Zelemii 11

1Dii yã'ò Zelemiiɛ à mɛ̀: 2Swã́sɛ ma bàakuaánↄ yã́i, ní o Yelusalɛũdeↄnɛ ń Yudaↄ píi. 3- 4Onɛ́ ma Dii Isailiↄ Lua ma mɛ̀, ma bàakuańnↄ yã́ pↄ́ má dìlɛ ń deziↄnɛ gↄↄ pↄ́ ma ń bↄ́lɛ Egipiↄ tɛmↄanɛu, gbɛ̃́ pↄ́ yã́pi kũaoá láaipↄɛ. Má ònɛ́ aa ma yãma, aaↄ zĩkɛ yã́ pↄ́ má dìlɛnɛ́ↄwa, aaiↄ dɛ ma gbɛ̃́ↄ ũ, míↄ dɛ ń Lua ũ, 5mí lɛ́ pↄ́ má gbɛ̃̀ an deziↄnɛ papa. Ma mɛ̀ má bùsu pↄ́ vĩ ń zↄ́'io diu kpámá, lá à gↄ̃̀ á pↄ́ ũ gbãɛwa. Ɔ̃ ma mɛ̀: Ãmi, Dii! 6Ɔ̃ Dii òmɛɛ: Gɛ ǹ kpàwakɛ Yuda wɛ̃́lɛↄ guu ń Yelusalɛũ gãaɛↄ ǹ onɛ́ aa swã́sɛ ma bàakuańnↄpi yã́i, aaↄ zĩkɛwà. 7Za gↄↄ pↄ́ ma bↄ ń á deziↄ Egipi e gbã, gↄↄpii miↄ lɛdamáɛ, mi mɛ aa ma yãma. 8Kási aali swã́sɛio, aali laaidↄwào, ↄ̃ an baade nↄ̀sɛvãi ń swã́gbãao dↄ̀aaɛ̀, ↄ̃ ma láaizĩ̀má ma bàakuańnↄ yã́ musu, asa ma a yãdìlɛnɛ́ɛ, ãma aa kũao. 9Ɔ̃ Dii òmɛɛ: Yelusalɛũdeↄ ń Yudaↄ píi aa kú ń lɛkpaaĩamazioɛ. 10Aa ɛ̀a sù ń dezi pↄ́ gì ma yãmaiↄ duunawa. Aa tɛ̀ tã́aↄzi aa zↄblènɛ́. Isailiↄ ń Yudaↄ píi, aa ma bàa kua ń ń deziↄ yã́ gbòo. 11A yã́i tò ma Dii ma mɛ̀ má músi pↄ́ aa fↄ̃ bↄuo zĩmá. Baa tó aa wiilɛ̀a, má swã́sɛ ń yã́io. 12Yelusalɛũdeↄ ń Yudaↄ píi aa bↄlɛ gɛ wiilɛ tã́a pↄ́ aaì tulaletikanɛ́ tɛ́aↄwa. Aa fↄ̃ ń suaba ń taasikɛgↄↄ sↄ̃o. 13Á Yudaↄ, á tã́aↄ dasi kà á wɛ̃́lɛↄwa, tulaletikatɛakĩi pↄ́ á bò Baaliɛↄ dasi kà Yelusalɛũ gãaɛↄwa. 14Mpi sↄ̃ Zelemii, ńsu wabikɛa gbɛ̃́piↄnɛo, ńsu wiilɛanɛ́o, ńsu yãgbɛaa ń yã́ musuo. 15Ma gbɛ̃́ yenzideↄ lɛ́ lɛ́ vãi kpaaĩ, bↄ aalɛ kɛ ma kpɛ́ guui? Sa'onↄↄ pↄ́ aaì kpaa a ń sí ĩadamawao, aaì pↄnakɛ ń vãi pↄ́ dↄ̀aanɛ́o. 16Ma Dii mi oɛ́ yãa kuli pↄ́ a lá sia mɛ́ a nɛ́ kɛfɛũ. Má tɛsↄ̃wáɛ sa ń zàa'ĩan gbãa kↄ̃fĩo, á gↄ̃naↄ i golɛgolɛ. 17Á Isailiↄ ń á Yudaↄ, ma Dii Zĩgↄ̃de ma á báɛ, kási yã́yiaawá ↄ̃ ma zɛò sa. Ma za fɛ̃̀ vãi pↄ́ á kɛ̀ yã́i, asa a tulaletikàtɛa Baaliɛɛ. 18Dii yã́ pↄ́ aalɛ kɛ ↄ̀lↄmɛɛ má dↄ̃̀, asa à ma wɛ́ kɛ̃̀mɛɛɛ. 19Má dɛ yãa lán sãnɛbↄlↄ yãesaide pↄ́ wàlɛ gɛ́ a kòlokpaiwaɛ, mi dↄ̃ kɛ́ aalɛ lɛkpaaĩmazio. Aa mɛ̀ wà lizↄ̃ ń a nɛ́o wà aà bↄ dṹniau, kɛ́ aà tↄ́ su àↄ dↄ gbɛ̃egu lↄo yã́i. 20Dii Zĩgↄ̃de, asa ni yã́ gwa a zɛ́waɛ, ni nↄ̀sɛ ń làasooo tàasika. Tↄ símá mà gwa, asa ma azĩa nànɛ n ↄzĩɛ. 21A yã́ mɛ́ tò ma Dii ma mɛ̀ Anato gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ n wɛ aalɛ mɛ, tó n ãnabikɛkɛ̀ ń ma tↄ́o, ńyↄ̃ tá ń ń ↄoɛↄ, má yã́ vĩ mà o ń musu. 22Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀ má ĩadamá, an ɛ̀waasoↄ gaga zĩlau, an nɛ́ↄ gaga ń nↄanao, 23an gbɛ̃́ kↄ̃nae a gↄ̃o, asa má yã́yia Anatodeↄwa an ĩadamagↄↄɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\