Zelemii 37

1Babɛli kí Nɛbukanɛza Yosia nɛ́ Zedekia dìlɛ Yuda bùsu kía ũ Yoakiũ nɛ́ Yɛkↄnia gbɛu. 2Aàpi ń a ìwaↄ ń a bùsudeↄ aai swã́sɛ Dii yã́ pↄ́ ãnabi òio. 3Ɔ̃ Zedekia Selemia nɛ́ Yehukali ń sa'ona Zefania, Maasea nɛ́o zĩ̀ ãnabi Zelemiiwa aa mɛ̀: Wabikɛwɛ̃ɛ Dii wá Luawa. 4Zelemii ìↄ bɛbɛ gbɛ̃́ↄ guu, asa wi aà dakpɛu gĩao. 5Gↄↄ bee Falaↄ̃ↄ bↄ̀ Egipi ń a zĩgↄ̃ↄ. Kɛ́ Babiloni bùsu gbɛ̃́ pↄ́ lia Yelusalɛũziↄ a baomà, ↄ̃ aa gòa. 6Ɔ̃ Dii yã'ò Zelemiiɛ à mɛ̀: 7Ma Dii Isailiↄ Lua ma mɛ̀, Yudaↄ kí pↄ́ gbɛ̃́ↄ zĩ̀ma ǹ ma laɛ, gɛ ǹ oɛ̀ Falaↄ̃ↄ zĩgↄ̃ pↄ́ bↄ̀lɛ Egipi aalɛ mↄ́ dↄiaàlɛↄ ɛa tá ń bùsuu. 8Babiloni bùsudeↄ ɛa mↄ lɛ́lɛ wɛ̃́lɛpiwaɛ, aai si aa tɛsↄ̃wà. 9Ma Dii ma mɛ̀ ásu ázĩa sã́sã à mɛ, Babiloniↄ goálaɛo, asa aa tao. 10Baa tó a Babiloni pↄ́ lɛ́ zĩkaánↄↄ fù píi, tó kↄ̃̀ↄↄ mɛ́ gↄ̃̀ ń zwã̀akpɛↄ guu, ampiↄ mɛ́ aa fɛlɛ tɛsↄ̃ á wɛ̃́lɛpiwa. 11Kɛ́ Babiloni zĩgↄ̃ↄ gò Yelusalɛũa Falaↄ̃ↄ zĩgↄ̃ↄ yã́i, 12ↄ̃ Zelemii fɛ̀lɛ lɛ́ gɛ́ Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ bùsuu a kpaalɛ sɛ́i a gbɛ̃́ↄ guu we. 13Ãma kɛ́ à kà Yelusalɛũ Bɛ̃yãmɛɛ Bↄlɛu, gudↄ̃anaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ pↄ́ wì mɛ Selemia nɛ́ Ilia, Anania tↄũna aà kũ̀ à mɛ̀: Ń ye gɛ́ nai Babiloniↄwaɛ. 14Ɔ̃ Zelemii mɛ̀: Ɛgɛɛ! Málɛ gɛ́ naimáo. Ɔ̃ Ilia i we aà yã́io, ↄ̃ à gɛ̀aànↄ gbãadeↄ kĩ́i. 15Gbãadeↄ pↄ pàaàzi, aa aà gbɛ̃̀ aa aà dàkpɛu lakɛ̃na Yonatãa bɛ, gu pↄ́ wa dìlɛ dakpɛunaↄ bɛ ũ. 16Ɔ̃ wà aà dà ɛ pↄ́ wà a bala kɛ̀u, à gↄↄplakɛ̀ we. 17Bee gbɛa kí Zedekia gbɛ̃́ↄ zĩ̀, wà aà bↄ̀ mↄ̀oɛ̀ azĩa kúkĩiu, ↄ̃ à aà là à mɛ̀: N yãe mà Diiwae? Zelemii wèwà à mɛ̀: Ao, a n na Babɛli kíaɛ a ↄzĩɛ. 18Ɔ̃ Zelemii kí Zedekia là à mɛ̀: Tàae kpele má kɛ̀nɛ ge n ìwaↄnɛ ge ń gbɛ̃́ↄnɛ ↄ̃ a ma dakpɛui? 19Á ãnabi pↄ́ aa ãnabikɛkɛ̀ aa mɛ̀ Babɛli kía a lɛ́lɛ á bùsuwaoↄ ku máɛ? 20Tiasa ma dii kí, ńlɛ maa? Ńsu to wà ɛa tamanↄ lakɛ̃na Yonatãa bɛo. Tó ni kɛ màao, má ga weɛ. 21Ɔ̃ kí Zedekia mɛ̀ wà Zelemii dilɛ dakpɛunaↄ ua, wiↄ wɛ̃́lɛ pɛ̃ɛkɛnaↄ pɛ̃ɛ kpawà lá gu lɛ́ dↄ mɛ̀ndodo e pɛ̃ɛ gɛ láaò wɛ̃́lɛu. Ɔ̃ Zelemii gↄ̃̀ dakpɛunaↄ ua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\