Zelemii 4

1Ma Dii ma mɛ̀, á Isailiↄ, tó á sua, à sua. Tó a ↄzↄ̃̀ á pↄ́ pↄ́ má zauↄi, mɛ́ álɛ liaaliaa lↄo, 2tó a lɛgbɛ̃̀ ń ma kuao kã́ukãu ń sĩanao, buipãleↄ báaadakↄ̃u ń ma tↄ́o, aai ĩ́anadã ma yã́ musu. 3Yã́ pↄ́ Dii ò Yelusalɛũdeↄ ń Yudaↄnɛn kɛ: Á Yelusalɛũdeↄ ń Yudaↄ píi, à kpase kɛ̃ wásawasa, ásu pↄ́tↄ̃ lɛuo. 4À tↄ̃zↄ̃ á sↄ̃̀ gbãsĩwoloa ũ, í gↄ̃ ma pↄ́ ũ wásawasa. Tó màan sↄ̃o, má a pↄkũmabↄbↄwáɛ lán tɛ́ pↄ́ gbɛ̃e a fↄ̃ dɛowa yãvãi pↄ́ á kɛ̀ yã́i. 5À kpàwakɛ Yudaↄnɛ, à o Yelusalɛũdeↄnɛ: À kuupɛ á bùsuu, à wiilɛ ń lↄↄ gbãtɛ̃o à onɛ́ aa kãaa, aai bàalɛ ta wɛ̃́lɛ bĩ́ideↄu. 6À gudↄkↄ̃ɛkĩi dilɛ Siↄna, wí mↄ́ ulɛ we, ásu zɛzɛo, asa má tó kìsia zↄ̃ↄ ń pↄ́ ↄ̃̀ↄnɛkɛao bↄ gugbãntoo oiɛ. 7Nↄ̀ↄmusu fɛ̀lɛ bↄ̀ a tòou, buiↄ kàalɛnapi dàzɛu. À gò a tía, àlɛ gɛ́ á bùsu kɛi kɛ́lɛkɛlɛ, á wɛ̃́lɛↄ i gↄ̃ bɛziaↄ ũ. 8A yã́i tò à zwã̀nkasaↄ kákaála, à ↄ́ↄlↄ à búbuapɛ, asa Dii pↄfɛ̃awázi zↄ̃ↄ, i kpálɛo. 9Zĩbeezĩ sↄ̃ a kɛ̃ kía ń a ìwaↄgu, yã́pi i di sa'onaↄwa, ãnabiↄ lɛ́ i gↄ̃ kpaaũa. Ma Dii mámɛ má ò. 10Ɔ̃ ma mɛ̀: Á'a Dii Lua! N ↄ̃nↄkɛ̀ Yelusalɛũdeↄnɛɛ ń gbɛ̃́ɛ beeↄ píi. Kɛ́ n mɛ̀ aaↄ ku aafiaɛ, ↄ̃ fɛ̃nda mɛ́ aↄ wiilɛ ń miwaa? 11Gↄↄ bee Dii a o Yelusalɛũdeↄnɛ ń gbɛ̃́ɛ beeↄ píi, à mɛ ĩ́an wãa a bↄ gbáau sĩ̀sĩ wáiwaiↄ musu à mↄ lɛ́lɛ a gbɛ̃́ↄwa. I kɛ ĩ́ana pↄ́ wì pↄ́ fã́i a gbãsĩ bↄlɛ no, 12ĩ́ana pↄ́ á gbaɛmá gbãa aↄ dɛ beea, yã́kpalɛ á kɛńnↄ sa. 13Gwa! Àlɛ mↄ́ lán lousisiawa, aà zĩkasↄ̃goↄ dɛ lán zàawa, aà sↄ̃́ↄ wãa dɛ kúuↄla. Waiyoo wápiↄ! Wa kaalɛɛ sa. 14Yelusalɛũdeↄ, à á sↄ̃ pípi, kɛ́ à e bↄ aafia. Áↄ kú ń á làasoo vãio e bↄɛ ni? 15Wàlɛ a baokpa Dã buiↄ bùsuu, wàlɛ músi kpàwakɛ Ɛflaiũ buiↄ bùsu sĩ̀sĩdeu: 16À o buiↄnɛ, í a kpàwakɛ Yelusalɛũdeↄnɛ, ibɛɛↄ bↄ̀ bùsu zã̀zãu, aalɛ mↄ́, aalɛ kúkua dↄ Yudaↄ wɛ̃́lɛↄwa, 17aalɛ liai lán masedãnaↄwa, asa Yudaↄ bↄ̀ ma kpɛɛ. Ma Dii mámɛ má ò. 18Á dàa ń á yãkɛaↄ mɛ́ bee ìɛ́. Á ĩadaman we. A pãsĩ! Àlɛ ĩadawá e á sↄ̃u. 19Ma nↄ̀sɛ ↄ̃̀ↄkpà! Ma nↄ̀sɛ ↄ̃̀ↄkpà! Ma nↄ̀sɛ lɛ́ pusu bↄ, sↄ̃ kɛ̃̀magu, má fↄ̃ màↄ nílɛo. Ma kuu'ↄ mà dↄ ń kúkuakɛao. 20Wíwia lɛ́ kɛ wíwia, bùsu gↄ̃̀ da wàuu gupiiu. Wá zwã̀akpɛↄ wìwi kã́ndo, wá zwãaↄ yàa gↄ̃̀ↄgↄ̃ↄ. 21Máↄ dàlapooↄ gwa e bↄɛ ni? máↄ kuu'ↄpi ma dↄ e bↄɛɛ? 22Dii mɛ̀ a gbɛ̃́ↄ mi vĩo, aa a dↄ̃o, nɛ́ sↄũↄnɛ, aa yãe gbáɛo. Vãi ↄ̃nↄ ↄ̃ aa dↄ̃, aa maakɛa dↄ̃o. 23Ma zĩ́lɛ gwà, má è da pã, a kɛkɛao. Ma musu gwà, má è a gupua vĩo. 24Ma gbɛ̀sĩsĩↄ gwà, mà è aalɛ lualua, sĩ̀sĩↄ sↄ̃ aalɛ deedee píi. 25Ma gugwà, mi gbɛ̃e eo, baa bãↄ aa ń taa kɛ̀ píiɛ. 26Ma gugwà, ↄ̃ má è bùsu táaede gↄ̃̀ gbáa ũ, wɛ̃́lɛↄ wìwi píi Dii aɛ aà pↄkũma pãsĩ yã́i. 27Asa Dii mɛ̀ bùsu a ↄ̃̀ↄkpa píiɛ, ń beeo á kaalɛ míↄmiↄo. 28A yã́ mɛ́ tò tↄↄlɛ a búbuapɛ, musu i siakũ, asa Dii yã'ò, a a nↄ̀sɛ suumpao, à yãdìlɛ kↄ̀, a ɛa kpɛo. 29Wɛ̃́lɛdeↄ lɛ́ tílɛ píi, kɛ́ aa sↄ̃deↄ ń kàzunaↄ kↄ̃fĩ mà yã́i. Gbɛ̃eↄ lɛ́ si dào guu, gbɛ̃eↄ dɛ̀dɛ lɛ́ sↄlↄ gbɛ̀sↄↄu. Wɛ̃́lɛↄ gↄ̃̀ bɛziaↄ ũ, gbɛ̃e ku we lↄo. 30Yelusalɛũ, bↄ́ ńlɛ kɛi? Àkɛa n zwã̀a tɛ̃a yè, n vua nↄamblebↄↄ dà, n kio kài? N nzĩa kɛ̀kɛ pãɛ! N gↄ̃pↄsɛↄ gìnziɛ, aa ye n wɛ̃ni bↄɛ sa. 31Ma wii mà lán nɛ'iwãwã wiiwa, lán nↄɛ pↄ́ lɛ́ nɛ́ sɛ̃́ia iwa. Siↄna wiiɛ, àlɛ we fòo, fòo, à ↄpòo à mɛ̀: Waiyoo mapi, gbɛ̃dɛnaↄ ↄdìɛa, má kú ga lɛ́zĩɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\