Zelemii 30

1Dii yã'ò Zelemiiɛ à mɛ̀: 2Ma Dii Isailiↄ Lua ma mɛ̀, yã́ pↄ́ má ònɛ píi kɛ̃́ lá guu. 3Ma Dii ma mɛ̀, gwa, gↄↄe a mↄ́ kɛ́ má a gbɛ̃́ Isailiↄ ń Yudaↄ bↄ zĩ̀zↄkɛu, mí suńnↄ bùsu pↄ́ má kpà ń deziↄwa aa gↄ̃ vĩ guu. Ma Dii mámɛ má ò. 4Yã́ pↄ́ Dii ò Isailiↄ ń Yudaↄ musun kɛ, à mɛ̀: 5Ma Dii ma mɛ̀, à vĩa wii ma dↄ! Sↄ̃kɛ̃ngu wiiɛ, aafia wii no. 6À gbɛ̃e la à ma, gↄ̃ɛ mɛ́ ì kúlɛ nɛ'ia? Àkɛa ma nɛgↄ̃naↄ è, an oa fɛ̃́nkpaa píi, aalɛ ↄ fĩfĩ ń gbɛɛwa lán nↄɛ pↄ́ lɛ́ nɛ'iwai? 7Waiyoo, asa gↄↄpi taasi vĩ zↄ̃ↄ, gↄↄe aↄ muaaòo. Yakↄbu buiↄ taasigↄↄɛ, ãma aa bↄu. 8Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀, gↄↄ bee má zuu ɛ́'ɛnɛ́ ń nↄɛ, mí ń mↄdaonaↄ kɛ̃́kɛ̃nɛ́. Aa zↄble bui zĩ̀loↄnɛ lↄo, 9ma Dii ń Lua, mámɛ aa zↄblemɛɛ, ń ń kí Davidi bui pↄ́ má dilɛnɛ́o. 10Á Yakↄbu bui ma zↄ̀blenaↄ, ásu to vĩa á kṹo, á Isailiↄ, ásu bílikɛo. Ma Dii mámɛ má ò. Asa mapi má á bↄlɛ za guzãzãuɛ, mí á buiↄ bↄlɛ ń zↄblebusuu. Yakↄbu buiↄ ɛa aaↄ ku dↄdↄa nana, gbɛ̃e a to vĩa ń kṹ lↄo. 11Ma Dii ma mɛ̀, má kúánↄ á suabaa yã́iɛ. Bui pↄ́ málɛ á fãaa ń guuↄ, baa tó ma ń mìdɛ píi, má á midɛ míↄmiↄo. Má á toto a zɛ́waɛ, má we à bↄ swã́gagasaio. 12Asa ma Dii ma mɛ̀, á bↄá bↄ̀kↄↄɛ, á kɛa'ĩa uusikɛ̀. 13Gbɛ̃e ku à kulɛkɛmɛɛ á yã́ musuo, á bↄ a ɛsɛ mao, a láaa vĩo. 14Á yã́ sã̀ á yenzideↄgu, aa yeázi lↄo, asa ma á lɛ́ lán á ibɛɛwaɛ, ma á toto lán gbɛ̃́ pãsĩwaɛ, asa á tàaeↄ zↄ̃ↄɛ, á duuna tìisi. 15Ásu wiilɛ á bↄ̀kↄↄ wãwã yã́ musuo. Á tàae zↄ̃ↄ ń á duuna tìisio yã́i ma yã́ beeↄ kɛ̀iɛ́. 16Wa á tàitainaↄ taitai píiɛ, wi tá ń á ibɛɛↄ zĩ̀zↄↄ ũ píi. Gbɛ̃́ pↄ́ aa á pↄ́ↄ nàaaↄ gↄ̃ pↄ́ naaaaↄ ũ sↄ̃ɛ, gbɛ̃́ pↄ́ aa á pↄ́ↄ sɛ̀lɛↄ gↄ̃ pↄ́ sɛ́lɛaↄ ũɛ. 17Má ɛa á gba aafia, má tó á bↄ láa, kɛ́ wìↄ oɛ́ pↄ́ vũaaaↄ, Siↄnade pↄ́ gbɛ̃e yeńzioↄ yã́i. Ma Dii mámɛ má ò. 18Má su ń Yakↄbu buiↄ ń pá ziu, má ń wɛ̃nagwa aa su ń gbɛu. Aa ń mɛɛwia zia vu, aai ɛa kibɛ kpá lá a ziwa. 19Wa sáaukpaa mamá ń pↄna súuo. Má tó aa dasikũɛ, aa lao lↄo, má ń kpɛlaɛ, wa ń kpɛbↄ lↄo. 20Aaↄ dɛ lán káauwa, aaↄ zɛdↄamɛɛ ḿpiiɛ, mí ĩada gbɛ̃́ pↄ́ gbãamↄ̀nɛ́ↄwa. 21An gbɛ̃e mɛ́ aↄ dɛ ń dↄaana ũ, gbɛ̃́ pↄ́ nɛblè ń guu mɛ́ aↄ dɛ ń kía ũ. Má tó aà sↄ̃mazi aàↄ kumanↄ kãi. Tó màa no, dé mɛ́ a fↄ̃ gi a wɛ̃nii à sↄ̃mazii? Ma Dii mámɛ má ò. 22Aa gↄ̃ ma gbɛ̃́ↄ ũ, mí gↄ̃ ń Lua ũ. 23Ma pↄfɛ̃ a fɛlɛ lán zàa'ĩanawaɛ, i su vãikɛnaↄ miwa lán zàalolowa. 24Ma pↄkũma pãsĩ a weeo, sema ma yã́ pↄ́ ma zɛò ma sↄ̃u kɛ̀. Gↄↄgbɛzãzĩ á yã́pi gbadↄ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\