Zelemii 17

1Wà Yudaↄ duuna yã́ kɛ̃̀nɛ́ ń sↄ̃wa ń pɛ̃nkɛ̃bↄo. Wa kɛ̃̀ ń sa'okĩiↄ kↄ́baↄwa ń gbɛkãoo. 2An sa'okĩiↄ ń ń Asetaati lipɛlɛↄ yã́ ìↄ dↄ ń nɛ́ↄgu se. Aa ku lí yɛ̀lɛlɛↄ gbáu sĩ̀sĩ lɛsĩↄ musu. 3Má a gbɛ̀sĩsĩ na á ibɛɛↄnɛ ń ↄzĩ ń á àizɛɛↄ ń á pↄ́ ↄdeↄ ń gulɛsĩ pↄ́ á bòↄɛ duuna pↄ́ á kɛ̀ á bùsuu yã́i. 4Á ↄkpa bùsu pↄ́ má kpàwázi, mí tó à zↄble á ibɛɛↄnɛ bùsu pↄ́ á dↄ̃o guu, asa á tò ma pↄ fɛ̀lɛ lán tɛ́waɛ, mɛ́ tɛ́pi aↄ kũ gↄↄpiiɛ. 5Ma Dii ma mɛ̀, gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ ma kpɛ à gbɛ̃nazĩnaↄ náaikɛ̀, a daa ń gã̀u gↄ̃̀ láaipↄ ũɛ. 6A dɛ lán lí pↄ́ kú gugiiuwaɛ. Tó nama mↄ̀, a e bleo. Aↄ ku guwaiwaiuɛ ge bùsu wiside pↄ́ gbɛ̃e kuuo. 7Báaaden gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ ma náaikɛ, àlɛ sↄ̃kpalɛmazi ũ. 8A dɛ lán lí pↄ́ wa bà swa saɛ, a zĩ́napɛlɛa íuwaɛ. Aà bàa kú ń guwãaoo, a lá ìↄ siaɛ. Ìli imina yãdao, nɛ'i ĩaaànↄo. 9Sↄ̃ mↄafili vĩ dɛ pↄ́piia, a kɛkɛa vĩo, dé mɛ́ a fↄ̃ à a yã́ↄ dↄ̃i? 10Ma Dii, mámɛ mi sↄ̃ yↄɛ, mi nↄ̀sɛ yã́ tàasika, mí fĩabo baadeɛ a yãkɛawa, mí kɛɛ̀ lá a kɛ̀wa. 11Gbɛ̃́ pↄ́ ↄda è zɛ́ vãi guu dɛ lán dↄ̃na pↄ́ gbe kↄ̃mpa pìpiwaɛ. Gↄↄ pↄ́ a ku a gↄↄ soplawa, ↄ̃api a láawàɛ, i gↄ̃ sↄũ ũ gbɛzã. 12Wá Lua kpɛ́ mɛ́ aà kpalabaa gawide ũ, kpɛ́pi mɛ́ fuańla za asĩnizĩ. 13Dii, ḿmɛ Isailiↄ wɛ́ dↄnzi, wí a gbɛ̃́ pↄ́ pãkpànziↄ kṹ. Gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ ma kpɛↄ dɛ lán tↄ́ pↄ́ wa kɛ̃̀ tↄↄlɛwawaɛ, asa aa pãkpà n gbɛ̃́ pↄ́ ń dɛ nibↄna í wɛ̃nide ũziɛ. 14Ma gbã́gbã Dii, mí gbã́gbã, ma bↄ Dii, mí bↄ, asa n táasi miↄ lɛ gↄↄpii. 15Wì mɛ yã́ pↄ́ Dii ò ku máɛ? Aà kɛ wà e mɛ! 16Mi gí dↄaainɛ n gbɛ̃́ↄnɛo, ń dↄ̃ kɛ́ mámɛ mi wɛ́tɛ̃agↄↄ nidɛo, yã́ pↄ́ ì bↄ ma lɛ́u ulɛanɛo. 17Ńsu to sↄ̃ kɛ̃maguo, ḿmɛ ń ma ulɛkĩi ũ yãpãsĩgↄↄ. 18To wí ma wɛtãnaↄ kṹ, mapi sↄ̃, ńsu to wí ma kũo. To sↄ̃ kɛ̃́ńgu, mapi sↄ̃, ńsu to sↄ̃ kɛ̃maguo. Ǹ ń ká yãpãsĩpi gↄↄwa, ní ń wíwi e lɛɛ pla. 19Dii òmɛɛ: Gɛ ǹ zɛ Gbɛ̃́ↄ Bↄlɛu, gu pↄ́ Yuda kíaↄ ìↄ gɛ̃u, aaìↄ bↄu, ní gɛ́ Yelusalɛũ bↄlɛ kĩniↄu lↄ píi. 20Ní onɛ́ aa swã́kpa aa ma yãma, Yuda kíaↄ ń Yelusalɛũdeↄ píi ń Yuda pↄ́ aalɛ gɛ̃ bↄlɛpiↄuↄ píi. 21Ma Dii ma mɛ̀: À laaika! Ásu asosɛ kã́mabogↄↄzĩo, ásu gɛ̃ò Yelusalɛũ bↄlɛↄuo. 22Ásu bↄò á ua kã́mabogↄↄzĩo, ásuli zĩe kɛ gↄↄpi zĩ́o. Àliↄ dↄ̃ kɛ́ kã́mabogↄↄá ma pↄ́ɛ, lá má dìlɛ á deziↄnɛwa. 23Kási aai mao, aai swã́sɛio, aa ń swã́ kàkaɛ, aai mao, aa gì totoaiɛ. 24Ma Dii ma mɛ̀, tó a ma yãmà, álɛ gɛ̃ wɛ̃́lɛpi bↄlɛↄu ń asoo kã́mabogↄↄzĩ lↄo, tó á dↄ̃ kɛ́ gↄↄpiá ma pↄ́ɛ, álɛ zĩe kɛ gↄↄpi zĩ́o, 25kía pↄ́ aa zↄ̃lɛa Davidi kpalauↄ gɛ̃ wɛ̃́lɛɛ beepi bↄlɛↄu ń ń ìwaↄ kua sↄ̃́goↄ guu ń dia sↄ̃́ↄ kpɛo. Yelusalɛũdeↄ ń Yudaↄ aaↄ kúńnↄ, aaiↄ ku wɛ̃́lɛɛ beepiu gↄↄpii. 26Wa bↄ wɛ̃́lɛ pↄ́ liaa Yelusalɛũiↄ guu ń Yuda wɛ̃́lɛↄ píi ń Bɛ̃yãmɛɛ bui wɛ̃́lɛↄ ń gusalalao ń gusĩsĩdeo ń Nɛgɛvɛ guwaiwaio, wi mↄ ma kpɛ́u ń sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ obↄↄ ń sa pãle obↄↄ ń pↄ́wɛntio ń tulaletio ma sáaukpaa yã́i. 27Tó i ma yãma á dↄ̃̀ kɛ́ kã́mabogↄↄzĩá ma pↄ́ɛo, mɛ́ álɛ gɛ̃ Yelusalɛũ bↄlɛↄu ń asoo kã́mabogↄↄzĩ, má tɛ́ka bↄlɛpiↄuɛ, i kṹ á zɛgikĩiↄwa. Wa fↄ̃ tɛ́pi dɛo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\