Zaaki 5

1Á ↄdeↄ, à yãma sa. À ↄ́ↄlↄ à wiilɛ wɛ̃na pↄ́ a á le yã́i. 2Á àizɛɛↄ ↄ̃̀ↄkpà, kↄ̀ↄↄ á pↄkasaↄ sòso. 3Á ↄ̃a tã́nkpa kɛ̀, mɛ́ tã́nkpapi a á dayãu, i kṹ á mɛwa lán tɛ́wa. A àizɛɛ kã̀aaázi gↄↄgbɛzãzĩ. 4À ma! A gbɛ̀wina pↄ́ aa á bua pↄ́ↄ kɛ̀kɛɛ́ↄ blè, mɛ́ ↄ̃api yã́ Lua lè. Pↄkɛkɛnapiↄ wiilɛa gɛ̃̀ Dii Zĩgↄ̃de swã́u. 5A namamà tↄↄlɛ la á pↄeãkɛa guu. A mɛ̀kpa kaalɛgↄↄ pↄ́ ũ. 6A yãdà gbɛ̃maaↄla a ń dɛdɛ, aai dɛ̃ɛkao. 7A yã́ mɛ́ tò ma gbɛ̃́ↄ, àↄ mɛna vĩ e Dii mↄgↄↄ. À gwa lá zↄ̃ɛ ì a bua pↄ́ bɛɛɛde kɛkɛa dã́. Ì mɛnafↄ̃ za káabuana e saɛ. 8Ápiↄ sↄ̃ à mɛnafↄ̃, í á sↄ̃dilɛ, asa Dii mↄgↄↄ kãikũ̀. 9Ma gbɛ̃́ↄ, ásu yã́kũtɛ̃kakↄ̃io, kɛ́ Lua su yã́kpalɛkɛánↄo yã́i. Yã́kpalɛkɛnapi zɛa kpɛɛlɛ fá! 10Ma gbɛ̃́ↄ, ãnabi pↄ́ aa yã'ò yãa ń Dii tↄ́oↄ, à mɛna pↄ́ aa kɛ̀ taasikɛa guu ↄlɛsɛ́. 11Wi onɛ́ pↄnadeↄ, kɛ́ aa mɛnafↄ̃̀ yã́i. A Yobu mɛnakɛa bao mà, mɛ́ á mà lá Dii kɛ̀ɛ̀ gbɛzã, asa gbɛ̃́ sósobi ń sùuuo pɛ̀ɛ Diiwa. 12Atɛ̃sa ma gbɛ̃́ↄ, ásu mɛ á sì ń Luaoo. Ásu mɛ á sì ń luabɛo ge tↄↄlɛ ge pↄpãleo. Tó aoɛ, àli o ao. Tó aawoɛ, àli o aawo, kɛ́ yã́ su daálao yã́i. 13Á gbɛ̃e lɛ́ taasikɛ yã̀? Aà wabikɛ. Á gbɛ̃e pↄ kɛ̀na yã̀? Aà Lua táasilɛ. 14Á gbɛ̃e lɛ́ gyãkɛ yã̀? Aà á gãli gbɛ̃zↄ̃ↄↄ sísi, aai wabikɛɛ̀, aai nísimawà ń Dii tↄ́o. 15Wabi pↄ́ wa kɛ̀ luanaaikɛa guu bee a gyãepi gbã́gbã. Dii a aà gba aafia. Tó à duunakɛ̀ yãaɛ sↄ̃, a kɛ̃wà. 16A yã́i tò, à á duunaↄ okↄ̃ɛ, í wabikɛkↄ̃ɛ kɛ́ à e gbã́gbã. Gbɛ̃maa wabikɛa gbãa, ì zĩkɛ maamaaɛ. 17Ɛliaá gbɛ̃nazĩnaɛ láwáwa. À wabikɛ̀ maamaa lou su mao, ↄ̃ lou i tↄ̃́lɛ tↄↄlɛwao e wɛ̃̀ àaↄ̃ ń mↄ sooloo. 18À ɛ̀a wabikɛ̀ lↄ, ↄ̃ lou'i bↄ̀ maamaa, tↄↄlɛ blɛkɛ̀. 19Ma gbɛ̃́ↄ, tó á gbɛ̃do pã̀alɛ sĩana zɛ́ɛ, mɛ́ á gbɛ̃e ɛ̀a aà dàwà, 20àↄ dↄ̃ kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ tò duunkɛnapi bↄ̀ sã́sãzɛu à ɛ̀a sù, à ade sì gawaɛ, mɛ́ à lakà tàaeↄla dasi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\