Zelemii 42

1Ɔ̃ Kalea nɛ́ Yohanani ń Osaia nɛ́ Azaliao ń zĩgↄ̃ dↄaanaↄ ń gbɛ̃́ kĩniↄ nɛ́fɛ̃nɛn gbɛ̃zↄ̃ↄ píi gɛ̀ 2ãnabi Zelemii lè aa òɛ̀: Yã́ pↄ́ wálɛ gbɛama ma, ní wabikɛwɛ̃ɛ Dii n Luawa ń gbɛ̃́ kↄ̃naɛ beeↄ píi. Wá dasi yãa, wá gbɛ̃́ pↄ́ wa gↄ̃ↄ sa wá bílao lá ń è wá sĩɛ beewa. 3Wabikɛ Dii n Luawa aà zɛ́ pↄ́ wá sɛ́ ń yã́ pↄ́ wá kɛo owɛ̃ɛ. 4Ɔ̃ ãnabi Zelemii ònɛ́: Má mà. Má wabikɛɛ́ Dii á Luawa lá á òwa. Yã́ pↄ́ a wèwá píi má oɛ́. Má gí yãe oiɛ́o. 5Ɔ̃ aa ò Zelemiiɛ: Lá Dii n Lua su onɛ wà kɛ, tó wi zĩkɛwà píio, Diipi mɛ́ aↄ dɛ wá seelade sĩande náaide ũ. 6Yãmaa ge a vãin nò, wá zĩkɛ Dii wá Lua pↄ́ wálɛ n zĩ yãgbɛaiwà yã́wa, kɛ́ wà e wàↄ aafia, asa wá zĩkɛ Dii wá Lua yã́waɛ. 7Gↄↄ kwi gbɛa Dii yã'ò Zelemiiɛ. 8Ɔ̃ à Yohanani ń zĩgↄ̃ dↄaana pↄ́ kuaànↄↄ sìsi ń gbɛ̃́ kĩniↄ nɛ́fɛ̃nɛn gbɛ̃zↄ̃ↄ píi. 9A ònɛ́: Dii Isailiↄ Lua pↄ́ a ma zĩ yãgbɛaiwà mɛ̀: 10Tó a gↄ̃ zↄ̃lɛ bùsupiu la, má á zɛdↄ, má á fuangbao, má á gba gbãa, má á gbooo, asa ma pↄ yà yã́ pↄ́ má yìawá yã́iɛ. 11Ásu vĩakɛ Babɛli kía pↄ́ á aà vĩa vĩɛo. Ásu vĩakɛɛ̀o, asa máↄ kúánↄɛ. Má á suaba, mí á bↄ aà ↄzĩ. Ma Dii mámɛ má ò. 12Má wɛ̃nadↄ̃ɛ́, Babɛli kía i á wɛ̃nagwa, i ɛa á bùsu sↄaaɛ́. 13Tó a su mɛ̀ á Dii á Lua yãmao, á zↄ̃lɛ bùsuu lao, 14tó a su mɛ̀ aawo, wá tá Egipiɛ, we wáↄ kuu, wá kↄ̃'e ń zĩoo, wá zĩ̀ kuu mao, nↄana a káwáguo, 15too, à ma yãma Yuda kↄ̃naↄ. Ma Dii Zĩgↄ̃de Isailiↄ Lua ma mɛ̀, tó a gi ta Egipi, a gɛ zↄ̃lɛ we, 16fɛ̃nda pↄ́ álɛ vĩakɛɛ̀ mɛ́ a á le Egipi we, nↄana pↄ́ álɛ leelekɛ a yã́ musu a kááguɛ, í gaga we. 17Gbɛ̃́ pↄ́ aa zɛ̀ ń Egipi taao wà gɛ zↄ̃lɛ weↄ, wa ń dɛdɛ ń fɛ̃ndaoɛ ń nↄanao ń gagyão. An gbɛ̃e a bↄo, aa bↄ yã́ pↄ́ má yíamá fòouo. 18Ma Dii Zĩgↄ̃de Isailiↄ Lua ma mɛ̀, lá ma pↄfɛ̃ ń pↄkũmao bↄ̀bↄ Yelusalɛũdeↄwa, màa má pↄkũmabↄbↄwá, tó a ta Egipi. Á gↄ̃ gbɛ̃́kabↄ ũ, sↄ̃kɛ̃ngu pↄ́ ũ, láaipↄ ũ, láanipↄ ũ, mɛ́ á wɛsi guɛ beelɛ bau lↄo. 19Ɔ̃ Zelemii mɛ̀: Yuda kↄ̃naↄ, Dii òɛ́ ásu ta Egipio. Àↄ dↄ̃ sã́asã kɛ́ má òɛ́ gbãn we, 20ma mɛ̀ a zã yã́wa, álɛ ázĩa kaikɛɛ. A ma zĩ Dii á Luawa, a mɛ̀ mà wabikɛwàɛ́, yã́ pↄ́ a omɛɛ mà oɛ́, á kɛ píiɛ. 21Ma yã́ pↄ́ Dii á Lua ma zĩò òɛ́ gbã, kási i swã́sɛio. 22Àↄ dↄ̃ sã́asã kɛ́ wa á dɛdɛ ń fɛ̃ndaoɛ ń nↄanao ń gagyão gu pↄ́ á ye gɛ́ zↄ̃lɛuipi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\