Zelemii 7

1Dii yã'ò Zelemiiɛ à mɛ̀: 2Gɛ ǹ zɛ ma kpɛ́ bↄlɛu, ní kpàwakɛnɛ́ we ǹ mɛ: Á Yuda pↄ́ álɛ gɛ̃ bↄlɛu la álɛ gɛ́ kúlɛimɛɛↄ, à ma yãma. 3Ma Dii Zĩgↄ̃de Isailiↄ Lua ma mɛ̀, à nↄ̀sɛlilɛ ń á yãkɛaↄ, mí tó àↄ ku guɛ beeu. 4Ásu sã́sãyã náaikɛ à mɛ Dii kpɛ́n kɛ, Dii kpɛ́ɛo. 5Tó a nↄ̀sɛlìlɛ ń á yãkɛao sĩana, mɛ́ álɛ yãkɛkↄ̃ɛ a zɛ́wa, 6tó i gbãamↄ nibↄↄ ń tonɛↄ ń gyaaↄnɛo, mɛ́ i yãesaideↄ dɛdɛ guɛ beeuo, mɛ́ i ĩada ázĩawa a gɛ dii pãleↄwao, 7má tó àↄ ku guɛ beeuɛ. Gupi ↄ̃ má kpà á deziↄwa aaↄ kuu gↄↄpii. 8Á èa? Álɛ sã́sãyã pↄ́ ài vĩo náaikɛ. 9É'e! I kpã́i'o, i gbɛ̃dɛ, i gbãsĩkɛ, i ɛɛto ń ma tↄ́o, i tulaletikatɛa Baaliɛ, i gɛ́ tã́a pↄ́ á ń dↄ̃ yãaoↄwa, 10ↄ̃ i gbasa mↄ zɛ ma aɛ kpɛ́ pↄ́ ma tↄ́ kuwàɛ beeu. I mɛ a bↄ aafia, ↄ̃ i ɛa gɛ yãbɛ̃ɛpiↄ kɛ. 11Álɛ e kpɛ́ pↄ́ ma tↄ́ kuwà pi á kpã́iwɛliwɛↄ tòo nɛe? Màa málɛ ewá. Má Dii mámɛ má ò. 12A yã́ mɛ́ tò, à gɛ́ gu pↄ́ ma zↄ̃lɛu káau Silo, í yã́ pↄ́ má kɛ̀ we gwa ma gbɛ̃́ Isailiↄ vãikɛa yã́i. 13Ma Dii ma mɛ̀: Gↄↄ pↄ́ álɛ yã́piↄ kɛ píi, mi dↄaa màↄ oɛ́ mↄ̀ↄmↄↄɛ, ↄ̃ ili swã́sɛio. Ma lɛzùázi, i weao. 14A yã́i, lá má kɛ̀ Siloɛ, màa má kɛ gu pↄ́ má kpà á deziↄwaɛ, kpɛ́ pↄ́ ma tↄ́ kuwà álɛ a náaikɛpi. 15Má á yá à gomalaɛ, lá ma á gbɛ̃́ Ɛflaiũ buiↄ yàwa. 16Ńsu wabikɛa gbɛ̃́piↄnɛo. Ńsu wiilɛa ń yã́ musuo. Ńsu yãgbɛaanɛ́o. Ńsu ǹyↄ̃ zɛmazi ń yã́io, asa má yãmamao. 17Ń è lá aalɛ kɛ Yuda wɛ̃́lɛↄ guu ń Yelusalɛũ gãaɛↄa? 18Nɛ́ↄ ì yàawɛ, maeↄ ì tɛsↄ̃wà, nↄɛↄ ì pↄ́wɛnti dɛ aa kàa kɛ musu nↄɛ kíaɛ. Aaì ítↄ̃lɛ dii pãleↄwa, kɛ́ a yã́ e ↄ̃a yã́i. 19Ɔ̃ ma Dii ma mɛ̀ i kɛ mámɛ a ↄ̃ao, ampiↄ ↄ̃ a ↄ̃má, wí i ń kṹ. 20A yã́i tò ma Dii Lua ma mɛ̀, má a pↄkũma pãsĩ bↄbↄ guɛ bee ń a gbɛ̃́ↄwa ń a pↄtuoↄ ń sɛ̃̀a líↄ ń bua pↄ́ↄ. Aa tɛ́kũ píiɛ, wa e tɛ́pi dɛo. 21Ma Dii Zĩgↄ̃de Isailiↄ Lua ma mɛ̀, à sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ kã́fĩ sáaukpasaↄu, à ãiakɛ àↄ a nↄ̀ↄ so màa àↄ gɛ́ò. 22Asa kɛ́ ma á deziↄ bↄ̀lɛ Egipi, ma yãdìlɛnɛ́, i kɛ sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ń sa pãleↄ yã́ ↄ̃ má dìlɛnɛ́ adoo. 23Má ònɛ́ lↄ aaↄ ma yã́ kũa, míↄ dɛ ń Lua ũ, aaiↄ dɛ ma gbɛ̃́ↄ ũ. Má ònɛ́ aa zɛ́ pↄ́ má ↄ̀lↄnɛ́ sɛ́, an kua iↄ na. 24Kási aai swã́sɛio, aai laaidↄwào, an nↄ̀sɛvãi swã́gbãa yã́ mɛ́ dↄ̀aanɛ́. Aa gbɛzã gwà, aai gɛ́ aɛo. 25Za gↄↄ pↄ́ á deziↄ bↄ̀ Egipi e gbã miↄ a zↄ̀blena ãnabiↄ dilɛɛ́, 26kási ili swã́sɛ ń yã́io, ili laaidↄwào, a swã́gbãakɛ̀, ↄ̃ a yãvãikɛ̀ dɛ á deziↄla. 27Tó n yã́piↄ ònɛ́, aa swã́sɛ n yã́io. Tó n lɛzùńzi, aa wemao. 28Onɛ́ bui pↄ́ i Dii ń Lua yãmaon ń ũ. Aai we totoaio, ↄ̃ sĩana pìlimá, a kú ń lɛ́uo. 29À á mikã kɛ̃ɛlɛ kↄ́lɛ, í wɛ̃nalɛ si sĩ̀sĩ wáiwaiↄ musu, asa á gbãgbɛ̃ↄ, ma giáziɛ, ma pãkpàázi ń pↄfɛ̃oɛ. 30Ma Dii ma mɛ̀: Yudaↄ yã́ pↄ́ má yeio kɛ̀, aa pↄbɛ̃ɛ kàlɛ kpɛ́ pↄ́ ma tↄ́ kuwàu aa a gbãlɛ̀. 31Aa Tofɛti gulɛsĩ bò Bɛninↄũ guzulɛu, aa sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ò we ń ń nɛgↄ̃ɛↄ ń ń nɛnↄɛↄ. Mámɛ mi yã́pi dilɛnɛ́o, a làasoo i gɛ̃ ma sↄ̃ guu seo. 32A yã́ mɛ́ tò ma Dii ma mɛ̀, a gↄↄ lɛ́ mↄ́ kɛ́ wa o guɛ beeɛ Tofɛti ge Bɛninↄũ guzulɛ lↄo, sema Gbɛ̃dɛdɛguzulɛ, asa waↄ gɛ vĩvĩ Tofɛti e gu gɛ́ láaɛ. 33Gbɛ̃́piↄ gɛ a gↄ̃ bãↄ ń wàiↄ pↄblea ũɛ. Gbɛ̃e a ↄkɛnɛ́ yàayaao. 34Má pↄna wii ń yaalↄo ń nↄsɛkↄ̃fĩo midɛ Yuda wɛ̃́lɛↄu ń Yelusalɛũ gãaɛↄ, asa bùsupi a gↄ̃ bɛzia ũɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\