Zelemii 24

1Kɛ́ Babɛli kí Nɛbukanɛza Yudaↄ kí Yɛkↄnia, Yoakiũ nɛ́ ń Yuda gbãadeↄ ń li'ãnaↄ ń siaↄ kũ̀kũ Yelusalɛũ à tàńnↄ Babɛli bùsuu zĩ̀zↄↄ ũ, a gbɛa Dii kaadↄɛn gbí pla ↄ̀lↄmɛɛ kálɛa a kpɛ́ kpɛɛlɛ. 2Gbípi mɛ̀ndo kaadↄɛna maa maamaaɛ, libɛ maa dafuↄnɛ. Ado sↄ̃, a vãi gɛ̃agɛ̃̀, wa fↄ̃ bleo a vãipi yã́i. 3Ɔ̃ Dii ma la à mɛ̀: Bↄ́ ń èi Zelemii? Má wèwà: Kaadↄɛnaↄnɛ. A pↄ́ pↄ́ maa maa maamaaɛ, pↄ́ pↄ́ vãi sↄ̃, a vãi gɛ̃agɛ̃̀, wa fↄ̃ bleo a vãi yã́i. 4Ɔ̃ Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀: 5Ma Dii Isailiↄ Lua ma mɛ̀, Yuda pↄ́ ma ń yá la, aa gↄ̃̀ zĩ̀zↄↄ ũ Babɛli bùsuuↄ, málɛ ń gwa pↄmaaↄ ũ lán kaadↄɛn maapiↄwaɛ. 6Máↄ wɛ́tɛńzi an bↄa maa yã́iɛ, mí suńnↄ bùsuɛ beeu. Má ń zɛdↄɛ, má ń fuangbao, má ń gba gbãaɛ, má ń gbooo. 7Má ń gba sↄ̃ pↄ́ a to aa ma dↄ̃, kɛ́ mámɛmaa Dii, aaiↄ dɛ ma gbɛ̃́ↄ ũ, míↄ dɛ ń Lua ũ, asa aa sua ń nↄ̀sɛmɛndooɛ. 8Ma Dii ma mɛ̀, lá wa kɛ ń kaadↄɛn vãi pↄ́ wa fↄ̃ bleoo a vãi yã́i, màa má kɛ ń Yudaↄ kí Zedekiao ń a ìwaↄ ń Yelusalɛũ gbɛ̃́ kↄ̃naↄ, aa gↄ̃̀ bùsuɛ beeu ge aa tà Egipin nò. 9Má tó aa gↄ̃ sↄ̃kɛ̃ngu yãpãsĩ ũ dṹnia bùsu gbɛ̃́piiɛɛ. Aa gↄ̃ láanipↄ ũ, gbɛ̃́sↄ̃sↄ̃bↄ ũ, gbɛ̃́kabↄ ũ, wi yãadańnↄ gu pↄ́ má ń yá mà ń kpáu píi. 10Má zĩgↄ̃ↄ gbaɛmá ń iminao ń gagyão e mà gɛ ń midɛ bùsu pↄ́ má kpà ń deziↄwau.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\