Zelemii 36

1Yudaↄ kí Yoakiũ, Yosia nɛ́ kpalablea wɛ̃̀ síiↄ̃de guu, Dii yã'ò Zelemiiɛ à mɛ̀: 2Lá sɛ́ yã́ pↄ́ má ònɛ Isailiↄ ń Yudaↄ ń buipãleↄ yã́ musu za gↄↄ pↄ́ ma na yã'oanɛwa Yosia gↄↄ e gbã kɛ̃́u píi. 3Wìliↄ dↄ̃o tó Yudaↄ yã́ pↄ́ ma zɛò mà yíamá yãma, an baade i bↄ a zɛ́ vãiu, mí ń tàaeↄ ń ń duunao kɛ̃́má. 4Ɔ̃ Zelemii Nɛlia nɛ́ Baluku sìsi. Kɛ́ Zelemii yã́ pↄ́ Dii òɛ dàu lɛ́ siu Balukuɛ, ↄ̃ àlɛ kɛ̃́ láu. 5Ɔ̃ Zelemii òɛ̀: Lá wà gìmɛɛ ń gɛa Dii uao, 6gɛ́ Dii yã́ pↄ́ má dàu má sìunɛ ń kɛ̃̀ láu kyokɛinɛ́ we lɛyegↄↄ. Ǹ a kyokɛ Yuda pↄ́ aa bↄ̀ zↄ̃ɛwia aa mↄ̀ↄnɛ píi. 7Wìliↄ dↄ̃o tó aa awakpa Diiɛ, an baade i bↄ a zɛ́ vãiu, asa kpɛ̃nɛ ń pↄfɛ̃ yã́ pↄ́ Dii ò gbɛ̃́piↄ musuo zↄ̃ↄ. 8Ɔ̃ Nɛlia nɛ́ Baluku kɛ̀ lá ãnabi Zelemii òɛwa píi, à gɛ̀ Dii yã́ pↄ́ kú lápi guu kyokɛ̀ Dii ua. 9Yudaↄ kí Yoakiũ, Yosia nɛ́ kpalablea wɛ̃̀ sↄode, a mↄ kɛ̃okwide, wa dìlɛ wà lɛye Dii kpɛ́ kpɛɛlɛ Yelusalɛũdeↄ ń Yuda pↄ́ aa bↄ̀ zↄ̃ɛwia aa mↄ̀ Yelusalɛũↄ píi. 10Gↄↄbeezĩ Baluku Zelemii yã́ taalapi kyokɛ̀ Dii kpɛ́ kpɛa pↄ́ dɛ lakɛ̃na Gemalia, Safana nɛ́ pↄ́ ũ guuɛ. Kpɛapi ku Bↄlɛ Dafu saɛ Dii kpɛ́ ua lɛsĩuɛ. 11Kɛ́ Gemalia nɛ́ Mika, Safana tↄũna Dii yã́ pↄ́ kú taala guupi mà, 12ↄ̃ à gɛ̀ kibɛ lakɛ̃na kpɛ́u, à gbãadeɛ beeↄ lè kálɛa we, lakɛ̃na Ɛlisama ń Semaia nɛ́ Delaiao ń Akaboo nɛ́ Ɛlenatão ń Safana nɛ́ Gemaliao ń Anania nɛ́ Zedekiao ń gbãade kĩniↄ píi. 13Ɔ̃ Mika taala pↄ́ Baluku a kyokɛ̀ a mà kã̀nɛ́ ń swã́wa píi. 14Ɔ̃ gbãadepiↄ Nɛtania nɛ́ Yehudi, Selemia tↄũna, Kusi sĩ́wɛna zĩ̀ Balukuwa aa mɛ̀: Oɛ̀ aà lá pↄ́ à a kyokɛ̀ gbɛ̃́ↄnɛpi sɛ mↄò. Ɔ̃ Nɛlia nɛ́ Baluku taalapi sɛ̀ gɛ̀onɛ́. 15Aa òɛ̀: Zↄ̃lɛ ǹ lápi kyokɛwɛ̃ɛ. Ɔ̃ Baluku a kyokɛ̀nɛ́. 16Kɛ́ aa yã́pi mà, aalɛ kↄ̃ gwagwa wèlewele, ↄ̃ aa ò Balukuɛ: Sema wà yã́pi dau wà siu kíɛ píi. 17Ɔ̃ aa Baluku là wà mɛ̀: Kpelewa ń kɛ̀ ń lápi kɛ̃̀i? A dàu a sìunɛ yã̀? 18Ɔ̃ Baluku wèmá à mɛ̀: Kɛ́ à yã́pi dàu a sìumɛɛ, ↄ̃ má kɛ̃̀ ń lákɛ̃bↄo. 19Ɔ̃ gbãadepiↄ òɛ̀: Á ń Zelemiio à gɛ ulɛ, gbɛ̃e su àↄ á kúkĩi dↄ̃o. 20Gbãadepiↄ taalapi si dìlɛ lakɛ̃na Ɛlisama kpɛ́u, ↄ̃ aa gɛ̀ kí lè ua aa yã́pi sìuɛ̀. 21Ɔ̃ kí Yehudi zĩ̀ lápi sɛ́i, ↄ̃ à gɛ sɛ̀ lakɛ̃na Ɛlisama kpɛ́u. Kɛ́ à sùò, à a kyokɛ̀ kípiɛ ń gbãade pↄ́ kú aà saɛↄ. 22À mↄ lè mↄ kɛ̃okwide guuɛ, ĩ́ana kú. Kí zↄ̃lɛa a kpɛ́u, tɛ́ kaa tàasou dilɛa aà aɛ. 23Tó Yehudi lápi kyokɛ̀ zɛkĩi àaↄ̃ ge síiↄ̃, ↄ̃ kí ì lápi zↄ̃ we lɛ́u ń lakɛ̃na fɛ̃nao, ì zu tàaso tɛ́piu e lápi gɛ̀ tɛkũ̀ píi. 24Kɛ́ kí ń a ìwapiↄ yã́pi kyó mà, vĩa i ń kṹo, aai ń ulaↄ gà wa kɛ̃̀o. 25Baa kɛ́ Ɛlenatã ń Delaiao ń Gemaliao awakpàɛ̀ asu lápi kpasao, i ń yãmao. 26Ɔ̃ kí ò a nɛ́ Yelamɛliɛ ń Azeliɛ nɛ́ Selaiao ń Abedee nɛ́ Selemiao aa gɛ́ lakɛ̃na Baluku ń ãnabi Zelemiio kṹkũi, ãma Dii ń úlɛ. 27Kí taala pↄ́ Zelemii a yã́ dàu a sìu Balukuɛ a kɛ̃̀pi kpasaa gbɛa, Dii yã'ò Zelemiiɛ à mɛ̀: 28Ɛa ǹ lá pãle sɛ lↄ, ní yã́ pↄ́ kú taala sɛ̃́ia guu, Yudaↄ kí Yoakiũ kpàsapi kɛ̃u, 29ní gɛ o kípiɛ ma Dii ma mɛ̀, à taalapi kpàsa à mɛ̀: Bↄ́yãi wa kɛ̃̀u wà mɛ̀ Babɛli kía a mↄ bùsuɛ bee ↄ̃̀ↄkpa, i gbɛ̃nazĩna ń pↄtuoↄ yáui? 30A yã́i má ò Yudaↄ kí Yoakiũ yã́ musu, aà buie a zↄ̃lɛ Davidi kpalauo, wa aà gɛ zu bàasiɛ, ĩatɛ̃ i lɛ fãanɛ, fíi i kpawà gwã́. 31Má aà tàae ń aà nɛ́ↄ tàaeo ń aà ìwaↄ tàaeo wí ń musuɛ, mí yã́ pↄ́ ma mɛ̀ má yía Yelusalɛũdeↄwa ń Yudaↄ píi yíamá píi, kɛ́ aai ma yãmao yã́i. 32Zelemii taala pãle sɛ kpà lakɛ̃na Baluku, Nɛlia nɛ́wa, ↄ̃ à lá pↄ́ Yudaↄ kí Yoakiũ kpàsapi yã́ dàu a sìuɛ̀ píi a kɛ̃̀u. À yã́ bee taa kã̀fĩkãfĩɛ̀ dasi lↄ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\