Zelemii 5

1À Yelusalɛũ zɛaↄ kɛɛlɛ à gwa, à wɛɛlɛ a gãaɛↄu à e dↄ̃. Tó yãmaakɛn sĩanwɛɛlɛnae ku we, má sùuukɛ ń wɛ̃́lɛpio. 2Baa kɛ́ aaì mɛ Dii ku, ń beeo aaì lɛgbɛ̃ ń mↄafilioɛ. 3Dii, sĩana ↄ̃ ńlɛ wɛɛlɛmáo lò? N ń gbɛ̃́, i ↄ̃máo, n ń kɛ́ búɛbuɛ, ↄ̃ aa gì totoapi mai. An swã́ gbãakũ̀ lán gbɛwa, aa gì nↄ̀sɛlilɛi. 4Ɔ̃ ma mɛ̀ taasideↄnɛ, aa mi vĩo, aa Dii yãkɛaↄ dↄ̃o, aa dↄ̃ yã́ pↄ́ ń Lua lɛ́ yáńnↄo. 5Má gɛ́ mà yã'o maezↄ̃ↄↄnɛɛ, aa Dii yãkɛaↄ dↄ̃o lé? Aa dↄ̃ yã́ pↄ́ ń Lua lɛ́ yáńnↄo lé? Kási gbɛ̃́piↄ sↄ̃ aa n zuu bↄ̀ńla, aa n baↄ kɛ̃̀kɛ̃máɛ. 6A yã́ mɛ́ tò nↄ̀ↄmusu a bↄ lákpɛu à kusimá, àwalɛwana a bↄ gbáau à ń dɛdɛ. Gbɛaana a naalɛnɛ́ wɛ̃́nkpɛ, i gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ↄ taitai, asa an tàaeↄ dasikũ̀, an pↄ̀ↄbↄzãkɛa kɛ̀ zài. 7Yelusalɛũ, má sùuukɛnnↄe? N gbɛ̃́ↄ pãkpàmaziɛ, aaì yã́si ń tã́aↄɛ, i kɛ mámɛo. Má tò pↄ́ mↄ̀má, ↄ̃ aa sì káalua kpɛ́u aa gbãsĩkɛ̀. 8Sↄ̃sa kãa pↄ́ an mɛ fɛlɛaↄnɛ, an baade ì lua a gbɛ̃́dee nↄi. 9Ma Dii ma mɛ̀ má ĩadamá yã́pi yã́io lé? Má tↄsi buipi taawao lé? 10À gɛ ma vɛ̃ɛbu dúuzↄ̃, ãma ásu dɛɛlɛ píio. À a gↄ̃naↄ zↄ̃zↄ̃, asa gↄ̃napiↄá ma pↄ́ no. 11Isailiↄ ń Yudaↄ bↄ̀ ma kpɛ. Ma Dii mámɛ má ò. 12Aa Dii ɛɛbò aa mɛ̀: Màa no, vãie a wá leo. Wá kↄ̃'e ń zĩo ge ń nↄanaoo. 13Ãnabiↄ lɛ́ lɛ́'ĩana gbaɛ, Dii yã́ aalɛ oo. Aamɛ aa ń pↄ́ e ńzĩawa we. 14A yã́ mɛ́ tò ma Dii Lua Zĩgↄ̃de ma mɛ̀, lá màa gbɛ̃́piↄ ònɛ, má a yã́ sóso kánɛ ń lɛ́u tɛ́ ũɛ, gbɛ̃́piↄ iↄ dɛ yàa pↄ́ tɛ́pi a kũwà ũ. 15Isailiↄ, ma Dii ma mɛ̀ má bui pↄ́ kú zã̀zã sóikɛwáɛ, bui pↄ́ kú za zi mɛ́ aↄ ku gↄↄpiiɛ. Bui pↄ́ ili ń yãmao mɛ́ á ń yã'oa dↄ̃o. 16An gbàlaↄ ì ga inɛ́ɛ, ampii gↄ̃sa gbãaↄnɛ. 17Aa pↄ́ pↄ́ á kɛ̀kɛↄ ń á blɛↄ naaa, aai á nɛgↄ̃ɛↄ ń á nɛnↄɛↄ sɛ́lɛ. Aa á zuↄ ń á sãↄ ń á bleↄ naaa, aai á vɛ̃ɛbɛↄ ń á kaadↄɛmbɛↄ sɛ́lɛ. Aa á wɛ̃́lɛ bĩ́ide pↄ́ álɛ a náaikɛↄ dɛ̃ↄnzↄ̃ ń ń zĩkabↄↄ. 18Ma Dii ma mɛ̀, baa gↄↄ bee má á kɛ kɛ́lɛkɛlɛo. 19Tó wà n la, bↄ́yãi ma Dii ń Lua má kɛ̀inɛ́ màa píii, ní onɛ́, lá aa pãkpàmazi aa zↄblè dii zĩ̀loↄnɛ ńzĩa bùsuu, màa aa zↄble bui zĩ̀loↄnɛ bùsu zĩ̀lou sↄ̃. 20À yã́ɛ bee o Yakↄbu buiↄnɛ, í a kpàwakɛ Yudaↄnɛ à mɛ: 21Sↄũ nↄ̀sɛsaideↄ, à yãma, á wɛ́ vĩ, ili gu'eo, á swã́ vĩ, ili yãmao. 22I kũ à vĩakɛmɛɛo lé? I kũ à lualua ma aɛo lé? Ma Dii mámɛ málɛ á la. Ma bùsu'ũfãa kàlɛ ísia zↄ̃lɛ ũ, kↄↄ pↄ́ ma dàɛ̀n we, a í a fↄ̃ à a baa vĩ bauo. Baa kɛ́ a í ì zãampapa, ìli fↄ̃ à a baa vĩ̀o. Baa kɛ́ a ikooaↄ ì kↄ̃fĩkɛ, ìli fↄ̃ à a baa vĩ̀o. 23Gbɛ̃́piↄ swã́ gbãa, aa fɛ̀lɛmanↄ, ↄ̃ aa pã̀alɛmɛɛ aa gɛ̃̀zɛa. 24Baa kɛ́ mi lou manɛ́ a gↄↄwa za káabuana e à gɛ́ bↄlɛi, mɛ́ ma pↄkɛkɛgↄↄ dìlɛnɛ́, aali okↄ̃ɛ wà vĩakɛ ma Dii ń Luaɛo. 25Á vãikɛa mɛ́ kpà pↄ́piↄnɛ, á duuna mɛ́ gìɛ́ à maa e. 26Vãikɛnaↄ ku ma gbɛ̃́ↄ guu, aaì ń wɛ lán fíikpanaↄwa, aaì baikpá gbɛ̃́ↄnɛ kɛ́ aa e wà ń kṹ yã́i. 27Lá bã ìↄ ka bãwɛna bãkabↄ pai, màa mↄafili ń ua pà, ↄ̃ aaì kɛ ↄdeↄ ũ wà gbãakũ, 28aaì kã́, an mɛ iↄ tɛkɛ. An vãikɛa gɛ̃agɛ̃̀, aali yã́si ń nɛtonɛↄ, yã́ e bↄńnↄ nao. Aali zɛ ń pↄesaideↄ aa ń yãnakpàmáo. 29Ma Dii ma mɛ̀, má ĩadamá yã́pi yã́io lé? Má tↄsi buipi taawao lé? 30Yã́ pↄ́ wa ye a gĩyãio wì vĩakɛɛ̀ kↄ̃̀ ń bùsuu. 31Ãnabiↄ ì ãnabikɛkɛ ń ɛɛo, sa'onaↄ zĩa yã́ mɛ́ ì dↄaanɛ́. Màa ma gbɛ̃́ↄ yei, ãma kpelewa aa kɛ zã́i?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\