Zelemii 1

1Ilikia nɛ́ Zelemii, Anato pↄ́ kú Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ bùsuu sa'onae yã́n kɛ. 2Dii yã'òɛ̀ Amↄ nɛ́ Yosia, Yudaↄ kía kpalablea wɛ̃̀ kuɛ'aaↄ̃de guu 3ń Yosia nɛ́ Yoakiũ, Yudaↄ kía kpalablea gↄↄo e Yosia nɛ́ Zedekia, Yudaↄ kía kpalablea wɛ̃̀ kuɛdode mↄ sↄode guu, gↄↄ pↄ́ wà Yelusalɛũdeↄ kũ̀kũ zĩ̀zↄↄ ũ. 4Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀: 5E màↄ gɛ́ n íkasai nɛasakpɛu, má n dↄ̃, e ǹyↄ̃ gɛ́ bↄi gbɛɛu, ma n sɛ ma pↄ́ ũɛ, ma n dilɛ ãnabi ũ buiↄnɛ. 6Ɔ̃ ma mɛ̀: Á'a Dii Lua! Má yã'oa dↄ̃o, asa ɛ̀waasonan ma ũ. 7Ɔ̃ Dii òmɛɛ: Ńsu o ɛ̀waasonan n ũo. Gɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ ma n zĩmáↄ kĩ́i píi, ní yã́ pↄ́ má danɛ píi onɛ́. 8Ńsu vĩakɛnɛ́o, asa má kunnↄ n misia yã́iɛ. Ma Dii mámɛ má ò. 9Ɔ̃ Dii ↄbↄ̀ a zↄ̃̀ ma lɛ́wa à mɛ̀: Ma a yã́ sòso má kànɛ n lɛ́uɛ. 10Gwa! Ma n dilɛ buiↄnɛ ń ń bùsuↄ, ńyↄ̃ ń wo ń bùsuu, ńyↄ̃ ń gbãa kↄ ɛ́, ńyↄ̃ ń kaalɛ, ní ɛa ǹ ń zɛdↄ, ńyↄ̃ ń gboo, ní ɛa ǹ ń kɛkɛ. 11Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀: Zelemii, bↄ́ ń èi? Ɔ̃ má wèwà: Lí pↄ́ wì mɛ wɛ́tɛi gↄ̃na málɛ e. 12Ɔ̃ Dii òmɛɛ: Ń è wásawasaɛ, asa málɛ wɛ́tɛ ma yã́i, kɛ́ à e papa yã́iɛ. 13Dii yã́ ɛ̀a dɛ̀dɛa à mɛ̀: Bↄ́ ń èi? Má wèwà: Ma oo è, àlɛ pusu bↄ, à yɛ̀ɛlɛ, a zí dↄ gugbãntoo oi. 14Ɔ̃ Dii òmɛɛ: Za gugbãntoo oi wa bↄu wà yã́yia bùsuɛbeedeↄwa. 15Málɛ bùsu pↄ́ kú gugbãntoo oiↄ gbɛ̃́ↄ sisi aa mↄ píiɛ. An kíaↄ ń kpalabaaↄ kpálɛ Yelusalɛũ bĩ́ibↄlɛↄu. Aa koezↄ̃ a bĩ́i pↄ́ liaizi, aa lɛ́lɛ Yudaↄ bùsu wɛ̃́lɛↄwa. 16Màa má yã́kpalɛkɛ ń ma gbɛ̃́ↄ vãi pↄ́ aa kɛ̀ aa bↄ̀ ma kp yã́i. Aa tulaletikàtɛa dii pãleↄnɛ, aa kùlɛ ń pↄkɛaↄnɛ. 17Sↄukɛ, ní fɛlɛ yã́ pↄ́ má danɛ onɛ́ píi. Ńsu to sↄ̃ kɛ̃ngu an yã́io. Tó màan sↄ̃o, ḿmɛ má tó sↄ̃ kɛ̃ngu ń aɛ. 18Ma n kɛ lán wɛ̃́lɛ bĩ́idewa gbãɛ, lán mↄ̀pɛlɛ ge mↄgotɛ̃ bĩ́iwa. Yuda kíaↄ fↄ̃ kpanɛo, ge a gbãadeↄ ge a sa'onaↄ ge a gbɛ̃́pii. 19Aa ãnama, kási aa n fuo, asa má kunnↄ n misia yã́iɛ. Ma Dii mámɛ má ò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\