Yobu 10

1Ma kpasa ń ma wɛ̃nio, má yã́ pↄ́ má kũa o sa. Pↄsia guu má yãbↄlɛ sa. 2Má o Luaɛ: Ńsu yãdamalao. Yã́ pↄ́ ń èa omɛɛ. 3Gbãamↄa mapi n ↄgbɛɛ kàngu yã̀? N bↄ ma kpɛ, ↄ̃ n zɛ ń gbɛ̃vãiↄ lɛkpaaĩaoa? 4Wá wɛ́ doũ yã̀? Gudoũ ni e ń gbɛ̃nazĩnaoa? 5N wɛ̃ni geseũ lán wá pↄ́wa yã̀? N kua muaa ń wá gbɛ̃nazĩnaↄ yã̀? 6- 7Lá ń dↄ̃̀ tàaeden ma ũo, mɛ́ gbɛ̃e ku aà ma bↄ n ↄzĩo, a yã́i n kpálɛkɛ̀ ma yãvãiↄi, n ma duuna tàasikàa? 8N ma ikàsa ń nzĩa ↄo, ↄ̃ ńyↄ̃ ɛa ǹ ma tↄ̀lↄzↄ̃ saa? 9Kɛ́ n ma kɛ ń bɛ̀lɛo, a yã́ dↄngu. Ńyↄ̃ ɛa ǹ ma kɛ bùsuti ũ lↄ yã̀? 10Ni ma kása nↄ'itɛ̃na ũ lán vĩ'ipuwao lé? Ni to ma i lán vĩ iawao lé? 11N báa ń bàasio dàmala, n ma wáↄ pɛ̀pɛkↄ̃wa ń kĩↄ. 12N gbɛ̃kɛ guu n ma gba wɛ̃ni, n ma dↄ̃a, n ↄkù ma nisĩnala. 13Ma n làasoo dↄ̃̀ sa, yã́ pↄ́ ulɛa n sↄ̃un kɛ: 14Tó ma duunakɛ̀, niↄ wɛ́tɛmazi, nili tó ma bↄ pã ma tàaeↄ yã́ musuo. 15Waiyoo mapi, tó tàaeden ma ũ. Baa tó ma yã́ na, má fↄ̃ mida íao, asa wí ma kũ, taasi ma kũ gbãa. 16Tó ma su midà ía, ni lↄↄlɛmazi lán nↄ̀ↄmusuwa, ní ɛa ǹ n gbãa bↄnsaɛ mↄmɛɛ. 17Ní ma kpakↄ̃a ń seelade pãleↄ, n pↄfɛ̃amazi i kã́fĩ, ní tó yã'ĩa ma le mↄ̀ↄmↄↄ. 18Bↄ́yãi n ma bↄ ma da gbɛɛui? A maa yãa mà kɛsaiɛ, kɛ́ gbɛ̃e su wɛsimalɛo. 19A maa màↄ ku yãao. A maa yãa ma bↄa nɛasakpɛu wàↄ ma da mia'ɛu gↄ̃̀ↄɛ. 20Gↄↄ yↄↄna pↄ́ gↄ̃̀mɛɛ a láa tia. Gomala, ma pↄ e kɛ na, baa yↄↄ 21e màↄ gɛ́ gɛ́i gɛ́kĩi, gu pↄ́ gugɛ̃akↄ̃u ń gusiao kuu. 22Gupi sì níinii lán gwã́wa, pↄe ku we zɛ́zɛo, wɛɛdo mɛ́ a fãanɛ ũ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\