Zelemii 32

1Dii yã'òmɛɛ Yudaↄ kí Zedekia kpalablea wɛ̃̀ kwide guu, Nɛbukanɛza kpalablea wɛ̃̀ bao plasaide guu. 2Gↄↄ bee ↄ̃ Babɛli kíapi zĩgↄ̃ↄ liaa Yelusalɛũi, mɛ́ wa ma kũa dakpɛunaↄ ua Yudaↄ kí bɛ. 3Yudaↄ kí Zedekia mɛ́ ma dakpɛu we à mɛ̀: Bↄ́yãi ńlɛ ãnabikɛkɛ n mɛ̀, Dii mɛ̀ á wɛ̃́lɛɛ bee na Babɛli kíaɛ a ↄzĩ, i siai? 4N mɛ̀ má bↄ Babiloniↄ ↄzĩo. Dii a ma na Babɛli kíaɛ a ↄzĩɛ, wá wɛsikↄ̃lɛ, wí yãbↄ kↄ̃ lɛ́u. 5N mɛ̀ a ma kũ tamanↄ Babɛli. We máↄ kuu e Dii gɛ ma yã́ kɛkɛ. N mɛ̀ tó wa zĩkà ń Babiloniↄ, wá zĩbleo. 6Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀ 7ma desɛ̃ Saluũ nɛ́ Hanamɛli a mↄ ma kĩ́i, i omɛɛ mà a tↄↄlɛ pↄ́ kú Anato lú, asa mámɛ má a daɛ fɛ̃̀ɛɛ ũ, mámɛ má a lua zɛ́ vĩ. 8Ɔ̃ ma desɛ̃ nɛ́ Hanamɛlipi mↄ̀ ma kĩ́i dakpɛunaↄ ua lá Dii òwa. A òmɛɛ mà a tↄↄlɛ pↄ́ kú Anato, Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ bùsuu lú, asa mámɛ má a lua zɛ́ vĩ. Má dↄ̃ kɛ́ yã́pi bↄ̀ Dii kĩ́iɛ, 9ↄ̃ má lù, ma ã́nusu yↄ̃̀ɛ̀ mɛ̀n gɛ̃o ń plao. 10Ma a tↄ́ kɛ̃̀ láu má nàna, ↄ̃ ma ã́nusupi dì kiloowa seeladeↄ aɛ. 11Ɔ̃ ma tↄↄlɛpi lútaala lɛ́ nàna, yã́ pↄ́ wa dìlɛ a yã́ musu ku a guu. Ma lápi sɛ̀ ń lá pãle pↄ́ wi a lɛ́ nanaoo, 12má kpà Nɛlia nɛ́ Baluku, Maasea tↄũnawa Hanamɛli ń seelade pↄ́ aa ń tↄ́ kɛ̃̀ lápiuↄ ń Yuda pↄ́ kálɛa dakpɛunaↄ uaↄ wáa. 13An wáa má ò Balukuɛ ma mɛ̀: 14Dii Zĩgↄ̃de Isailiↄ Lua mɛ̀ ǹ láɛ beeↄ sɛ́, pↄ́ pↄ́ wà a lɛ́ nàna ń pↄ́ pↄ́ wi a lɛ́ nanaoo, ní gɛ da oou, iↄ ku we e gↄↄpla, 15asa Dii Zĩgↄ̃de Isailiↄ Lua mɛ̀, wa ɛa kpɛ́ↄ ń tↄↄlɛↄ ń vɛ̃ɛbuↄ lúlu bùsuɛ beepiu lↄɛ. 16Kɛ́ ma lápi kpà Nɛlia nɛ́ Balukupiwa, ↄ̃ ma wabikɛ̀ Diiwa ma mɛ̀: 17Á'a Dii Lua, ḿmɛ n n ↄ pòo n musu ń zĩ́lɛo kɛ̀ ń n gbãa zↄ̃ↄo, yãe líↄ zĩ'ũ nɛo. 18Ni gbɛ̃kɛkɛnɛ́ dasi, mɛ́ ni maeↄ tàae wi ń nɛ́ↄnɛ ń musu. Lua zↄ̃ↄ gbãade, n tↄ́n Dii Zĩgↄ̃de. 19Yã́ pↄ́ ni zɛòↄ zↄ̃ↄ, yã́ pↄ́ ni kɛↄ dasi. Ni wɛ́tɛ gbɛ̃nazĩna yãkɛaↄi, mɛ́ ní fĩabo baadeɛ a yãkɛawa. Gbɛ̃́pii a zɛ́ pↄ́ á sɛ̀ gbɛ'e. 20N dabudabuↄ kɛ̀ Egipi seela ũ, e ń a gbão niↄ kɛ wá guu ń buipãleↄ guuo, ↄ̃ n tↄbↄ̀ lá wàlɛ ma gbãɛwa. 21N n ↄ pòo, n n gbɛ̃́ Isailiↄ bↄ̀lɛ Egipi ń dabudabukɛaↄ seela ũ ń n gã̀sa gbãao e vĩa gbɛ̃́ↄ kũ̀. 22N bùsu pↄ́ n a lɛgbɛ̃̀ ń deziↄnɛ n mɛ̀ ńyↄ̃ kpámá kpàmá, bùsu pↄ́ vĩ ń zↄ́'io diuɛ beepi. 23Aa mↄ sì, ↄ̃ aai n yãmao, aa tɛ n ikoyãio, aai zĩkɛ yã́ pↄ́ ń dìlɛnɛ́wao, ↄ̃ n yã́ɛ bee yìamá píi. 24Babiloniↄ koezↄ̃̀ wá wɛ̃́lɛi, aa dɛdɛkĩi bò bĩ́i saɛ kɛ́ aa e si yã́i. Fɛ̃nda ń nↄanao ń gagyão mɛ́ tò wɛ̃́lɛpi naa ń ↄzĩ. Yã́ pↄ́ ń ò a kɛ kɛ̀, n wɛsìɛ. 25Dii Lua, wɛ̃́lɛ kú Babiloniↄ ↄzĩ, ↄ̃ ń òmɛɛ mà tↄↄlɛ lú ń ã́nusuo seeladeↄ wáaa? 26Ɔ̃ Dii yã'ò Zelemiiɛ à mɛ̀: 27Dii gbɛ̃́pii Luan ma ũ, yãe ìↄ zĩ'ũ mɛɛe? 28A yã́i tò ma Dii ma mɛ̀ má wɛ̃́lɛpi na Babɛli kí Nɛbukanɛza ń Babiloniↄnɛ ń ↄzĩɛ. 29Babiloni pↄ́ lɛ́ zĩkaòpiↄ tɛsↄ̃wà ń a kpɛ́ↄ, kɛ́ wà tulaletikàtɛa Baaliɛ, wà itↄ̃̀lɛ dii pãleↄwa kpɛ́piↄ musu, wà ma pↄ fɛ̃̀mɛɛ yã́i. 30Isailiↄ ń Yudaↄ yã́ pↄ́ má yeio kɛ̀ za ń ɛ̀waasogↄↄ, aa ma pↄ fɛ̃̀mɛɛ ń pↄ́ pↄ́ aa kɛ̀ↄ. Ma Dii mamɛ má ò. 31Za gↄↄ pↄ́ wà wɛ̃́lɛpi kàlɛ e ń a gbão a gbɛ̃́ↄ ìↄ ma nↄ̀sɛ fɛlɛmɛɛɛ. Aa tò ma pↄ pà, a yã́i má ń yá mà ń gomalaɛ. 32Isailiↄ ń Yudaↄ ma pↄ fɛ̃̀mɛɛ ń vãi pↄ́ aa kɛ̀ↄ ń ń kíaↄ ń ń gbãadeↄ ń ń sa'onaↄ ń ń ãnabiↄ ń Yelusalɛũdeↄ ń Yudaↄ píiɛ. 33Mikpɛ aa dↄ̀mɛɛ, i kɛ aɛ aa dↄ̀ao. Miↄ yãdadanɛ́ mↄ̀ↄmↄↄ, kási aali swã́sɛio, aa gì totoaiɛ. 34Aa pↄbɛ̃ɛↄ kàlɛ kpɛ́ pↄ́ ma tↄ́ kuwàu, aa a gbãlɛ̀. 35Aa gulɛsĩↄ bò Baaliɛ Bɛninↄũ guzulɛu, aa ń nɛgↄ̃ɛↄ ń ń nɛnↄɛↄ kpà Mↄlↄkuwa. Mámɛ ma yã́pi dìlɛnɛ́o, a làasoo i gɛ̃ ma sↄ̃ guu seo. Yãbɛ̃ɛ pↄ́ aa kɛ̀ aa Yudaↄ dàò duunaun we. 36N mɛ̀ fɛ̃nda ń nↄanao ń gagyão mɛ́ tò wɛ̃́lɛɛ bee naa Babɛli kía ↄzĩ, ↄ̃ ma Dii Isailiↄ Lua ma mɛ̀, 37bùsu pↄ́ ma ↄzↄ̃̀uńzi ń pↄkũma pãsĩo ń pↄfɛ̃ zↄ̃ↄoↄ, má ń kãaa bùsupiↄ guu we mà suńnↄ ń gbɛu laɛ, mí tó aaↄ ku dↄdↄa. 38Aaìↄ dɛ ma gbɛ̃́ↄ ũ, míↄ dɛ ń Lua ũ. 39Má tó aaↄ ma vĩa vĩ gↄↄpii ń nↄ̀sɛmɛndoo zɛ́ doũ guu, kɛ́ aaↄ ku aafia ń ń nɛ́ↄ. 40Ma bàa aↄ kúńnↄ gↄↄpiiɛ, má kã́mabo ń maakɛanɛ́oo. Má tó aaↄ ma vĩa vĩ ń sↄ̃uɛ, aa bↄ ma kpɛ bauo. 41Ma pↄ iↄ dↄmá, mí maakɛnɛ́. Má ń zɛdↄ bùsuɛ beepiu sĩana ń nↄ̀sɛmɛndoo ń pↄeão. 42Ma Dii ma mɛ̀, lá ma yã́ saɛ bee yìa gbɛ̃́piↄwa píi, màa má ń gba aafia lá ma a lɛgbɛ̃̀nɛ́wa. 43Bùsu pↄ́ álɛ o à gↄ̃̀ bɛzia ũ, gbɛ̃nazĩnae ge pↄtuoe ku a guuo, má nà Babiloniↄnɛ ń ↄzĩɛ beepi, wa ɛa tↄↄlɛↄ lúlu a guuɛ. 44Wa tↄↄlɛↄ lúlu ń ã́nusuo, wi tↄ́ↄ dada láu, wi a lɛ́ nana seeladeↄ wáa Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ bùsuu ń wɛ̃́lɛ pↄ́ liaa Yelusalɛũziↄ ń Yuda wɛ̃́lɛↄ ń gusĩsĩdeo ń gusalalao ń gbáao, asa má suńnↄ ń pá ziuɛ. Ma Dii mámɛ má ò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\