Zelemii 35

1Dii yã'ò Zelemiiɛ Yudaↄ kí Yoakiũ, Yosia nɛ́ gↄↄ à mɛ̀: 2Gɛ́ Lekabu buiↄ bɛ. Yã'ońnↄ, ní mↄ́ńnↄ ma kpɛ́ kpɛ́nɛ dou, ní vɛ̃ɛ kpámá aa mi. 3Ɔ̃ ma gɛ Zelemii nɛ́ Yazania, Habazinia tↄũna sìsi ń a dãunaↄ ń a nɛ́ↄ ń Lekabu bui bɛdeↄ píi. 4Ma gɛńnↄ Dii ua e Lua gbɛ̃́ Anana, Igedalia nɛ́ ìwaↄ kpɛ́nɛu. A ku kpɛ́nɛ pↄ́ di bĩ́ibↄlɛdↄ̃ana Maasea, Saluũ nɛ kpɛ́nɛaɛ, gu pↄ́ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ kpɛ́nɛ kúu. 5Ma tùu pↄ́ vɛ̃ɛ ka a paiↄ kàlɛ Lekabu buipiↄnɛ ń kɛɛonaↄ, ↄ̃ má ònɛ́: À mi. 6Aa mɛ̀: Wili vɛ̃ɛ mio, asa wá dezi Lekabu nɛ́ Yonadabu yãdìlɛwɛ̃ɛ à mɛ̀ wásuli vɛ̃ɛ mio e wá bui lɛ́waɛ. 7A òwɛ̃ɛ lↄ wásuli kpɛdↄo, wásuli pↄ́tↄ̃o, wásuli vɛ̃ɛbu bao. À mɛ̀ wásu wàↄ pↄ́piↄ vĩo, sema wàↄ ku zwã̀akpɛↄ guu gↄↄpii, kɛ́ wà e gɛ̃gɛ̃ bùsu pↄ́ wá kú a guu bↄ̀mↄↄ ũɛ beeu. 8Wá wá dezi Lekabu nɛ́ Yonadabu yã́pi kũa píiɛ. Wápiↄ ń wá nↄɛↄ ń wá nɛgↄ̃ɛↄ ń wá nɛnↄɛↄ wili vɛ̃ɛ mio. 9Wili kpɛdↄ wàↄ ku a guuo. Wá vɛ̃ɛbu vĩo ge bua ge pↄbui. 10Wiↄ ku zwã̀akpɛↄ guuɛ. Wá yã́ pↄ́ wá dezi Yonadabu dìlɛwɛ̃ɛ kũa píiɛ, wálɛ zĩkɛwà. 11Kɛ́ Babɛli kí Nɛbukanɛza sì wá bùsuu, ↄ̃ wá òkↄ̃ɛ: À mↄ wà bàalɛ Babiloni zĩgↄ̃ↄ ń Sili zĩgↄ̃ↄnɛ, wí tá Yelusalɛũ, ↄ̃ wa gↄ̃ Yelusalɛũ la. 12Ɔ̃ Dii yã'ò Zelemiiɛ à mɛ̀: 13Ma Dii Zĩgↄ̃de Isailiↄ Lua ma mɛ̀, gɛ o Yelusalɛũdeↄnɛ ń Yudaↄ píi ǹ mɛ: Á swã́sɛ lɛdamai à ma yãmao lé? Ma Dii mámɛ málɛ á la. 14Lekabu nɛ́ Yonadabu yãdìlɛ a buiↄnɛ à mɛ̀ aasuli vɛ̃ɛ mio, ↄ̃ aa yã́pi kũa, aali mio e ń a gbão, kɛ́ aalɛ zĩkɛ ń dezipi yã́wa yã́i. Mapi sↄ̃ miↄ yã'oɛ́ mↄ̀ↄmↄↄ, ↄ̃ íli zĩkɛ ma yã́wao. 15Miↄ a zↄ̀blena ãnabiↄ zĩwá mↄ̀ↄmↄↄ, aaiↄ oɛ́ á baade bↄ a zɛ́ vãi guu, i a yãkɛaↄ lilɛ. Aaìↄ oɛ́ ásu tɛ dii pãleↄzi à zↄblenɛ́o, íↄ ku aafia bùsu pↄ́ má kpà á deziↄwa guu. Kási i swã́sɛi à ma yãmào. 16Lekabu nɛ́ Yonadabu buiↄ zĩkɛ̀ yã́ pↄ́ an dezipi dìlɛnɛ́wa, ápiↄ sↄ̃ íli ma yãmao. 17A yã́ mɛ́ tò ma Dii Lua Zĩgↄ̃de Isailiↄ Lua ma mɛ̀, yã́ pↄ́ má ò má yía Yelusalɛũdeↄ ń Yuda kĩniↄwa, má yíamáɛ, asa ma yã'ònɛ́, aai swã́sɛio. Ma lɛzùńzi, aai weao. 18Ɔ̃ Zelemii ò Lekabu buipiↄnɛ, Dii Zĩgↄ̃de Isailiↄ Lua mɛ̀, lá á á dezi Yonadabu yãdilɛaɛ́ kũa, álɛ zĩkɛ yã́ pↄ́ a dìlɛɛ́piↄwa píi, 19a yã́i Dii Zĩgↄ̃de Isailiↄ Lua mɛ̀, Lekabu nɛ́ Yonadabu buie aↄ zↄbleɛ gↄↄpiiɛ, aↄ kɛ̃́lɛa we vĩ bauo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\