Zelemii 10

1Isailiↄ, à yã́ pↄ́ Dii lɛ́ oɛ́ ma. 2À mɛ̀ ásu buipãleↄ ↄlɛsɛ à bílikɛ seela pↄ́ ì bↄ musuwao. Ásu to vĩa lí á kṹ láńwao. 3Asa buipãleↄ fɛlɛkaayãá yãpãɛ. Aaì lizↄ̃ sɛ̃u, ↄ̃ sia ì ã́nɛ́ ń kpásagↄ̃nao. 4Wì zãblewà ń ã́nusuo ń vuao, ↄ̃ wì kusa pápawà ń masanao, kɛ́ asu àↄ zĩazĩao yã́i. 5Tã́apiↄ lí yã'oo, aa dɛ lán bua bãyabↄↄwaɛ. Aali táa'oo, wì ń sɛ́ɛ. Ásu vĩakɛnɛ́o, aali fↄ̃ vãie kɛ̀nɛ́o, mɛ́ aali fↄ̃ yãmaae kɛ̀nɛ́ sↄ̃o. 6Dii, gbɛ̃e muaannↄo, ń zↄ̃ↄ, n tↄbↄ̀ n gbãa yã́ musu. 7Bui píi Kía, dé mɛ́ n vĩa vĩo ni? Ao, a maannↄ màaɛ. Bui píi ↄ̃nↄnaↄ ń ń kpaladeↄ guu gbɛ̃e muaannↄo. 8Aa doũ ḿpiiɛ, sↄũↄnɛ, aa mi vĩo, lí'ãaↄnɛ, aa fↄ̃ lɛdamáe? 9Wì ã́nusu gbɛ̃gbɛ̃a pↄ́ wà bↄ̀ò Taasisi ń vua pↄ́ wà bↄ̀ò Ufaza kúlɛwà, ↄ̃ wì ula búuna ń a gàaluladeo káka pↄ́ pↄ́ sia ń vuazĩkɛnao kɛ̀piɛ. Gↄ̃ideↄ ↄzĩↄnɛ píi. 10Dii mɛ́ Lua sĩande ũ, aàpi mɛ́ ìↄ ku gↄↄpii Kía ũ. Tó aà pↄ fɛ̃̀, tↄↄlɛ ì lualuaɛ, buie a fↄ̃ zɛ aa aà pↄkũma dão. 11À o buipiↄnɛ à mɛ dii pↄ́ aamɛ aa musu ń zĩ́lɛo kɛ̀opiↄ aa midɛ dṹniauɛ, aaↄ ku gueio. 12Dii mɛ́ dṹnia kɛ̀ ń a gbãao, à tↄↄlɛ kàlɛ ń a ↄ̃nↄo, à musu kpàlɛ ń a wɛzɛ̃o. 13Tó Dii pũ̀na, í pↄ́ kú musu ì kↄ̃fĩkɛɛ, lou ì sisi za dṹnia lɛ́wa. Dii ì bↄ ń ĩ́anao a làasiu, lou i ma ń pílɛao. 14Gbɛ̃nazĩnaↄ sↄũ, aa yãe dↄ̃o, siaↄ gɛɛ a gↄ̃ kpá ń wɛ́i tã́a pↄ́ aa pìↄ yã́ musu. Pↄ́ ɛgɛnaↄnɛ, aa wɛ̃ni vĩo. 15Pↄ́ gianaↄnɛ, láanipↄↄnɛ. Yã́kpalɛkɛgↄↄzĩ aa midɛ. 16Dii pↄ́ dɛ Yakↄbu buiↄ baa ũ muaańnↄo, asa ↄ̃mɛ pↄ́pii kɛ̀ ń Isaili pↄ́ à ń sɛ́ a pↄ́ ũↄ. Aà tↄ́n Dii Zĩgↄ̃de. 17Á gbɛ̃́ pↄ́ wà koezↄ̃̀áziↄ, à á pↄ́ↄ ye bↄò á bùsuu. 18Asa ma Dii ma mɛ̀ tia kɛ́wa má bùsuɛ bee gbɛ̃́ↄ zuzu lán gbɛwaɛ. Má ń ásookɛɛ, wi ń kṹkũ. 19Waiyoo wápiↄ, kɛ́ wá wíwia yã́i. Wá bↄá bↄ̀kↄↄɛ. Wálɛ e yãa wá gyãpi bleɛ. 20Wà wá zwã̀akpɛↄ kwɛ̀kwɛ, wà a baↄ kɛ̃̀kɛ̃. Wá nɛ́ↄ gɛ̃̀zɛa, aa ku lↄo. Gbɛ̃e ku à zwã̀akpɛ dↄwɛ̃ɛ lↄo, gbɛ̃e ku à a zwãaↄ kpálɛo. 21Wá dↄaanaↄá sↄũↄnɛ, aali yãgbɛa Diiwao. A yã́i tò an yãe lí bↄ maao, ↄ̃ an gbɛ̃́ↄ fã̀aa píi. 22À ma, wàlɛ mↄ́ baokpai, kↄ̃fĩ zↄ̃ↄ dↄ gugbãntoo oi bùsuu. Wàlɛ mↄ́ Yuda wɛ̃́lɛↄ dɛ̃ↄnzↄ̃i, wɛ̃́lɛpiↄ i gↄ̃ gbɛ̃gbonaↄ tòo ũ. 23Dii, má dↄ̃ kɛ́ gbɛ̃nazĩna kua dɛ aàzĩa yã́ ũo, gbɛ̃e a fↄ̃ zɛpoo azĩaɛo. 24Dii, ma toto a zɛ́wa, i kɛ ń pↄkũmao no. Ńsu ma lao mà gↄ̃ tɛ̃nɛɛo. 25Pↄfɛ̃ bↄbↄ bui pↄ́ aa n dↄ̃oↄwa, gbɛ̃́ pↄ́ aali n sísiopiↄ, asa aa Yakↄbu buiↄ mↄ̀mↄɛ, aa ń mↄmↄ bɛ̃̀ɛ, aa ń bùsu ↄ̃̀ↄkpà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\