Zelemii 45

1Nɛlia nɛ́ Baluku yã́ pↄ́ ãnabi Zelemii òɛ kɛ̃̀ láu. A gbɛa ↄ̃ Zelemii yã́ bee òɛ̀ Yudaↄ kí Yoakiũ, Yosia nɛ́ kpalablea wɛ̃̀ síiↄ̃de guu. 2Dii Isailiↄ Lua mɛ́ yã́pi ònɛ Baluku. 3Ni mɛ waiyoo mpi, Dii yã'ĩa kã̀fĩnɛ n yã'ↄ̃mauɛ, ńlɛ aaukɛ e n kpasa, ńlɛ ĩ́ampakĩi eo. 4Dii mɛ̀ mà onɛ á pↄ́ pↄ́ á bò wíwi, í pↄ́ pↄ́ á tↄ̃̀ wolɛ, baa bùsu bṹu guu. 5Yãzↄ̃ↄↄ ńlɛ wɛɛlɛ nzĩaɛa? Ńsu wɛɛlɛo, asa Diipi mɛ̀ á yãmↄ gbɛ̃́piiɛ, ãma gu pↄ́ n gɛu píi, á n misiɛ. Dii mɛ́ ò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\