Zelemii 23

1Ma Dii ma mɛ̀, waiyoo sãdãna pↄ́ aaì ma sãↄ kaalɛↄ, dↄaana pↄ́ aaì ma kpàsa sãↄ fãaaↄ. 2A yã́ mɛ́ tò ma Dii Isailiↄ Lua má ò ma gbɛ̃́ dↄaanapiↄnɛ, lá i ↄlia ma sãↄzio, mɛ́ a ń yá a ń fãaa, má á yãkɛaↄ wíɛ́ á musuɛ. Ma Dii mámɛ má ò. 3Mámɛ má a sã kↄ̃naↄ kãaa bùsu pↄ́ ma ń yá ma ń kpáuↄ píi, mí suńnↄ ń kpàsau, aai nɛ'i aa kↄ̃́. 4Má sãdãnaↄ dilɛnɛ́ aa dↄaanɛ́, vĩa a ń kṹ lↄo, sↄ̃ a kɛ̃́ńgu lↄo, mɛ́ an kee a sã́sã lↄo. Ma Dii mámɛ má ò. 5Gwa, gↄↄe a mↄ́ kɛ́ má tó Davidi bui vlãpa gbɛ̃maa ũ, kía pↄ́ a kpalable ń laaio ũ, i yãmaakɛ a zɛ́wa a bùsuu. Ma Dii mámɛ má ò. 6Aà gↄↄ Yudaↄ mi aↄ daa íaɛ, Isailiↄ iↄ ku dↄdↄa. Tↄ́ɛ bee wàli aà sísiwà, Dii pↄ́ tò yã́ bↄ̀wanↄ na. 7Gwa, gↄↄe a mↄ́ kɛ́ wa mɛ ń Dii pↄ́ Isailiↄ bↄ̀lɛ Egipio lↄo, 8sema ń Dii pↄ́ Isailiↄ bↄ̀lɛ gugbãntoo oi bùsuu ń bùsu pↄ́ à ń yá ń kpáuↄ píio. 9Ma pↄ yà ãnabiↄ yã́ musu dúuduuɛ, ma wá gà píi, ma gↄ̃ lán wɛ̃dɛnawa, lán gbɛ̃́ pↄ́ vɛ̃ɛ zↄ̃̀lɛwàwa Dii ń a yã́ gbãsĩsaio yã́i. 10Gbãsĩkɛnaↄ bùsu pà, vãi ↄ̃ aa tɛi, we an gbãa kuu. Bùsu gↄ̃̀ wɛ̃nannↄ kɛ́ Dii lɛkɛ̀ɛ̀ yã́i, dã́dãkɛkĩi gↄ̃̀ ń wío. 11Ma Dii ma mɛ̀, ãnabiↄ ń sa'onaↄ pã̀zɛa, mi ń e ń vãio ma kpɛ́u se. 12A yã́i tò an zɛ́ a zãana kɛ, má ↄzↄ̃ńzi aa kwɛ gusiauɛ, mí yã́yiamá ń ĩadamagↄↄ. Ma Dii mámɛ má ò. 13Ma yãvãi è Samali ãnabieↄwa, aa yã'ò ń Baali gbãao aa ma gbɛ̃́ Isailiↄ sã̀sãò. 14Ma vãi pↄ́ ì dimá è Yelusalɛũ ãnabiↄwa, aaì gbãsĩkɛ, aaↄ bɛ ń mↄafilio, aaì vãikɛnaↄ gba gbãa, ↄ̃ gbɛ̃e lí mikɛ̃ a vãiwao. Aa gↄ̃̀mɛɛ lán Sↄdↄũdeↄwa ḿpii, wɛ̃́lɛdepiↄ dɛ lán Gↄmↄↄdeↄwaɛ. 15A yã́i tò ma Dii Zĩgↄ̃de má ò ãnabipiↄ yã́ musu ma mɛ̀, má tó aa gↄ̃i só ń pↄblea ũ, aai kona í mi ń imia ũ, asa Yelusalɛũ ãnabipiↄ tò ma yãdasai lì bùsupiaɛ. 16Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀, ásu yã́ pↄ́ ãnabiↄ lɛ́ oɛ́ mao. Aaì to àↄ yiongo lɛ́baa dↄ̃́aɛ, anzĩa yã́ ↄ̃ aaì oɛ́, aali ma ma lɛ́uo. 17Aaì o gbɛ̃́ pↄ́ sakàmaguↄnɛ, má ònɛ́ aaↄ ku aafiaɛ. Aaì ɛa o swã́gbãadepiↄnɛ, vãi a ń leo. 18An dé mɛ́ kú ma ìwaↄ guu à e ma yãmai? An dé mɛ́ swãsɛ̀ ma yã́i a mài? 19Gwa! Má pↄkũmabↄbↄmá lán zàa'ĩanawaɛ, i liasãizↄ̃ à pila vãikɛnaↄ miwa lán zàawa. 20Ma pↄfɛ̃ a weeo e mà gɛ yã́ pↄ́ málɛ yá midɛò. Gↄↄgbɛzãzĩ ↄ̃ á a mi dↄ̃ sã́asã. 21Mámɛ mi ãnabipiↄ dilɛo, ↄ̃ aa wãa ń ń yãkɛao, mi yã'onɛ́o, ↄ̃ aa gɛ̀ yã'ò. 22Tó aa ku ma ìwaↄ guu yãa, dↄ̃ aa ma yã́ kpàwakɛ̀ ma gbɛ̃́piↄnɛ, dↄ̃ aa tò aa bↄ̀ ń zɛ́ vãi guu aa mikɛ̃̀ ń dàa vãiↄwa. 23Ma Dii ma mɛ̀, gudoũna Luan ma ũa? Kãikãi e zã̀zã Luan ma ũ. 24Ma Dii ma mɛ̀, gbɛ̃e a e ulɛ guei mà gí aà eia? Mi musu ń zĩ́lɛo pao lé? Ma Dii mámɛ má ò. 25Ma yã́ pↄ́ ãnabi ɛgɛnaↄ ì o ń ma tↄ́o mà, aaì mɛ, wa è iuɛ, wa è iuɛ. 26Ãnabipiↄ ɛɛ kũa ń nↄ̀sɛ guu. Bↄɛ aa zɛ sã́sãyã pↄ́ kú ń sↄ̃u ãnabikɛkɛaɛi? 27Aalɛ e nana yã́ pↄ́ wàlɛ okↄ̃ɛ a to ma tↄ́ sã́ ma gbɛ̃́ↄguɛ, lá à sã̀ ń deziↄgu Baali yã́iwa. 28Ãnabi pↄ́ nana'ò, aà a nanapi dau siunɛ́. Gbɛ̃́ pↄ́ ma yã́ kũa sↄ̃, aà ma yã́pi onɛ́ sĩana. Bↄ́ blɛwɛ mìsina vĩ ń pↄ́wɛnapioi? 29Ma yã́ dɛ lán tɛ́waɛ, a dɛ lán masana pↄ́ ì gbɛwi kɛ́lɛkɛlɛwaɛ. Ma Dii mámɛ má ò. 30A yã́i ma Dii ma fɛlɛ ń ãnabi pↄ́ aaì ma yã́ sɛ́kↄ̃wa aa sↄ̃òpiↄ. 31Ao, ma fɛlɛ ń ãnabi pↄ́ aaì ńzĩa yã'o, aaì mɛ mámɛ má òpiↄɛ. Ma Dii mámɛ má ò. 32Ao, ma fɛlɛ ń ãnabi gbɛ̃sãsãna nana'onapiↄ. Aaì dau siu ma gbɛ̃́ↄnɛ, aaì ń sã́sã ń ń ɛɛ pã giiↄɛ. I kɛ mámɛ ma ń dílɛo, mi ń zĩo. Aali kã́fĩae kɛ gbɛ̃́piↄnɛo. Ma Dii mámɛ má ò. 33Tó gbɛ̃́piↄ ge ãnabie ge sa'onae n la à mɛ̀, yã́ kpele ma mɛ̀ a ń lei? Ní onɛ́, bↄ́ yã́ ũi? Má ń tó weɛ. Ma Dii mámɛ má ò. 34Tó ãnabi ge sa'ona ge gbɛ̃e mɛ̀ Dii yã́ álɛ o, má ĩada gbɛ̃́piwaɛ ń a bɛdeↄ. 35Yã́ pↄ́ á baade ì o a gbɛ̃naɛ ge a daɛɛn kɛ: Á mɛ kpelewa Dii yã́zãsìmai? Dii mɛ̀a ni? 36Á gbɛ̃e su lɛ́kã ma yãzↄ̃lɛawáwa lↄo, asa baade zĩa yã́ mɛ́ a zↄ̃lɛwà. Màa iↄ bɛ ń ma Dii Zĩgↄ̃de á Lua bɛ̃́ɛ yã́ fuangbaao. 37Àli ãnabi la, kpelewa Dii yã́zãsìmai? Dii mɛ̀a ni? 38Tó à sù mɛ̀, yã́ pↄ́ ma mɛ̀ a zↄ̃lɛwán kɛ, baa kɛ́ má òɛ́ ásu lɛ́kãwào, 39a yã́i má á yã́ bↄ dilɛɛ. Ápiↄ ń wɛ̃́lɛ pↄ́ má kpà á deziↄwao, má gíáziɛ, mí á vũaa, 40mí tó àↄ bɛ ń wío, á gɛɛ iↄ kpaa á wɛ́i gↄↄpii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\