Zelemii 28

1Yudaↄ kí Zedekia kpalablea wɛ̃̀ síiↄ̃de mↄ sↄode guu ↄ̃ ãnabi Anania, Azuu nɛ́, Gabaↄ̃ↄ gbɛ̃́ òmɛɛ Dii ua sa'onaↄ ń gbɛ̃́ kĩniↄ wáa à mɛ̀: 2Dii Zĩgↄ̃de Isailiↄ Lua mɛ̀ á Babɛli kía zuu ɛ́. 3E wɛ̃̀ pla àↄ gɛ́ kái á tó wà su ń a kpɛ́ pↄ́ pↄ́ Babɛli kí Nɛbukanɛza sɛ̀lɛ tàò Babɛliↄ a gbɛu la. 4Á tó Yudaↄ kí Yɛkↄnia, Yoakiũ nɛ́ su lↄ ń Yuda zĩ̀zↄ pↄ́ wà tàńnↄ Babɛliↄ píi. Dii mɛ́ ò, à mɛ̀ á Babɛli kía zuu ɛ́. 5Ɔ̃ ãnabi Zelemii wè ãnabi Ananiapiwa sa'onaↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ kú Dii uaↄ wáa 6à mɛ̀: Ãmi! Dii kɛ màa! Dii kɛ lá ń a ãnabikɛkɛ̀wa, aà to wà su ń a kpɛ́ pↄ́ↄ ń gbɛu la ń zĩ̀zↄ pↄ́ aa ku Babɛliↄ píi. 7Ń beeo swã́sɛ ǹ yã́ pↄ́ málɛ onɛ gbɛ̃́pii wáaɛ bee ma. 8Ãnabi pↄ́ kú wá ãa za káaukaauↄ ãnabikɛkɛ̀ zĩ ń músio ń gagyão yã́ pↄ́ a bùsu daside ń ń kía zↄ̃ↄↄ le yã́ musu. 9Ãnabi pↄ́ ãnabikɛkɛ̀ à mɛ̀ aↄ aafiaɛ sↄ̃, tó à kɛ̀ lá a òwa, ↄ̃ wa dↄ̃ kɛ́ Dii mɛ́ aà zĩ̀ sĩana. 10Ɔ̃ ãnabi Anania zuu pↄ́ da Zelemii nↄɛpi bↄ̀ a ɛ̀. 11A ò gbɛ̃́pii wáa à mɛ̀: Dii mɛ̀ màa á zuu pↄ́ Babɛli kí Nɛbukanɛza dà bui píiɛ ɛ e wɛ̃̀ pla àↄ gɛ́ kái. Ɔ̃ ãnabi Zelemii gɛ̃̀zɛa. 12Ãnabi Anania zuu pↄ́ a bↄ̀ ãnabi Zelemii nↄɛ a ɛ̀pi ɛa gbɛa, Dii yã'ò Zelemiiɛ à mɛ̀: 13Gɛ ǹ o Ananiaɛ ma Dii ma mɛ̀, zuu pↄ́ wa kɛ̀ ń lío ↄ̃ ń ɛ̀o lò? Mↄ̀ zuu má kɛ sa a gɛ̃ɛ ũ. 14Ma Dii Zĩgↄ̃de Isailiↄ Lua ma mɛ̀ má mↄ̀ zuu da bui píiɛ, aai zↄble Babɛli kí Nɛbukanɛzaɛ. Baa sɛ̃̀anↄbↄↄ má ń naɛ̀ aà ↄzĩɛ. 15Ɔ̃ ãnabi Zelemii ò ãnabi Ananiaɛ: Ma yãma Anania! Dii mɛ́ i n zĩo, ↄ̃ ń tò gbɛ̃́piↄ ɛɛ náaikɛ̀. 16A yã́ mɛ́ tò Dii mɛ̀ ńyↄ̃ ã́nuato. Ńyↄ̃ wɛ̃ɛ bee bleo, asa ń ò gbɛ̃́ↄnɛ aa bↄ Dii kpɛɛ. 17Wɛ̃pi mↄ soplade guu ↄ̃ ãnabi Anania gàu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\