Zelemii 40

1Dↄaiↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ Nɛbuzaladã Zelemii gbaɛa gbɛa Dii yã'ò Zelemiipiɛ. À Zelemii lè Lama, wà aà yè ń mↄdaonao, a ku Yelusalɛũ zĩgↄ̃ↄ ń Yuda gbɛ̃́ pↄ́ wàlɛ táńnↄ Babɛliↄ guuɛ. 2Kɛ́ dↄaiↄ gbɛ̃zↄ̃ↄpi Zelemii è, a òɛ̀: Dii n Lua zɛ̀ò wà yã́yia guɛ beewaɛ. 3Dii mↄ̀ò sa lá á òwa, asa a duunakɛ̀ɛ̀, i aà yãmao. A yã́i yã́pi á léi. 4Ń beeo málɛ mↄdaona polo n ↄwa gbã. Tó à kɛ̀nɛ, tamanↄ Babɛli, mí laaidↄma we. Tó i kɛnɛ sↄ̃o, kã́mabo. Bùsu gwa da n aɛ, gu pↄ́ kɛ̀nɛ maa gɛ́u. 5Kɛ́ Zelemii i dazɛuo, a òɛ̀: Gɛ́ Aikaũ nɛ́ Gedalia, Safana tↄũna pↄ́ Babɛli kía aà dìlɛ Yuda wɛ̃́lɛↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ kĩ́i, níↄ kuaànↄ n gbɛ̃́ↄ guu, ge gu pↄ́ kɛ̀nɛ píi lé. Ɔ̃ dↄaiↄ gbɛ̃zↄ̃ↄpi kũ̀sũakɛ̀ɛ̀, à aà gbàɛò. 6Ɔ̃ Zelemii gɛ̀ Aikaũ nɛ́ Gedalia kĩ́i Mizipa, ↄ̃ a kuaànↄ we a gbɛ̃́ pↄ́ gↄ̃̀ ń bùsuuↄ guu. 7Kɛ́ Yuda zĩgↄ̃ dↄaanaↄ ń ń gbɛ̃́ pↄ́ kú sɛ̃uↄ mà Babɛli kía mɛ́ Aikaũ nɛ́ Gedalia dìlɛ bùsu dↄaana ũ, mɛ́ à taaside pↄ́ aai táńnↄ Babɛlioↄ nàɛ̀ a ↄzĩ, gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ ń nɛ́ↄ píi, 8aa mↄ̀ Gedalia kĩ́i Mizipa. Nɛtania nɛ́ Isimaɛla kú ń guu ń Kalea nɛ́ↄ Yohanani ń Yonatãao ń Tanumɛ nɛ́ Selaiao ń Nɛtofa gbɛ̃́ Efai nɛ́ↄ ń Maaka gbɛ̃́ Yezaniao ń ń gbɛ̃́ↄ. 9Ɔ̃ Aikaũ nɛ́ Gedalia, Safana tↄũna lɛgbɛ̃̀nɛ́ ń ń gbɛ̃́ↄ à mɛ̀: Ásu zↄblea Babiloniↄnɛ vĩakɛo. À zↄ̃lɛ wá bùsuu la, í zↄble Babɛli kíaɛ, yã́ i bↄánↄ na. 10Mapi, má gↄ̃ Mizipa laɛ, mí yã'o Babiloni pↄ́ aa mↄ wá kĩ́iↄnɛ. Ápiↄ sↄ̃ à gɛ pↄkɛkɛ ń vɛ̃ɛo ń nísio, í ká dↄ̃u, íↄ ku wɛ̃́lɛ pↄ́ á zↄ̃lɛu. 11Kɛ́ Yuda pↄ́ kú Mↄabuↄ bùsuu ń Amↄniↄ bùsuo ń Ɛdↄũↄ bùsuo ń bùsu pãleↄ mà Babɛli kía gbɛ̃́ kↄ̃naↄ tò Yuda bùsuu, mɛ́ à Aikaũ nɛ́ Gedalia, Safana tↄũna dìlɛ ń gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ, 12aa bↄ̀ bùsu pↄ́ aa fãaaaupiↄu aa sù Yuda bùsuu, aa mↄ̀ Gedalia kĩ́i Mizipa, ↄ̃ aa pↄ́ kɛ̀kɛ maamaa ń vɛ̃ɛo píi. 13Kalea nɛ́ Yohanani ń zĩgↄ̃ dↄaana pↄ́ kú sɛ̃uↄ mↄ̀ Gedalia lè Mizipa ḿpii, 14aa òɛ̀: Ń dↄ̃ kɛ́ Amↄniↄ kí Baalisi mɛ́ Nɛtania nɛ́ Isimaɛla zĩ̀ n dɛio lò? Ãma Aikaũ nɛ́ Gedalia i ń yã́ sío. 15Ɔ̃ Kalea nɛ́ Yohanani ò Gedaliaɛ asii guu Mizipa à mɛ̀: To mà gɛ Nɛtania nɛ́ Isimaɛlapi dɛ. Gbɛ̃e aↄ a yã́ dↄ̃o. Bↄ́yãi ńyↄ̃ to aà n dɛ, Yuda pↄ́ kãaaańziↄ i fãaa píii? Yuda kↄ̃naↄ midɛɛ. 16Ɔ̃ Aikaũ nɛ́ Gedalia wè Kalea nɛ́ Yohananiwa: Ńsu yã́pi kɛo, ɛɛ ńlɛ dↄ Isimaɛlawa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\