Zelemii 8

1Ma Dii ma mɛ̀, gↄↄ bee wa Yuda kíaↄ gɛwa bↄlɛ miau ń a gbãadeↄ ń a sa'onaↄ ń a ãnabiↄ ń Yelusalɛũdeↄ píi. 2Wa ↄliu ĩatɛ̃i ń mↄvuao ń saana pↄ́ aa yeńzi aa zↄblènɛ́ aa tɛ̀ńzi aa yãgbɛ̀amá aa kùlɛnɛ́ↄ. Wa sɛ́lɛ vĩo, aa gↄ̃ kálɛa tↄↄlɛ lán pↄtuo gbↄ̃waɛ. 3Gu pↄ́ má ↄzↄ̃u bui vãipizi píi, an gbɛ̃́ pↄ́ gↄ̃̀piↄ ga sí ń kuawaɛ. Ma Dii Zĩgↄ̃de mámɛ má ò. 4Onɛ́ ma Dii ma mɛ̀: Tó gbɛ̃́ lɛ̀lɛ, ìli fɛlɛo lé? Tó gbɛ̃́ zã̀ zɛ́wa, ìli ɛao lé? 5Bↄ́yãi Yelusalɛũdeↄ ì zãmɛɛ yã́wai? Àkɛa gbɛ̃́piↄ mikpɛ ìↄ dↄamɛɛi? Mↄafili ↄ̃ aa zɛ̀ò, aa gì suia. 6Ma swãkpà má mà, aali yã́zɛde oo, mɛ́ an gbɛ̃e líↄ ku déndↄ̃mɛɛ guu à mɛ: Bↄ́yãi ma vãiɛ taa kɛ̀o. Ampii aaì tɛ́ ń tufaiɛ, lán sↄ̃́ pↄ́ lɛ́ si zĩlauwa. 7Baa wàaliana ì fɛlɛ a gↄↄwaɛ, felena ń luakibãnao ń yaabɛɛo aaìↄ gↄↄ pↄ́ dɛ wa ɛa suwà dↄ̃ɛ, kási ma gbɛ̃́ↄ ma yãdilɛnɛ dↄ̃o. 8Kpelewa á e o ↄ̃nↄnaↄn á ũ, ámɛ á Dii ikoyã kũai? Yãdanɛde ɛgɛnaↄ a bↄↄlɛkɛ̀ɛ́ kpaanlaɛ. 9Wí a ↄ̃nↄnapiↄ kũɛ, aa bílikɛ, aai zu bai guu. Aa gì ma yã́iɛ. Ɔ̃nↄ kpeletaa buin wei? 10A yã́i má ń nↄɛↄ kpa gbɛ̃pãleↄwa, an buaↄ i gↄ̃ dãↄnɛ. Nɛ́fɛ̃nɛn gbɛ̃zↄ̃ↄ píi ↄvãi'enaↄnɛ. Ãnabiↄ ń sa'onaↄá gbɛ̃sãsãnaↄnɛ. 11Aaì ɛsɛ má ma gbɛ̃́ↄ bↄwa, lá a dɛ pↄe ũowa. Aaì mɛ, aafia ku, aafia ku, kási aafia ku we sↄ̃o. 12Yãbɛ̃ɛ pↄ́ aa kɛ̀ ì kɛnɛ́ wí ũe? Aawo, ìli kɛnɛ́ wí ũo, an gɛɛ lí gↄ̃ kpá ń wɛ́io. A yã́i aa ta gbɛ̃́ pↄ́ gɛ̀ gɛ́kĩiↄ guu, aa kwɛ gↄↄ pↄ́ málɛ ĩadamá. Má Dii mámɛ má ò. 13Ma Dii ma mɛ̀, má ń bua pↄ́ↄ símáɛ. Vɛ̃ɛ a kɛo, kaadↄɛna a nɛ'io, baa lá a giigaga. Wa pↄ́ pↄ́ má kpàmáↄ símá. 14Bↄ́yãi wá kálɛa lai? Wà kãaa wà ta wɛ̃́lɛ bĩ́ideↄu, wíↄ ga dã we, asa Dii wá Lua dìlɛ wà gagaɛ. À kona í kpàwá wà mi, kɛ́ wa duunakɛ̀ɛ yã́i. 15Wá wɛ́ dↄ aafiai, kási yãmaae kuo. Wa gbã́gbãgↄↄ dã̀, ↄ̃ wá nisĩna nà líwa. 16Sↄ̃́ↄ lɛ́ pↄbↄ ń níu Dã buiↄ bùsuu, bùsupi lɛ́ lualua sↄ̃saↄ ↄ́ↄlↄa yã́i. Wà mↄ̀ bùsu ↄ̃̀ↄkpai ń pↄ́ pↄ́ kúuↄ, wɛ̃́lɛ ń gbɛ̃́ pↄ́ aa ku a guuↄ. 17Ma Dii ma mɛ̀, má mlɛ̃̀ pãsĩnaↄ gbaɛwá aa á sósoɛ, mlɛ̃piↄ lí ɛsɛdeↄ yãmao. Má Dii mámɛ má ò. 18Ma Gbɛ̃nↄsɛninina, ma pↄ siakũ̀, ma nↄ̀sɛ ↄ̃̀ↄkpà. 19Ma gbɛ̃́ↄ wii ma dↄ za bùsu zã̀zãu aa mɛ̀: Dii ku Siↄnao lé? Siↄna Kíapi ku we lↄo lé? Bↄ́ mɛ́ tò aa ma pↄ fɛ̀lɛmɛɛ ń ń tã́aↄi? Bↄ́yãi aa ma za fɛ̃̀mɛɛ ń dii zĩ̀lo pãↄi? 20Wà pↄ́ kɛ̀kɛ kↄ̀, saɛ gɛ̃̀, wápiↄ sↄ̃, wi wá suabao. 21Lá ma gbɛ̃́ↄ wíwia, màa má wíwia, ma oosìsi, iwãa kà ma pↄa. 22Bↄ̀ ɛsɛ ku Galada bùsuuo lé? Lòotoo ku weo lé? Àkɛa ma gbɛ̃́ↄ bↄ i láao ni? 23Tó ma miá íɛ yãa, mɛ́ ma wɛ́á nibↄnaɛ lé, dↄ̃ má wɛ́'i lɛ́ kwɛ́ fãanɛ ń gwãasĩnao ma gbɛ̃́ pↄ́ wa ń dɛdɛↄ yã́ musu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\