Zelemii 20

1Kɛ́ sa'ona Pasuu, Imɛɛ nɛ́ pↄ́ dɛ Dii kpɛ́ gbɛ̃zↄ̃ↄe ũ Zelemii ãnabikɛkɛapi mà, 2a tò wà aà gbɛ̃̀ wà aà dàliu Dii kpɛ́ bↄlɛ pↄ́ wì mɛ Bɛ̃yãmɛɛ Bↄlɛ Musu saɛ. 3Kɛ́ gu dↄ̀ Pasuu Zelemii bↄ̀ líu, ↄ̃ Zelemii òɛ̀: Dii a onɛ Pasuu lↄo, sema Vĩapↄↄliaai. 4Asa ma Dii ma mɛ̀, má tó ǹ gili gɛ̃ nzĩau ń n gbɛ̃naↄ píiɛ. An ibɛɛↄ ń kwɛ́ zĩ guu, ńyↄ̃ wɛsiɛ. Má Yudaↄ na Babɛli kíaɛ a ↄzĩɛ, i tá ń ń gbɛ̃eↄ Babɛli, i ń gbɛ̃eↄ dɛdɛ zĩ guu. 5Má wɛ̃́lɛɛ bee àizɛɛↄ na ń ibɛɛↄnɛ ń ↄzĩɛ, a bua pↄ́ↄ píi ń a pↄ́ bɛɛɛdeↄ píi ń pↄ́ pↄ́ kú Yudaↄ kía làasiuↄ, aai naaa taò Babɛli. 6Mpi sↄ̃ Pasuu ń n bɛdeↄ píi, wa táánↄ Babɛli zĩ̀zↄↄ ũɛ. We ńyↄ̃ gau, wa n vĩ ń n gbɛ̃na pↄ́ n ãnabi'ɛgɛnakɛ kɛ̀nɛ́ↄ. 7Dii, n kↄ̃nikɛ̀mɛɛɛ, ↄ̃ ma n yã́zɛ è, n gbãamↄ̀mɛɛɛ, ↄ̃ n ma fu. Ɔ̃ ma gↄ̃ pↄ́ yáalↄa ũ, gbɛ̃́pii ìↄ ma láanikɛɛ. 8Tó málɛ yã'o píi, wii mi lɛ́, mi wɛ́tɛ̃a ń pↄkaalɛao kpàwakɛ. Dii yã́ mɛ́ tò wì ma sↄ̃́sↄ̃, wìↄ ma kɛ pↄ́ↄpↄↄ za kↄↄ e oosi. 9Tó ma mɛ̀ má aà yã́ dↄ gbɛ̃́ↄguo, má yã'o ń aà tↄ́o lↄo, aà yã́pi ìↄ ma sↄ̃ tɛ́kũɛ, ìↄ dɛ lá wà tɛkà ma mɛ guuwaɛ. Yã́pi kṹkũa ì ma wãɛ, má fↄ̃́o. 10Asa mi ma wìↄ vãi kpaaĩmanↄ dasi, wìↄ mɛ, Vĩapↄↄliaai. À aà kↄmalɛkɛ! Wà aà kↄmalɛkɛ! Ma gbɛ̃́ↄ wɛ́ ìↄ dↄ ma lɛ́lɛaiɛ, aaì mɛ, tó à zã̀ yã́wa, wá aà fuɛ, wí tↄsiwà. 11Ń beeo Dii kumanↄ nɛgↄ̃n pãsĩ ũ, a yã́i ma wɛtãnaↄ kpagua. Aa fua, wí i ń kṹ. Aa tidↄmalao, aai gↄ̃ ń tↄ́ ĩ́io. 12Dii Zĩgↄ̃de, gbɛ̃maa tàasikana, ni nↄ̀sɛ ń làasooo gwagwa. Tↄ símámɛɛ mà gwa, asa ma azĩa nànɛ n ↄzĩɛ. 13À lɛsi Diiɛ à aà táasilɛ! Asa ì wɛ̃nade bↄ vãikɛnaↄ ↄzĩɛ. 14Gↄↄ pↄ́ ma da ma iwà gↄ̃ láaipↄ ũ, ma igↄↄpi su báaa kɛo. 15Gↄ̃ɛ pↄ́ gɛ̀ a baokpà ma maeɛ, à aà pↄ kɛ̀ɛ̀ na à mɛ̀, aà na nɛ'ì gↄ̃ɛ ũ, ade gↄ̃ láaipↄ ũ. 16Gↄ̃ɛpi gↄ̃ lán wɛ̃́lɛ pↄ́ Dii ń fuangba ń wɛ̃nagwasaiↄwa. Aàliↄ búbua ma kↄↄ, iliↄ zĩkawii ma fãanɛ. 17Asa i ma dɛ nɛasakpɛu ma da gbɛɛ gↄ̃̀ ma mia ũ aà nɛasakpɛ gↄ̃̀ dↄ ma papa ũ gↄↄpiio. 18Bↄ́ mɛ́ tò ma bↄ nɛasakpɛpiu la? Taasi ń pↄsiao ↄ̃ má dↄ̃, ma gↄↄ a pa ń wíoɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\