Zelemii 19

1Dii mɛ̀: Gɛ́ lo lúi oobona kĩ́i. Mae zↄ̃ↄↄ ń sa'on gbɛ̃zↄ̃ↄↄ sɛ́lɛ gɛ́ńnↄ, 2ní bↄńnↄ Bɛninↄũ guzulɛu Tàaso Bↄlɛ saɛ. Yã́ pↄ́ má onɛ kpàwakɛ we, 3o Yuda kíaↄnɛ ń Yelusalɛũdeↄ píi aa ma yãma. Ma Dii Zĩgↄ̃de Isailiↄ Lua ma mɛ̀, málɛ músizĩ guɛ beewa, gbɛ̃́ pↄ́ a baomà a kɛkɛ swãwɛ̃ɛ. 4Asa aa ma to weɛ, aa guɛ bee dìlɛ dii zĩ̀loↄ pↄ́ ũ, aa tulaletikàtɛau tã́a pↄ́ ampiↄ ń ń deziↄ ń Yuda kíaↄ ń dↄ̃oↄnɛ, aa guapi dɛ̀ ń yãesaideↄ auo. 5Aa Baali gbagbakĩiↄ bò, aa sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ òwà ń ń nɛgↄ̃ɛↄ. Mámɛ mi yã́pi dilɛnɛ́o, a làasoo i gɛ̃ ma sↄ̃u seo. 6Ma Dii ma mɛ̀, a gↄↄ lɛ́ mↄ́ kɛ́ wa o guɛ beeɛ Tofɛti ge Bɛninↄũ guzulɛ lↄo, sema Gbɛ̃dɛdɛguzulɛ. 7Guɛ beeu má yã́ pↄ́ Yelusalɛũdeↄ ń Yudaↄ lɛ́ yá bãdɛu. Má tó an wɛ̀lɛↄ ń dɛdɛ ń fɛ̃ndaoɛ, mí ń gɛ kpa bãↄ ń wàiↄwa aa ble. 8Má tó wɛ̃́lɛpi gↄ̃ yàaaɛ, i gↄ̃ láanipↄ ũ. Yã́pi a di gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ gɛ̃ weↄwa, aaↄ fionada wɛ́tɛ̃a pↄ́ wà mↄ̀ɛ̀ yã́i. 9Má tó aa ń nɛgↄ̃ɛↄ ń ń nɛnↄɛↄ só, aai gbasa liaa ń kↄ̃o koe pↄ́ an wɛ̀lɛↄ zↄ̃̀ńzi à gɛ̃̀gɛ̃ taasi yã́i. 10Lopi wi gbɛ̃́ pↄ́ ńyↄ̃ gɛ́ńnↄↄ wáa, 11ní onɛ́ ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀: Má buiɛ bee ń wɛ̃́lɛɛ beeo wi lá lopi wì a kɛkɛa vĩowaɛ. Waↄ gɛ vĩ e gu gɛ kɛ̃́sãmáɛ. 12Ma Dii ma mɛ̀, yã́ pↄ́ má kɛ guɛ beeɛ ń gbɛ̃́ pↄ́ kúuↄn kɛ: Má wɛ̃́lɛɛ bee kɛ lán Tofɛtiwa. 13Yuda kibɛↄ ń Yelusalɛũ uaↄ gbãlɛ lán Tofɛti guɛ beewaɛ. Kpɛ́ pↄ́ wà tulaletikàtɛau musupↄↄnɛ wà itↄ̃̀lɛ tã́aↄwa a musuↄ tɛ́kũ. 14Kɛ́ Zelemii sù ń Tofɛtio, gu pↄ́ Dii aà zĩ̀ à ãnabikɛkɛ̀u, à gɛ̀ zɛ̀ Dii kpɛ́ ua, ↄ̃ a ò gbɛ̃́ↄnɛ: 15Dii Zĩgↄ̃de Isailiↄ Lua mɛ̀ á yã́ pↄ́ a mɛ̀ á yía wɛ̃́lɛɛ bee ń a zↄ̃ɛwiaↄwa yíamá píiɛ, kɛ́ wɛ̃́lɛpideↄ swã́ gbãa kɛ̀, aai a yãmao yã́i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\