Zelemii 47

1Dii yã'ò ãnabi Zelemiiɛ Filitɛ̃ↄ musu e Falaↄ̃ↄ àↄ gɛ́ lɛ́lɛi Gazawa à mɛ̀: 2Dii mɛ̀: Í bↄ̀ gugbãntoo oi, àlɛ su lán swa paawa. Ípi dà bùsua ń pↄ́ pↄ́ kú a guuↄ, à dà wɛ̃́lɛↄla ń gbɛ̃́ pↄ́ kúuↄ píi. Wàlɛ wiilɛ, bùsudeↄ lɛ́ búbuapɛ ḿpii, 3ibɛɛↄ sↄ̃́ gbãa bàalɛkↄ̃fĩ yã́i ń sↄ̃́goↄ wuluu tↄↄlɛlualuaa yã́io. Maeↄ ɛa su ń nɛ́ↄ sɛ́lɛio, kɛ́ an gã̀sĩ gↄ̃̀ dↄ̀lↄlↄ yã́i. 4Filitɛ̃ↄ kɛa kɛ́lɛkɛlɛ gↄↄ mɛ́ kà, wa gbɛ̃́ pↄ́ aaì dↄ Tiideↄ ń Sidↄ̃deↄlɛ kↄ̃napiↄ míↄnzↄ̃ɛ. Dii mɛ́ a Filitɛ̃ↄ ásookɛ, i Kɛlɛti bùsude pↄ́ gↄ̃̀piↄ dɛ̃ↄnzↄ̃. 5Gazadeↄ ń mi bò, Asekelonideↄ lɛ́ gↄ̃̀ kpaaũa. Gusalala gbɛ̃́ kↄ̃naↄ, áↄ ázĩa lili e bↄɛ ni? 6Á'a Dii fɛ̃nda, ńyↄ̃ zɛwɛ̃ɛ bↄɛ ni? Sↄlↄ n kpɛ́u! Kã́ma bo! Zɛ màa lɛ! 7Dii mɛ́ fɛ̃ndapi dàu, kpelewa a kɛ à zɛi? A dìlɛ fɛ̃ndapiɛ aà yɛ̃́mɛmi Asekelonideↄ ń ísialɛdeↄguɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\