Yobu 1

1Gↄ̃ɛe ku yãa Uzu bùsuu, aà tↄ́n Yobu. Gbɛ̃maaɛ, a tàae vĩo. A Lua vĩa vĩ mɛ́ à mikɛ̃̀ yãvãiwa. 2A nɛgↄ̃ɛↄ vĩ gbɛ̃ↄn sopla, nɛnↄɛↄ gbɛ̃ↄn àaↄ̃. 3A sãↄ vĩ mɛ̀n ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ sopla, yiongoↄ ↄ̀aa gɛ̃o, zuↄ ↄ̀aa sↄo, zàa'ĩnaↄ ↄ̀aa pla ń basↄoo, mɛ́ aà zĩkɛnaↄ dasi maamaa. Aà zↄ̃ↄ dɛ gukpɛ oi gbɛ̃́piia. 4Aà nɛgↄ̃ɛↄ ì blɛkɛkↄ̃ɛ bɛ ń bɛo, aaì ń dãepiↄ sísi aa mↄ pↄble aa vɛ̃ɛ mińnↄ. 5Tó aa blɛblè wa làa píi, Yobu ì ń sísi à gbãbↄnɛ́ɛ. Ì fɛlɛ kↄↄkↄↄ ì sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ o an baadeɛ, ì mɛ: Wìliↄ dↄ̃o ma nɛ́ↄ duunakɛ̀ aa dↄ̀ɛ ń Luao ń sↄ̃u. Màa Yobu ìↄ kɛ gↄↄpii. 6Gↄↄewa luabɛ gbãadeↄ mↄ̀ sĩ̀ Dii aɛ, mɛ́ Setãu kú ń guu. 7Ɔ̃ Dii ò Setãuɛ: N bↄ má ni? A wèwà à mɛ̀: Málɛ bɛbɛ, málɛ liaa dṹniauɛ. 8Ɔ̃ Dii òɛ̀: N ma zↄ̀blena Yobu èa? Aà sáa kú dṹniauo. Gbɛ̃maaɛ, a tàae vĩo. A ma vĩa vĩ mɛ́ à mikɛ̃̀ yãvãiwa. 9Ɔ̃ Setãu ò Diiɛ: Yobu n vĩa vĩ pã nɛe? 10Ni ↄliaaàzi ń aà bɛo ń pↄ́ pↄ́ a vĩ gupiiuↄo lé? N báaadà aà zĩu, ↄ̃ aà pↄ́ↄ lìgua. 11Ɔbↄ na aà pↄ́ↄwa píi ǹ gwa, a yãvãi o n musuɛ. 12Ɔ̃ Dii òɛ̀: Ma aà pↄ́ↄ nànɛ ń ↄzĩ píi, ãma ńsu ↄkã aà mɛwao. Ɔ̃ Setãu bↄ̀ Dii kĩ́i. 13Gↄↄewa Yobu nɛgↄ̃ɛↄ ń aà nɛnↄɛↄ lɛ́ pↄble, aalɛ vɛ̃ɛ mi ń vĩ̀i bɛ. 14Ɔ̃ gbɛ̃e mↄ̀ Yobu kĩ́i à mɛ̀: Zuↄ lɛ́ sapa mɛ́ zàa'ĩnaↄ lɛ́ sɛ̃ ble ń saɛ, 15ↄ̃ Sebaↄ lɛ̀lɛmá aa ń naaa wà tàò, aa ń dãnaↄ dɛ̀dɛ ń fɛ̃ndao. Mámɛ ma bↄ mado, ma mↄ a baokpainɛ. 16I yã'ò a làao, ↄ̃ gbɛ̃pãle mↄ̀ à mɛ̀: Lua sù n sã kpàsaↄwa, aa tɛkũ̀, an dãnaↄ gàga. Mámɛ ma bↄ mado, ma mↄ a baokpainɛ. 17I yã'ò a làao, ↄ̃ gbɛ̃pãle mↄ̀ à mɛ̀: Kaladeↄ kↄ̃ kpaalɛ̀ gãli àaↄ̃, aa mↄ̀ lɛ̀lɛ n yiongoↄwa, aa ń dãnaↄ dɛ̀dɛ ń fɛ̃ndao. Mámɛ ma bↄ mado, ma mↄ a baokpainɛ. 18I yã'ò a làao, ↄ̃ gbɛ̃pãle mↄ̀ à mɛ̀: N nɛgↄ̃ɛↄ ń n nɛnↄɛↄ lɛ́ pↄble, aalɛ vɛ̃ɛ mi ń vĩ̀i bɛ, 19ↄ̃ zàa'ĩan gbãa kàka à bↄ̀ guwaiwaiu, à sù ń kpɛ́ gola síiↄ̃wa, ↄ̃ à kwɛ̀ kà nɛ́piↄla, aa gàga. Mámɛ ma bↄ mado, ma mↄ a baokpainɛ. 20Yobu fɛ̀lɛ à a ula ga kɛ̃̀, à a mi bò. Ɔ̃ à wùlɛ a gbɛɛu à misìilɛ Luaɛ 21à mɛ̀: Ma bↄ ma da gbɛɛu ↄgiiɛ, mɛ́ má ɛa ta ↄgiiɛ. Dii kpàa, ↄ̃ à ɛ̀a sìa, ma sáaukɛ̀ ń Diio. 22Apii guu Yobu i duunakɛo, i Lua tàae eo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\