Zelemii 15

1Ɔ̃ Dii òmɛɛ à mɛ̀: Baa tó Mↄizi ge Samuɛli zɛ ma aɛ, Yudapiↄ yã́ a gɛ̃ ma sↄ̃uo. Ǹ ń yá aa go ma aɛ zã̀. 2Tó aa n lá, má wa gɛ́ui, onɛ́ ma mɛ̀, gbɛ̃́ pↄ́ má dìlɛ aà ga, a gaɛ, gbɛ̃́ pↄ́ má dìlɛ wà dɛ ń fɛ̃ndao, fɛ̃nda wa dɛò, gbɛ̃́ pↄ́ má dìlɛ aà ga ń nↄanao, nↄana a gaò, gbɛ̃́ pↄ́ má dìlɛ wà kũ zĩ̀zↄ ũ, wa kũ zĩ̀zↄ ũɛ. 3Ma Dii ma mɛ̀, má pↄkaalɛnaↄ gbaɛmá lɛɛ síiↄ̃ɛ. Fɛ̃nda a ń dɛdɛ, gbɛ̃ↄ i ń gálɛgalɛ táńnↄ, bãↄ ń wàiↄ i ń ble sã́asã. 4Yã́ pↄ́ a ń le a to sↄ̃ kɛ̃ dṹnia bùsu gbɛ̃́piigu yã́ pↄ́ Yudaↄ kí Manase, Ezekia nɛ́ kɛ̀ Yelusalɛũ yã́i. 5Yelusalɛũ, dé mɛ́ a wɛ̃nadↄ̃nɛi? Dé mɛ́ a waiyookɛnɛi? Dé mɛ́ a mↄ n aafia gbɛaii? 6Ma Dii ma mɛ̀ n pãkpàmazi n bↄ ma kpɛ. A yã́i má ↄtↄ̃ma mà n dɛ, ma kpasa ń n wɛ̃nagwaao. 7Má a gbɛ̃́ↄ zuzu musu ń saao lán ésewa an bùsu wɛ̃́lɛↄ guuɛ, má tó aa kua ń nɛ́ↄwa, mí ń midɛ, asa aai mikɛ̃ ń yãkɛaↄwao. 8Má tó an gyaaↄ dasi aↄ dɛ ísialɛ ũfãaa. Má tó bùsudɛnaↄ mↄ lɛ́lɛ ń ɛ̀waasoↄ daↄwa fãanɛ gbãa zã́, gili ń bã̀abãaboao a gɛ̃ńgu kã́ndoɛ. 9Nↄɛ pↄ́ nɛgↄ̃ɛ ì sopla yɛ̃̀ɛɛ i láa, wí i aà kṹ, aà gɛɛ i gↄ̃ kpa a wɛ́i. Aà gↄↄ a pa kpóoɛ, i tá. Má tó an ibɛɛↄ ń gbɛ̃́ kↄ̃naↄ dɛdɛ. Ma Dii mámɛ má ò. 10Ma da, waiyoo mapi kɛ́ n ma i! Bùsudeↄ lɛ́ ma dilɛ ḿpii sòlede gudɛna ũɛ. Mi pↄ́ sɛ̃anɛ́o, mi pↄ́ sɛ̃amá sↄ̃o, kási sa bɛ̃̀ɛ ↄ̃ gbɛ̃́pii ìↄ omɛɛ. 11Ɔ̃ Dii mɛ̀: Má tó ǹ bↄ aafiaɛ fá! Mí tó n ibɛɛↄ mↄ kulɛkɛnɛ taasi pãsĩ gↄↄ. 12Gbɛ̃e a fↄ̃ mↄsi ɛ́e? Atɛ̃sa gugbãntoo oi mↄsi ge a mↄgotɛ̃. 13Má á àizɛɛↄ ń á pↄ́ ↄdeↄ kpámá aa naaa fĩabosaiɛ duuna pↄ́ á kɛ̀ á bùsuuↄ píi yã́i. 14Má tó à zↄble á ibɛɛↄnɛ bùsu pↄ́ á dↄ̃o guu, asa ma pↄfɛ̃ a fɛlɛ lán tɛ́waɛ, i kṹwá. 15Dii, ń ma yã́ dↄ̃. To ma yã́ àↄ dↄngu, ní laaidↄa. Tↄ simɛɛ ma wɛtãnaↄwa, ńsu mɛnakɛńnↄ e aa gɛ ma dɛo. Ǹyↄ̃ dↄ̃ kɛ́ n yã́i wì ma láanikɛi. 16Kɛ́ n yã́ sòso ń kàmɛɛ ma lɛ́u, má mↄ̀mↄ, ↄ̃mɛ ma pↄna ń ma yáalↄao ũ, asa n tↄ́ mɛ́ kua Dii Lua Zĩgↄ̃de. 17Mili zↄ̃lɛ sãnu ń yaalↄnaↄo, mili pↄnakɛńnↄo. Miↄ zↄ̃lɛa madoɛ, asa ń kumanↄɛ, mɛ́ ń tò málɛ kpɛ̃nɛkɛ an yã́ musu. 18Bↄ́yãi ma yã'ↄ̃ma lí láao ni? Ma bↄ pãsĩ, àlɛ gí láai. Ńyↄ̃ↄ dɛmɛɛ lán yiongo lɛ́baawa, lán nibↄna pↄ́ ì yɛ̀lɛdinɛ́wa yã̀? 19A yã́i tò ma Dii ma mɛ̀: Tó n nↄ̀sɛlìlɛ, má ɛa n dilɛ n pá ziu, níↄ zĩkɛmɛɛ. Tó n yã́ gbia bↄ̀aa ń yã́ yãfũnao, ńyↄ̃ↄ dɛ ma lɛdↄɛkɛna ũɛ. To aa ɛa suma, ńsu támáo. 20Má n kɛ gbɛ̃́piↄnɛ bĩ́i ũɛ, mↄgotɛ̃ bĩ́i pↄ́ wa fↄ̃ gbooo ũ. Aa sòlekɛnnↄ, kási aa n fuo, asa máↄ kunnↄɛ, má n suaba, mí n bↄ. Ma Dii mámɛ má ò. 21Má n bↄ gbɛ̃vãiↄ ↄzĩɛ, mí n si nↄ̀sɛpãsĩdepiↄwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\