Zelemii 12

1Dii, tó ma mↄma ń yã́o, n yã́ mɛ́ ìↄ zɛ́ vĩ. Ń beeo má yã'onnↄ yã́zɛde musu. Bↄ́yãi vãikɛnaↄ yã́ ì bↄ maai? Àkɛa náaisaideↄ ìↄ namablei? 2N ń bá, aa zĩ́napɛ̀lɛ e aa gɛ̀ nɛ'ì. N tↄ́ dↄ ń lɛ́u, an sↄ̃ kuma sↄ̃o. 3Mpi Dii, ń ma dↄ̃, ni ma yãkɛa e, ni wɛ́tɛ làasoo pↄ́ mi kɛmai. Ǹ ń gálɛ táńnↄ lán sã pↄ́ wàlɛ gɛ́ ń kòlokpaiↄwa. Ǹ ń dilɛ ńdoa pↄ́dɛdɛgↄↄ pↄ́ ũ. 4Wá bùsu aↄ ku wɛ̃nannↄ e bↄɛ ni? Sɛ̃ aↄ ku giigagaa e gↄↄ kpele ni? Nↄ̀bↄↄ ń bãↄ mìdɛ gbɛ̃́ pↄ́ kúuↄ vãikɛa yã́iɛ. Asa aaì mɛ Lua yã́ pↄ́ a ń le zia dↄ̃o. 5Tó n bàalɛ̀ ń kɛ̀sɛdeↄ mɛ́ aa n kɛ̃, kpelewa ńyↄ̃ bakpaaĩ kɛ ń sↄ̃deↄi? Tó n sↄ̃ daa doũ bùsu aafiadeuo, kpelewa ńyↄ̃ kɛ tó Yuudɛ̃ pài? 6Baa n gbɛ̃́ↄ ń n uadeↄ bↄ̀ n kpɛ, aa zↄakànzi. Baa tó aalɛ yã́ nana onɛ, ńsu ǹ ń náaikɛo. 7Ma pãkpà ma gbɛ̃́ yenzideↄziɛ, ma bui pↄ́ má sɛ̀pi tò we, ma a gbɛ̃́piↄ nà ń ibɛɛↄnɛ ń ↄzĩɛ. 8Ma gbɛ̃́ↄ lìaamanↄ lán nↄ̀ↄmusuwa líkpɛu. Aa pũ̀naa, ↄ̃ má zańgu. 9Ma gbɛ̃́ↄ gↄ̃̀mɛɛ bãso bàebae ũ, bãso pãleↄ lìai, aalɛ ãnawà. À gɛ wàiↄ kãaa píi, aa mↄ ble. 10Dↄaan dasideↄ ma vɛ̃ɛbuↄ ↄ̃̀ↄkpàɛ, aa ↄ̃zↄ̃̀ ma buaↄwa, aa tò ma pↄeã tↄↄlɛ gↄ̃̀ gbáa gii ũ. 11Aa tò à gↄ̃̀ gugii ũ, a da ma aɛ wɛ̃nannↄ. Bùsupi gↄ̃̀ bɛzia ũ píi, asa gbɛ̃e ku à laaidↄwào. 12Bùsudɛnaↄ dɛ̀dɛ gbáa sĩ̀sĩ wáiwaiↄ musu píi, asa Dii a gbɛ̃́ↄ dɛ̀dɛ ń fɛ̃ndao za bùsu lɛ́la e a lɛ́leɛ. Gbɛ̃nazĩnae a aafia e gueio. 13Aa blɛwɛna tↄ̃̀, ↄ̃ à bↄ̀lɛnɛ́ lɛ ũ, aa taasi dà ńzĩawaɛ, aai ài'eo. Wí mɛ́ dɛ an yãkɛa gbɛ ũ Dii pↄkũma pãsĩ yã́i. 14Ma Dii ma mɛ̀ ma bui vãi pↄ́ aa ku ma gbɛ̃́ Isailiↄ saɛ, aalɛ bùsu pↄ́ má kpà ma gbɛ̃́piↄwa símáↄ bↄlɛ ń bùsuuɛ, mí Yudaↄ kpoɛ ń guu lↄ. 15An woa gbɛa mí ɛa wɛ̃nadↄ̃nɛ́, mí suńnↄ ń pá ziu ń bùsuↄ guu. 16Buipiↄ mɛ́ lɛgbɛ̃a ń Baali tↄ́o dà ma gbɛ̃́ↄnɛ yãa. Tó aa ma gbɛ̃́ↄ ↄlɛsɛ̀ sa, mɛ́ aalɛ lɛgbɛ̃ ń ma tↄ́o, aalɛ mɛ wa sì ń Diio, má ń zɛdↄ ma gbɛ̃́ↄ guuɛ. 17Tó an buie i ma yãma sↄ̃o, má ń kpoɛɛ, mí ń kaalɛ. Ma Dii mámɛ má ò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\