Zelemii 52

1Kɛ́ Zedekia kà wɛ̃̀ bao ń mɛ̀ndoo, ↄ̃ à kía blè, à zↄ̃̀lɛ kpalau Yelusalɛũ wɛ̃̀ kuɛdoɛ. Aà da tↄ́n Amutali, Zelemii nɛ́, Libena gbɛ̃́ɛ. 2À yã́ pↄ́ Dii yeio kɛ̀ lá Yɛkↄnia kɛ̀wa píiɛ. 3Dii pↄkũma mɛ́ tò yã́pi Yelusalɛũ ń Yuda bùsuo lè píi e à gɛ̀ ń yá à ń góala. Ɔ̃ Zedekia bↄ̀ Babɛli kía yã́u. 4Zedekiapi kpalablea wɛ̃̀ kɛ̃okwide guu, a mↄ kwide gↄↄ kwide zĩ́ ↄ̃ Babɛli kí Nɛbukanɛza mↄ̀ lɛ́lɛi Yelusalɛũwa, aàpi ń a zĩgↄ̃ↄ píi. Aa bòokpà a bĩ́i saɛ, ↄ̃ aa gbà lɛsĩↄ dà aa lìai. 5Wa liaa wɛ̃́lɛpizi màa e kí Zedekia kpalablea wɛ̃̀ kuɛdode guu. 6A mↄ síiↄ̃de gↄↄ kɛ̃okwide zĩ́ ↄ̃ nↄana gbãakũ̀ wɛ̃́lɛu, gbɛ̃e pↄblea vĩ lↄo. 7Kɛ́ wà bĩ́i fↄ̃̀, ↄ̃ Yuda zĩgↄ̃ↄ lɛ̀kↄ̃wa gwã́, aa bↄ̀lɛ ń bↄlɛ pↄ́ kú bĩ́i mɛ̀n plaↄ zãnguoo kibɛ kaa saɛ, aa pɛ̀lɛ Yuudɛ̃ guzulɛ zɛ́u. 8Ɔ̃ Babiloni zĩgↄ̃ↄ pɛ̀lɛ kíapi gbɛu, aa aà lè Yeliko gusalalaa. Zedekia zĩgↄ̃ↄ fã̀aa aa aà tò we, 9ↄ̃ wà aà kũ̀ tàò Babɛli kíaɛ Libla, Amata bùsuu. We wà yãdàuaàla, 10ↄ̃ Babɛli kía aà nɛ́ↄ kòlokpakpa aà wáa. Libla we lↄ ↄ̃ à Yuda kíaↄ dɛ̀dɛu. 11Ɔ̃ à Zedekia wɛ́ bↄ̀bↄ, à aà yè ń mↄdaonao à tàaànↄ Babɛli. Ɔ̃ à aà dàkpɛu e aà gɛ ga we. 12Babɛli kía kpalablea wɛ̃̀ bao mɛ̀ndosaide guu, a mↄ sↄode gↄↄ kwide zĩ́ ↄ̃ aà ìwa Nɛbuzaladã mↄ̀ Yelusalɛũ. Aàpi mɛ́ Nɛbukanɛza dↄaiↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ. 13Ɔ̃mɛ tɛsↄ̃̀ Dii kpɛ́wa ń kibɛo ń Yelusalɛũ kpɛ́ↄ píi. Kpɛ́ zↄ̃ↄↄ píi lé, à tɛsↄ̃̀wàɛ. 14Ɔ̃ a tò Babiloni zĩgↄ̃ↄ Yelusalɛũ bĩ́i gbòo píi. 15À taasideↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ gↄ̃̀ wɛ̃́lɛuↄ nàaa tàńnↄ Babɛli ń gbɛ̃́ pↄ́ gɛ̀ nà Babɛli kíawaↄ. 16Ɔ̃ à taasideeↄ tò we aaↄ vɛ̃ɛbuↄ ń bugbɛↄ sɛ̃wa. 17Ɔ̃ Babiloniↄ Dii kpɛ́ mↄgotɛ̃ pɛ́lɛↄ ń tadibↄↄ ń íkakĩio wìwi, aa tàò Babɛli píi. 18Aa túfukabↄↄ ń pɛ́ɛluↄ ń filiadɛbↄↄ ń au'ɛlɛbↄↄ ń gↄ̃̀ↄnaↄ ń mↄgotɛ̃ pↄ́ pↄ́ wì Dii kpɛ́ zĩ kɛòↄ nàaa tàò lↄ. 19Dↄaiↄ gbɛ̃zↄ̃ↄpi taↄ ń tɛ́sibↄↄ ń au'ɛlɛbↄↄ ń túfukabↄↄ ń dauↄ ń gↄ̃̀ↄnaↄ ń imibↄ pↄ́ wì vɛ̃ɛ kauↄ ń pↄ́ pↄ́ wa pì ń vuao ge ń ã́nusuoↄ sɛ̀lɛ píi. 20Mↄ̀pɛlɛ mɛ̀n pla ń íkakĩipio ń mↄgotɛ̃ zuswana pↄ́ kú a zíɛↄ ń tadibↄ pↄ́ Salomↄↄ pì Dii kpɛ́ pↄ́ ũↄ, gbɛ̃e mↄgotɛ̃pi gbia lɛ́ dↄ̃o, a gbia kɛ̀ zài. 21Mↄ̀pɛlɛpiↄ lɛsĩ gã̀sĩsuu bao plaplasaiɛ, a gbɛ̃̀nɛ sↄ̃ kuɛplapla. Mↄpiↄ gèele kà ↄnɛ síiↄ̃siiↄ̃, mɛ́ aa ɛ vĩvĩ ń guu. 22Fùa pↄ́ kú ń musuↄ lɛsĩ gã̀sĩsuu sↄ́sↄoɛ. Mↄgotɛ̃ mↄdaona tãa ń gↄ̃ina pↄ́ wa kɛ̀ lán gbɛafu bɛwa liaa fùapiↄzi píi. Mↄ̀pɛlɛ mɛ̀n plapiↄ doũɛ. 23Gbɛafu bɛ gↄ̃ina pↄ́ liaipiↄ basↄo síiↄ̃siiↄ̃saiɛ, mɛ́ a ku mↄdaona pↄ́ wa tã̀pi musu mɛ̀n basↄobasↄo. 24Dↄaiↄ gbɛ̃zↄ̃ↄpi mɛ́ sa'onkia Selaia kũ̀ ń aà plaade Zefaniao ń bĩ́ibↄlɛdↄ̃anaↄ gbɛ̃ↄn àaↄ̃ↄ. 25À gbɛ̃zↄ̃ↄ pↄ́ dɛ zĩgↄ̃ↄ dↄaana ũ kũ̀ wɛ̃́lɛ guu ń kía ìwa gbɛ̃ↄn sopla pↄ́ à bↄ̀má wɛ̃́lɛ guuↄ ń zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ lakɛ̃na pↄ́ ì gbɛ̃́ↄ tↄ́ dalauo ń gↄ̃ɛ gbɛ̃ↄn bàaↄ̃ pↄ́ wà bↄ̀má wɛ̃́lɛ guuↄ. 26Nɛbuzaladãpi mɛ́ ń naaa tàńnↄ Babɛli kíaɛ Libla, 27ↄ̃ Babɛli kía ń dɛdɛ Amata bùsuu we. Màa wà Yudaↄ nàaa ń bùsuu wà tàńnↄ. 28Gbɛ̃́ pↄ́ Nɛbukanɛza ń naaa à tàòↄ dasilɛn kɛ: Aà kpalablea wɛ̃̀ soplade guu ↄ̃ à tàńnↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa gɛ̃o ń bao ń àaↄ̃o (3.023). 29A wɛ̃̀ bao plasaide guu gbɛ̃ↄn ↄ̀aa síiↄ̃ ń baakwi ń plao (832). 30A wɛ̃̀ bao ń àaↄ̃ode guu ↄ̃ dↄaiↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ Nɛbuzaladã gbɛ̃́ↄ nàaa tàńnↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa àaↄ̃ ń basoplasↄoo (745). An dasi fɛ̀lɛ píi gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ síiↄ̃ ń ↄ̀aa àaↄ̃o (4.600). 31Yudaↄ kí Yɛkↄnia taa Babɛli wɛ̃̀ bla àaↄ̃saide mↄ kuɛplade gↄↄ baasↄo ń plaode zĩ́ ↄ̃ Babɛli kí Ɛvili Mɛlodaki aà bↄ̀ kpɛ́u a kpalablea wɛ̃̀ sɛ̃́ia guu, à aà gbà gbãa. 32À yãmaa òɛ̀, ↄ̃ à zↄ̃lɛkĩi pↄ́ dɛ aà kía dee pↄ́ kuaànↄ Babɛliↄ pↄ́a kpàwà. 33Yɛkↄnia a dakpɛunakɛ'ula lìlɛ, ↄ̃ ìↄ pↄble ń kío sãnu e a wɛ̃ni lɛ́u. 34Lá gu lɛ́ dↄ Babɛli kía ìↄ pↄ́ pↄ́ a ni lɛ́ aà dɛ kpawàɛ e à gɛ̀ gàò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\