Zelemii 38

1Matã nɛ́ Sefatia ń Pasuu nɛ́ Gedaliao ń Selemia nɛ́ Yukalio ń Malakia nɛ́ Pasuuo yã́ pↄ́ Zelemii lɛ́ o gbɛ̃́ↄnɛ mà à mɛ̀: 2Dii mɛ̀ gbɛ̃́ pↄ́ gↄ̃̀ wɛ̃́lɛɛ bee guuↄ ↄ̃ wa ń dɛdɛ ń fɛ̃ndao ge ń nↄanao ge ń gagyão, ãma gbɛ̃́ pↄ́ aa gɛ̀ nà Babiloniↄwaↄ aaↄ ku. Aa bↄ aafia, aaiↄ ku. 3Dii mɛ̀ á wɛ̃́lɛɛ bee na Babɛli kía zĩgↄ̃ↄnɛ ń ↄzĩɛ, aai sí. 4Ɔ̃ gbãadeↄ gɛ ò kíɛ: Wà gbɛ̃́pi dɛ, asa àlɛ zĩgↄ̃ pↄ́ gↄ̃̀wɛ̃ɛ wá wɛ̃́lɛ guuↄ kãdɛɛ ń gbɛ̃́ kĩniↄ píi, yã́ pↄ́ àlɛ onɛ́ yã́i. Gbɛ̃́pi lɛ́ wá gbɛ̃́ↄ aafia wɛɛlɛo, sema an ásookɛa. 5Ɔ̃ kí Zedekia ònɛ́: Má dↄ̃ a kú á ↄzĩ kↄ̀i? Bↄ́ á ye mà kɛ lↄi? 6Ɔ̃ aa Zelemii sɛ dà kíanɛ Malakia lↄ̀ↄ pↄ́ kú dakpɛunaↄ uapiu. Wà aà gbàɛ lↄ̀ↄpiu ń baoɛ. Lↄ̀ↄpi í vĩo, sema pɛ̀lɛa, ↄ̃ Zelemii vĩ̀lɛ pɛ̀lɛapiu. 7Etiopi gbɛ̃́ Ɛbɛmɛlɛki pↄ́ dɛ kía nↄↄ gwana ũ mà wà Zelemii dà lↄ̀ↄpiu. Gↄↄ pↄ́ kí zↄ̃lɛa Bɛ̃yãmɛɛ Bↄlɛu, 8ↄ̃ Ɛbɛmɛlɛkipi bↄ̀ aà bɛ, à gɛ̀ a òɛ̀: 9Ma dii kí, yã́ pↄ́ gbɛ̃́piↄ kɛ̀ ãnabi Zelemiiɛ maao, aa aà dà lↄ̀ↄuɛ. A gau ń nↄanaoɛ, asa pɛ̃ɛ ku wɛ̃́lɛ guu lↄo. 10Ɔ̃ kí òɛ̀: Gbɛ̃ↄn baakwi sɛ la gɛ́ńnↄ, ní aà bↄ lↄ̀ↄpiu e àↄ ga. 11Ɔ̃ Ɛbɛmɛlɛki gbɛ̃́ↄ sɛ̀ gɛ̀ńnↄ kibɛ. Aa pↄ́ ziↄ ń zwã̀nkasaↄ sɛ̀lɛ kpɛa pↄ́ kú làasi zĩ́lɛu, ↄ̃ aa gbàɛ Zelemiiɛ ń baↄ lↄ̀ↄpiu. 12Ɔ̃ a ò Zelemiiɛ à mɛ̀: Pↄ́piↄ ka n kúlukulunau ń bapiↄ. Kɛ́ Zelemii kɛ̀ màa, 13ↄ̃ aa aà gà bↄ̀ò lↄ̀ↄpiu. Zelemii ku dakpɛunaↄ uapiu. 14Ɔ̃ Zedekia gbɛ̃́ↄ zĩ̀ ãnabi Zelemiiwa, aa aà sɛ̀ sùoɛ̀ Dii kpɛ́ bↄlɛ àaↄ̃deu. Ɔ̃ kípi ò Zelemiiɛ: Málɛ yãgbɛama. Ńsu yãe ulɛmɛɛo. 15Ɔ̃ a wèwà à mɛ̀: Tó má ònɛ, ńyↄ̃ ma dɛo yó? Baa tó ma lɛdàma, ńyↄ̃ swã́sɛ ma yã́io. 16Ɔ̃ kí lɛgbɛ̃̀ɛ̀ asii guu à mɛ̀: Má sì ń Dii pↄ́ wá gbá wɛ̃nio, má n dɛo, má n na gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ n wɛↄnɛ ń ↄzĩo. 17Ɔ̃ Zelemii òɛ̀: Dii Lua Zĩgↄ̃de Isailiↄ Lua mɛ̀, tó n mikpà Babɛli kía zĩgↄ̃ dↄaanaↄwa, ńyↄ̃ bↄ, mɛ́ wa tɛsↄ̃ wɛ̃́lɛɛ beewao. Mpi, ńyↄ̃ↄ kú ń n bɛdeↄ. 18Tó ni mikpamá sↄ̃o, á wɛ̃́lɛpi na Babiloniↄnɛ ń ↄzĩɛ, aai tɛsↄ̃wà, mɛ́ ńyↄ̃ e pilimáo. 19Ɔ̃ kípi òɛ̀: Málɛ vĩakɛ wá gbɛ̃́ Yuda pↄ́ gɛ̀ nà Babiloniↄwaↄnɛɛ. Tó wà ma kpámá, aa ma wɛtãɛ. 20Ɔ̃ Zelemii mɛ̀: Wa n kpámáo. Dii yãma, níↄ zĩkɛ yã́ pↄ́ má ònɛpiwa, ńyↄ̃ bↄ, níↄ ku aafia. 21Tó n gi mikpaimá sↄ̃, yã́ pↄ́ Dii ↄ̀lↄmɛɛn kɛ: 22Má è wà bↄ̀lɛ ń n bɛ nↄɛ pↄ́ gↄ̃̀ↄ Babɛli kía zĩgↄ̃ↄnɛ, ↄ̃ nↄɛpiↄ lɛ́ mɛ: Gbɛ̃́ pↄ́ nannↄpiↄ ↄ̃nↄkɛ̀nɛɛ, ↄ̃ aa n fu. N gbá vĩ̀lɛ pɛ̀lɛau, ↄ̃ aa bↄ̀ n kpɛ. 23Wa bↄlɛ ń n naↄ ń n nɛ́ↄ Babiloniↄnɛ. Mpi sↄ̃ ńyↄ̃ pilimáo. Babɛli kíapi mɛ́ a n kṹ, i tɛsↄ̃ wɛ̃́lɛɛ beewa. 24Ɔ̃ Zedekia ò Zelemiiɛ: Ńsu to gbɛ̃e yã́pi mao, kɛ́ wasu n dɛo yã́i. 25Tó gbãadeↄ mà ma yã'ònnↄ, mɛ́ aa mↄ̀ n la aa mɛ̀ ǹ yã́ pↄ́ ń òmɛɛ ń yã́ pↄ́ má ònɛo onɛ́, tó n a kee ùlɛnɛ́, aa n dɛɛ, 26ní onɛ́ n mↄ awakpaimɛɛ, kɛ́ másu n gbaɛ Yonatãa bɛ ǹ ga weo yã́iɛ. 27Gbãadepiↄ mↄ̀ Zelemii kĩ́i píi, aa yãlàlawà, ↄ̃ a wèmá lá kí dàɛwa píi. Ɔ̃ aai yãe oɛ̀ lↄo, asa gbɛ̃e yã́ pↄ́ aa ò ń kↄ̃o ń kío dↄ̃o. 28Ɔ̃ Zelemii ku dakpɛunaↄ ua e wà gɛ̀ Yelusalɛũ sìò. Lá wà Yelusalɛũ sìn kɛ:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\