Zelemii 43

1Kɛ́ Zelemii yã́pi ò gbɛ̃́piↄnɛ píi a làa, yã́ pↄ́ Dii ń Lua aà zĩ̀omápi, 2Osaia nɛ́ Azalia ń Kalea nɛ́ Yohananio ń waladeↄ píi ò Zelemiiɛ: Ɛɛ ńlɛ to. Dii wá Lua i n zĩ ǹ owɛ̃ɛ wásu gɛ́ zↄ̃lɛi Egipioo. 3Nɛlia nɛ́ Baluku mɛ́ n swãfɛ̃̀wɛ̃ɛ, kɛ́ à wá na Babiloniↄnɛ ń ↄzĩ, aai wá dɛdɛ ge aai táwanↄ Babɛli. 4Ɔ̃ Yohanani ń zĩgↄ̃ dↄaanaↄ ń gbɛ̃́ kĩniↄ i Dii yãmao, aai gↄ̃ Yuda bùsuuo. 5Ɔ̃ Yohanani ń zĩgↄ̃ dↄaanapiↄ Yuda kↄ̃na pↄ́ aa bↄ̀ bùsu pↄ́ aa fã̀aau aa sù Yuda bùsuuↄ sɛ̀lɛ píi aa dàzɛu, 6gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ ń nɛ́ↄ ń kía nɛnↄɛↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ dↄaiↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ Nɛbuzaladã ń tó ń Gedaliao ń ãnabi Zelemiio ń Nɛlia nɛ́ Balukuoↄ. 7Aai Dii yãmao, ↄ̃ aa tà Egipi e Tapanɛsi. 8Ɔ̃ Dii yã'ò Zelemiiɛ Tapanɛsi we à mɛ̀: 9Gbɛ̀ gbɛ̃̀nɛↄ sɛ́lɛ gɛ ǹ vĩlɛvĩlɛ biliki pↄ́ kpálɛaↄ guu Falaↄ̃ↄ bɛ kpɛɛlɛ Tapanɛsi la Yudaↄ wáa, 10ní onɛ́ ma Dii Zĩgↄ̃de Isailiↄ Lua ma mɛ̀, má a zↄ̀blena Babɛli kí Nɛbukanɛza sísi, mí aà kpalabaa kpálɛ gbɛ pↄ́ má vĩ̀lɛpiↄwa. Ɔ̃mɛ a zwã̀akpɛ dↄ gbɛpiↄ musu. 11A mↄ lɛ́lɛ Egipiwa, ↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ má dìlɛ aa gagaↄ gaga, gbɛ̃́ pↄ́ má dìlɛ wà ń kṹkũ zĩ̀zↄ ũↄ, wa ń kṹkũ a ũɛ, mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ má dìlɛ wà ń dɛdɛ ń fɛ̃ndaoↄ, fɛ̃nda wa ń dɛdɛò. 12A tɛsↄ̃ Egipi tã́akpɛↄwa aa tɛ́kũ, i tã́apiↄ sɛ́lɛ táò. Lá pↄdãna ì a pↄ́ↄ kákaala, màa Babɛli kía a Egipi bùsu pↄ́ↄ kákaala, a ta aafiaɛ. 13A ĩatɛ̃ kpɛ́ pↄ́ kú Egipi gbɛ̀pɛlɛↄ wíwi, i tɛsↄ̃ Egipi tã́akpɛↄwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\