Zelemii 44

1Yã́ɛ bee dɛ̀dɛ Zelemiiwa Yuda pↄ́ kú Egipiↄ yã́ musu, gbɛ̃́ pↄ́ kú Midoliↄ ń Tapanɛsiↄ ń Mɛfisiↄ ń Egipi bùsu gɛↄmidↄkĩi oioↄ. 2Ma Dii Zĩgↄ̃de Isailiↄ Lua ma mɛ̀, a yã́ pↄ́ má yìa Yelusalɛũ ń Yuda wɛ̃́lɛↄwa è píi. À gↄ̃̀ bɛzia ũ gbã, gbɛ̃e ku weo 3vãi pↄ́ wɛ̃́lɛpideↄ kɛ̀, aa gɛ̀ tulaletikàtɛa dii pↄ́ ápiↄ ge á deziↄ dↄ̃oↄnɛ aa kùlɛnɛ́, ↄ̃ aa ma pↄ fɛ̀lɛmɛɛ yã́i. 4Miↄ a zↄ̀blena ãnabiↄ zĩwá mↄ̀ↄmↄↄ, aaì mɛ ásu yãbɛ̃ɛ pↄ́ má zaupi kɛo. 5Ɔ̃ i swã́sɛ a ma yãmào. I mikɛ̃ á vãikɛawao, i tulaletikaa tɛ́a dii pãleↄnɛ too. 6Ɔ̃ ma pↄfɛ̃ ń pↄkũmao bↄ̀bↄ Yuda wɛ̃́lɛↄ ń Yelusalɛũowa e aa gↄ̃̀ bɛzia gii ũ lá á dↄ̃ gbãɛwa. 7Ma Dii Lua Zĩgↄ̃de Isailiↄ Lua ma mɛ̀, bↄ́yãi álɛ yãzↄ̃ↄ i ázĩaɛ à ázĩa midɛi? Á Yuda gↄ̃ɛe ge nↄɛe ge nɛ́e ge yↄ̃minae a gↄ̃o. 8Álɛ ma pↄ fɛlɛmɛɛ ń á pↄkɛaↄ. Álɛ tulaletikatɛa dii pãlepiↄnɛ Egipi la, gu pↄ́ a mↄ zↄ̃lɛu. Á ázĩa dɛdɛ a yã́i, i gↄ̃ láaipↄ ũ ń láanipↄo dṹnia bui píiɛ. 9Vãi pↄ́ á deziↄ kɛ̀ á bùsuu ń Yelusalɛũ zɛaↄ guuo ń á kíaↄ ń ń naↄ ń ápiↄ ń á naↄ sã̀águ yã̀? 10E ń a gbão i ázĩa busao, á ma vĩa vĩo. I tɛ ma ikoyã ń yã́ pↄ́ má dìlɛ á deziↄnɛↄzio. 11A yã́ mɛ́ tò ma Dii Zĩgↄ̃de Isailiↄ Lua ma mɛ̀, ma zɛò mà mikpɛliɛ́, mí yã́yiawá mà á míↄnzↄ̃ ápiiɛ. 12Á Yuda kↄ̃na pↄ́ a zɛ ń sua Egipi lao, ↄ̃ a su laↄ, lakĩi ↄ̃ á gagau ápii. Fɛ̃nda ń nↄanao a nɛ́fɛ̃nɛn gbɛ̃zↄ̃ↄ dɛdɛ, aai gↄ̃ gbɛ̃́kabↄ ũ, sↄ̃kɛ̃ngu pↄ́ ũ, láaipↄ ũ, láanipↄ ũ. 13Má á gbɛ̃́ pↄ́ kú Egipiↄ wɛtã ń fɛ̃ndao ń nↄanao ń gagyãoɛ, lá ma Yelusalɛũdeↄ wɛtã̀wa. 14Yuda kↄ̃na pↄ́ mↄ̀ zↄ̃̀lɛ Egipie a bↄo. Á e ɛa ta Yuda bùsu pↄ́ álɛ a bɛɛkɛuo. Á tá weo, sema á gbɛ̃́ pↄ́ sù bↄkĩi è bàasio. 15Ɔ̃ gↄ̃ɛ pↄ́ aa dↄ̃ ń nↄɛↄ ì tulaletikatɛa dii pãleↄnɛↄ ń nↄɛ pↄ́ kãaaa we dasidasiↄ ń Yuda pↄ́ aa ku Egipi ń Patelosipiↄ ò Zelemiiɛ: 16Wá yã́ pↄ́ ń òwɛ̃ɛ ń Dii tↄ́opi sio. 17Yã́ pↄ́ bↄ̀ wá lɛ́u píi ↄ̃ wá kɛ, wá tulaletikatɛa luabɛ nↄɛ kíaɛɛ, wí ítↄ̃lɛwà, lá wápiↄ ń wá deziↄ ń wá kíaↄ ń wá gbãadeↄ kɛ̀ Yuda bùsuu ń Yelusalɛũ zɛaↄuwa. Gↄↄ bee pↄblea diwáziɛ, wálɛ namable, mɛ́ vãi i wá leo. 18Za gↄↄ pↄ́ wa tulaletikaa tɛ́a luabɛ nↄɛ kíapiɛ tò, wálɛ ítↄ̃lɛwà lↄo, pↄ́pii lɛ́ kɛ̃́sãwáɛ, fɛ̃nda ń nↄanao lɛ́ wá dɛdɛɛ. 19Ɔ̃ nↄɛↄ mɛ̀: Kɛ́ wálɛ tulaletikatɛa luabɛ nↄɛ kíapiɛ, wálɛ ítↄ̃lɛwà, wálɛ kàa kɛɛ̀ lá aà taawa, wá kɛ̀ wá zã́ↄ lɛ́ sai nɛe? 20Ɔ̃ Zelemii ò gↄ̃ɛ ń nↄɛ pↄ́ lɛ́ yã́zãsiwaↄnɛ à mɛ̀: 21Tulaleti pↄ́ ápiↄ ń á deziↄ ń á kíaↄ ń á gbãadeↄ ń á bùsudeↄ kàtɛa Yuda wɛ̃́lɛↄ guu ń Yelusalɛũ zɛaↄ guuo yã́ dↄ Diiguo lé? Diipi i làasookɛwào lé? 22Kɛ́ Dii kpàsa ń á vãikɛaↄ ń tɛ̃̀ yã́ pↄ́ á kɛ̀ↄ, a yã́i á bùsu gↄ̃̀ bɛzia gii ũ, gbɛ̃e ku we lↄo, à gↄ̃̀ láaipↄ ũ lá á dↄ̃ gbãɛwa. 23Lá a tulaletikàtɛa a duunakɛ̀ Diiɛ, i aà yãmao ge aà ikoyã ge aà yãdilɛaↄ, i aà ↄtondↄkĩi gwao, a yã́i à yãmↄ̀iɛ́ lá a gↄ̃ò gbãɛwa. 24Ɔ̃ Zelemii ò nↄɛↄnɛ ń gbɛ̃́ kĩniↄ à mɛ̀: Á Yuda pↄ́ á kú Egipi laↄ, à Dii yãma. 25Dii Zĩgↄ̃de Isailiↄ Lua mɛ̀ ápiↄ ń á nↄɛↄ a lɛgbɛ̃̀, ↄ̃ a zĩkɛ̀wà a mɛ̀ á lɛ́ pↄ́ á kɛ̀ luabɛ nↄɛ kíawa fĩaboɛ̀ɛ. A mɛ̀ áↄ tulaletikaɛ̀ tɛ́a, íↄ ítↄ̃lɛwàɛ. Too, à lɛ́ pↄ́ á kɛ̀wà fĩaboɛ̀! À zĩkɛ lɛ́ pↄ́ á gbɛ̃̀ɛ̀wa! 26Ń beeo à ma yãma, á Yuda pↄ́ á kú Egipiↄ! Ma Dii ma mɛ̀, má sì ń ma zↄ̃ↄkɛo, á Yuda pↄ́ á kú Egipiↄ, á gbɛ̃e a ma tↄ́ si à gbasa mɛ á sì ń Dii Lua kuao lↄo. 27Málɛ wɛ́tɛázi kɛ mà vãikɛɛ́ yã́iɛ, i kɛ maakɛaɛ́ yã́i no. Wa á Yuda pↄ́ á kú Egipiↄ dɛdɛ ń fɛ̃ndaoɛ ń nↄanao e à gɛ midɛ ápii. 28Gbɛ̃́ pↄ́ aa bↄ fɛ̃nda lɛ́zĩ, aa bↄlɛ Egipi aa ta Yuda bùsuuↄ aaↄ bílao, Yuda kↄ̃na pↄ́ mↄ̀ zↄ̃̀lɛ Egipiↄ i dↄ̃ sa gbɛ̃́ pↄ́ a yã́ kú, tó mapi ge ampiↄnɛ. 29Ma Dii ma mɛ̀ seela pↄ́ a to àↄ dↄ̃ kɛ́ yã́ pↄ́ ma mɛ̀ má yíawá guɛ beeu kuɛn kɛ: 30Ma Dii ma mɛ̀ má Egipiↄ kí Falaↄ̃ↄ Ɔfɛla na aà ibɛɛ pↄ́ lɛ́ aà wɛɛ a ↄzĩɛ, lá ma Yudaↄ kí Zedekia nà a ibɛɛ Babɛli kí Nɛbukanɛza pↄ́ lɛ́ aà wɛɛ a ↄzĩwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\