄ́ niaka, ili eo, ↄ̃ i gbɛ̃dɛ. Á pↄ́ bĩi vĩ, ↄ̃ ili pↄ́ pↄ́ álɛ yá leo. Ɔ̃ i lɛkpaakɛ, i sòlekɛ. Á vĩo, kɛ́ ili wabikɛ Luawao yã́i. 3Tó a wabikɛ̀, ili eo, kɛ́ ili wabikɛ a zɛ́wao yã́i, asa iↄ ye à a mↄaokɛ lá a á pↄ gbàwaɛ. 4Náaisaideↄ, á dↄ̃ kɛ́ gbɛ̃́kpaa ń dṹniao dɛ íbɛlɛsɛa ń Luao ũo lé? Gbɛ̃́ pↄ́ ye kɛ dṹnia gbɛ̃́ ũ gↄ̃̀ Lua ibɛɛ ũɛ. 5Kɛ́ a kɛ̃a Luayãtaalau wà mɛ̀ aà Nisĩna pↄ́ kú wá guu lí sí sàao, álɛ e yãpã yã̀? 6Ãma gbɛ̃kɛ pↄ́ Lua vĩwanↄ dɛ beea, asa a kɛ̃a Luayãtaalau wà mɛ̀: Lua ì íbɛlɛsɛ ń gbɛ̃́ pↄ́ ì azĩa sɛ lɛsĩo, mɛ́ ìↄ gbɛ̃kɛ vĩ ń gbɛ̃́ pↄ́ ì azĩa busao. 7A yã́i tò à misiilɛ Luaɛ. À gi Ibiisiɛ, i bàasiɛ́. 8À sↄ̃ Luazi, i sↄ̃ázi. Duunkɛnaↄ, à ↄbↄlɛ duunau. Nↄ̀sɛmɛmpladeↄ, à á sↄ̃ pípi. 9À ↄ́ↄlↄ ń pↄsiao ń wɛ̃nao. À á yaalↄ lilɛ ↄↄlↄ ũ, í á pↄna lilɛ pↄ'ĩi ũ. 10À ázĩa busa Diiɛ, i á kã́fĩ. 11Ma gbɛ̃́ↄ, ásuli kↄ̃ tↄbɛ̃ɛsio. Gbɛ̃́ pↄ́ a Yesude dee tↄbɛ̃ɛsì ge à aà bɛ̃̀ɛbò, à Lua ikoyã seela bɛ̃̀ɛ kɛ̀ à a bɛ̃̀ɛbò. Tó n Lua ikoyã bɛ̃̀ɛbò sↄ̃, a manan n ũo, a bɛ̃̀ɛbonan n ũ. 12Lua mɛ́ ikoyãdilɛna ń yã́kpalɛkɛnao ũ. Ɔ̃mɛ gbɛ̃́ suabaa ń aà tↄ̀lↄzↄ̃ao gbãa vĩ. Mpi sↄ̃, dén n ũ, kɛ́ ni n gbɛ̃́dee bɛ̃̀ɛboi? 13À yãma sa, á gbɛ̃́ pↄ́ i mɛ gbã ge zia á gɛ́ wɛ̃́lɛu, í zↄ̃lɛ we wɛ̃̀ do, í laata à ài'e. 14Á yã́ pↄ́ a á le zia dↄ̃e? Á dↄ̃ lá á wɛ̃ni dɛa? A dɛ lán suawaɛ. Tó à kpà yↄↄ, ↄ̃ ì gɛ̃zɛa gↄ̃̀ↄ. 15Tó yã́ a zɛ́waɛ, áli o à mɛ: Tó Dii wèi, wáↄ aafia, wí kɛ kɛ́wa ge kɛ́wa. 16Tia sↄ̃ álɛ ĩ́anadã, a Lua baa bↄ̀ á dìlɛ. Ĩandãa bee taa maao. 17Gbɛ̃́ pↄ́ maakɛa dↄ̃ mɛ́ i kɛo, ì kɛ adeɛ duuna ũɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\