Zelemii 25

1Dii yã'ò Zelemiiɛ Yudaↄ yã́ musu Yudaↄ kí Yoakiũ, Yosia nɛ́ kpalablea wɛ̃̀ síiↄ̃de guu, Babɛli kí Nɛbukanɛza kpalablea wɛ̃̀ sɛ̃́ia guu. 2Ɔ̃ ãnabi Zelemii ò Yelusalɛũdeↄnɛ ń Yudaↄ píi à mɛ̀: 3Sɛa za Yudaↄ kí Yosia, Amↄ nɛ́ kpalablea wɛ̃̀ kuɛ'aaↄ̃de guu e gbã, a wɛ̃̀ bao ń àaↄ̃on la kɛ́ Dii yã́ ìↄ dɛdɛa, ↄ̃ miↄ oɛ́, ili swã́sɛio. 4Dii ìↄ a zↄ̀blena ãnabiↄ dilɛɛ́ mↄ̀ↄmↄↄ, ili swã́sɛ ń yã́io, ili mao. 5Aa mɛ̀ á baade bↄ a zɛ́ vãiu, à mikɛ̃ a vãikɛawa, íↄ ku bùsu pↄ́ Dii kpà á deziↄwau gↄↄpii. 6Aa mɛ̀ ásu tɛ tã́aↄzi à zↄblenɛ́ à kúlɛnɛ́o. Ásu to Dii pↄ fɛ̃ á pↄkɛaↄ yã́i à ĩadawáo. 7Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀, i swã́sɛ ma yã́io, ↄ̃ a ma pↄ fɛ̃̀ ń á pↄkɛaↄ. Màa a ĩadà ázĩawa. 8A yã́i ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀, lá i swã́sɛ ma yã́io, 9má gugbãntoodeↄ sísiwá ń ma zↄ̀blena Babɛli kí Nɛbukanɛzao, mí tó aa lɛ́lɛwá á bùsuu la ń bui pↄ́ liaaáziↄ píi. Má ń kaalɛɛ, aai gↄ̃ sↄ̃kɛ̃ngu pↄ́ ũ, láanipↄ ũ, aaiↄ kaalɛa wáiwai e gↄↄpii. 10Má ń pↄnakɛa ń yaalↄo ń nↄsɛkↄ̃fĩo ń wísilↄgbɛ kↄ̃fĩo ń filia gupuao midɛɛ. 11Wa bùsupi kaalɛ à gↄ̃ da wáiwai píiɛ, a buiↄ i zↄble Babɛli kíaɛ wɛ̃̀ bàaↄ̃kwi. 12Tó wɛ̃̀ bàaↄ̃kwipi pà, má tó Babɛli kía ń a bùsudeↄ tàae wí ń musu, Babiloni bùsupi i gↄ̃ wáiwai e gↄↄpii. Ma Dii Zĩgↄ̃de mámɛ má ò. 13Má tó yã́ pↄ́ má ò bùsupi le píiɛ, yã́ pↄ́ kú láɛ bee guu ãnabikɛ pↄ́ Zelemii kɛ̀ bui píi musu. 14Ampiↄ aa zↄble buiↄnɛ dasi ń kía zↄ̃ↄↄ, mí fĩabonɛ́ ń yãkɛawa ń ń pↄkɛaↄo. 15Yã́ pↄ́ Dii Isailiↄ Lua òmɛɛn kɛ a mɛ̀: Imibↄ pↄ́ ma pↄkũma vɛ̃ɛ ka a pai si ma ↄzĩ, ní tó bui pↄ́ málɛ n zĩmáↄ mi ḿpii. 16Tó aa mì, aa tàlaatalaabo, aaiↄ ĩ́ande yã́ kɛ fɛ̃nda pↄ́ málɛ sińgu yã́i. 17Ɔ̃ ma imibↄpi sì Dii ↄzĩ, má tò bui pↄ́ Dii ma zĩmáↄ mì ḿpii. 18À ma zĩ Yelusalɛũ ń Yuda wɛ̃́lɛↄ ń ń kíaↄ ń ń gbãadeↄwa, kɛ́ aa gↄ̃ bɛzia ũ, sↄ̃kɛ̃ngu pↄ́ ũ, láanipↄ ũ, gbɛ̃́kabↄ ũ, lá a ku gbãɛwa. 19À ma zĩ Egipiↄ kí Falaↄ̃ↄwa ń a ìwaↄ ń a kía deeↄ ń a gbɛ̃́ↄ píi 20ń bui pↄ́ kú weↄ píi ń Uzu bùsu kíaↄ píi ń Filitɛ̃ kíaↄ píi, Asekeloni kía ń Gaza kíao ń Ɛkɛloni kíao ń Asedoda gbɛ̃́ kↄ̃naↄ kíao, 21ń Ɛdↄũↄ ń Mↄabuↄ ń Amↄniↄ 22ń Tii bùsu kíaↄ píi ń Sidↄ̃ bùsu kíaↄ píi ń ísia baa bùsu kíaↄ píi 23ń Dedãↄ ń Temaↄ ń Buzuↄ ń bui pↄ́ aaì ń kã̀kãmↄ kɛ̃ɛlɛↄ 24ń Laalubuↄ bùsu kíaↄ píi ń bui pↄ́ aa ku guwaiwaiuↄ píi 25ń Zimli bùsu kíaↄ píi ń Elaũ bùsu kíaↄ píi ń Mɛdɛ kíaↄ píi 26ń gugbãntoo oi bùsu kãikãi ń a zã̀zãↄ píi ń dṹnia bùsu píio. Babɛli bùsu kíaↄ mɛ́ aa mi ń gbɛa. 27Onɛ́ ma Dii Zĩgↄ̃de Isailiↄ Lua ma mɛ̀, aa ípi mi e à zↄ̃lɛmáɛ. Aa pisi, aai lɛ́lɛ, aa fɛlɛ lↄo fɛ̃nda pↄ́ málɛ sińgu yã́i. 28Tó aa gì imibↄpi síi n ↄzĩ aa a imi, onɛ́ ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀ aa mi teasiɛ. 29Ma yã́yiaama guu, lá málɛ daalɛ wɛ̃́lɛ pↄ́ ma tↄ́ kuwàwa, ampiↄ sↄ̃ aa bↄ pãe? Aa bↄ pão, asa málɛ fɛ̃ndadeↄ sisi dṹnia gbɛ̃́piiwaɛ. Ma Dii Zĩgↄ̃de mámɛ má ò. 30Ãnabikɛkɛ yã́pi musu ǹ mɛ, Dii a pala za musu, a pũna za a kúkĩi pↄ́ a kua adoau, a pala a bùsudeↄwa gbã́ugbãu, a wiilɛ lán gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ ↄ̃zↄ̃ vɛ̃ɛwawa, i zↄadↄ dṹnia gbɛ̃́piiwa. 31A kↄ̃fĩ a gɛ́ e dṹnia lɛ́wa, asa Dii a bↄbↄ ń bui píioɛ, a yã́kpalɛkɛ ń gbɛ̃nazĩna píio, i fɛ̃nda si vãikɛnaↄgu. Dii mɛ́ ò. 32Dii Zĩgↄ̃de mɛ̀: Gwa, kaalɛ a li bùsu ń bùsuoa, zàa'ĩan gbãa mɛ́ lɛ́ fɛlɛ za dṹnia lɛ́wa. 33Gↄↄ bee gbɛ̃́ pↄ́ Dii a ń dɛdɛↄ aaↄ ku dṹnia lɛ́la e ń a lɛ́leo. Wa ń gaa ↄ́ↄlↄo, wa ń gɛ sɛ́lɛ wà vĩo, aaↄ kálɛa lán pↄtuo gbↄ̃wa tↄↄlɛɛ. 34Sãdãnaↄ, à koo pũna à búbuapɛ, kpàsa dↄaanaↄ, à gbeembo bùsuu, asa á kòlokpagↄↄ kàɛ, á kwɛ́ à wíwi kɛ́lɛkɛlɛ lán sɛkpalawiawaɛ. 35Sãdãnaↄ bↄkĩi eo, kpàsa dↄaanapiↄ e bàalɛo. 36Sãdãnaↄ wii ma dↄ, kpàsa dↄaanapiↄ lɛ́ búbuapɛ, asa Dii lɛ́ ń dã́dãkɛkĩiↄ kaalɛɛ. 37An gu namablekĩiↄ gↄ̃ da kílikili Dii pↄkũma pãsĩ yã́i. 38A bↄ a tòou lán nↄ̀ↄmusuwaɛ, an bùsu i gↄ̃ wáiwai ibɛɛↄ fɛ̃nda ń Dii pↄkũma pãsĩo yã́i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\