Zelemii 18

1Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀: 2Fɛlɛ gɛ́ oobona bɛ, we má tó ǹ ma yãmau. 3Kɛ́ ma gɛ oobona bɛ, má è àlɛ oo bo. 4Kɛ́ oo pↄ́ àlɛ bopi ↄ̃̀ↄkpà aà ↄzĩ, ↄ̃ à ɛ̀a a pãle bò ń gĩpio, lá à kɛ̀ɛ̀ maawa. 5Ɔ̃ Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀: 6Á Isailiↄ, má fↄ̃ kɛɛ́ lá oobonapi ì kɛwao lé? Lá gĩ dɛ oobona ↄzĩ, màa á dɛ ma ↄzĩ. 7Tó ma bui ge bùsu yã'ò ma mɛ̀, wà a fuangba, wà a midɛ, wà kaalɛ, 8mɛ́ bui pↄ́ ma lɛdàwàpi mikɛ̃̀ a vãikɛawa, má yã́ pↄ́ ma zɛò mà yíawà bↄ ma nↄ̀sɛuɛ. 9Tó ma bui ge bùsu yã'ò ma mɛ̀, wà a zɛdↄ, wi gba gbãa, 10mɛ́ buipi i ma yãmao, à yã́ pↄ́ má yeio kɛ̀, má ɛ̀fãai pↄ́ ma mɛ̀ má kɛɛ̀ bↄ ma nↄ̀sɛuɛ. 11A yã́i tò, o Yelusalɛũdeↄnɛ ń Yudaↄ píi, ma Dii ma mɛ̀: À ma, málɛ vãi o á musu, ma sↄu mà mà yã́yiawá. 12Kási aa onɛ a zɛkɛo. Aamɛ waↄ gɛ́ ń yã́ pↄ́ wà zɛ̀oɛ, baade nↄ̀sɛvãi swã́gbãa yã́ mɛ́ aↄ dↄaaɛ̀. 13A yã́i tò ma mɛ̀, à buipãleↄ la à ma! Dé mɛ́ yã́ bee taa mà yãai? Á Isaili pↄ́ á dɛmɛɛ bui lɛ́so ũↄ a yãvãi pↄ́ ì dimá kɛ̀. 14Nɛɛzi ì go Libã bùsu gbɛ̀sĩsĩae? A í niɛ pↄ́ ì bↄ za a musu a láae? 15Kási ma yã́ sã̀ ma gbɛ̃́ↄguɛ, aaì tulaletikatɛa tã́aↄnɛ, ↄ̃ aa zã̀ ń fɛlɛkaa zɛ́wa, aa pɛ̀lɛ zɛ́ kpã́inau. 16Bee yã́i an bùsu a gↄ̃ yàaa, iↄ dɛ láanipↄ ũ gↄↄpii. Yã́pi a di gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ gɛ̃ weↄwa, aai ń mikɛ déũdeũ. 17Má ń fãaa lán gukpɛ ĩ́anawa ń ibɛɛↄ aɛɛ, má mikpɛlinɛ́ɛ, má zɛńnↄ an wɛ́tɛ̃agↄↄo. 18Gbɛ̃́ↄ mɛ̀: À mↄ wà lɛkpaaĩ Zelemiizi, asa sa'onaↄ yãdanɛ a láao ge ↄ̃nↄnaↄ lɛdama ge ãnabiↄ yã́. À mↄ wà lɛnakasaɛ̀. Wásu laaidↄ aà yã'onɛwa lↄo. 19Dii, swã́sɛ ma yã́i, yã́ pↄ́ ma ibɛɛↄ lɛ́ o ma. 20Wì maa fĩabo ń vãio yã̀? Kási aa ɛyↄ̃̀mɛɛ. To lá má zɛ n aɛ yã́ dↄngu, ma ń maa wɛ̀ɛlɛ, kɛ́ n pↄ e weemá. 21Tↄ̀ↄ! Nↄana kpá ń nɛ́ↄzi sa, ǹ ń kpá fɛ̃ndaa. To wà ń gↄ̃ɛↄ dɛdɛ aa gaga, an naↄ i gↄ̃ gyaa nɛ́saiↄ ũ, ní ń ɛ̀waasoↄ kpa fɛ̃ndaa zĩlau. 22To wà búbua ma dↄ ń ua gↄↄ pↄ́ wà lɛ̀lɛmá kã́ndo, asa aa ɛyↄ̃̀mɛɛ ma kũa yã́iɛ, aa baikpàmɛɛ ma táa'ozɛu. 23Mpi sↄ̃ Dii, ń dↄ̃ kɛ́ aa lɛkpàaĩmazi, aa ye ma dɛ. Ńsu láka ń tàaepiao, ńsu ǹ ń duunapi bãdɛo. To aa kpagua n aɛ, yã́yiamá n pↄkũmabↄbↄmagↄↄ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\