Yobu 11

1Ɔ̃ Naama gbɛ̃́ Zofaa yãsɛ̀ à mɛ̀: 2Aà yã́ dasi, wá wewào lé? Yãbↄlɛnapi a bↄ maa yã̀? 3N yãpã oa a gbɛ̃́ↄ lɛ́ kũa? N yãyaaabↄ̀lɛ, ↄ̃ wa zↄadↄmaoa? 4N mɛ̀ n yãdanɛ sãa vĩo, ń kú Luaɛ tàaesai. 5Tó Lua yã'ò lé, a n ɛɛboɛ. 6A ↄ̃nↄ asii bↄↄlɛkɛnɛ, asa Lua ↄ̃nↄ zↄ̃ↄ dɛwála. Ń dↄ̃ Lua lɛ́ ĩadama n vãi lɛ́u nɛe? 7Ńyↄ̃ fↄ̃ ǹ Lua asii dↄ̃a? Ńyↄ̃ bↄ Gbãapiide zↄ̃ↄkɛ lɛ́wae? 8A lɛsĩ dɛ luabɛa, ńyↄ̃ kɛ kpelewa ni? A zã dɛ bɛdaa, ńyↄ̃ fↄ̃ ǹ dↄ̃e? 9A zↄ̃ↄ dɛ tↄↄlɛa, a lɛ́ vĩo, a yàasa dɛ ísiaa maamaa. 10Tó à mↄ̀ gbɛ̃́ kũ̀ a dàkpɛu, mɛ́ àlɛ yã́kpalɛkɛaànↄ, dé mɛ́ a fↄ̃ gii? 11A mↄafilideↄ dↄ̃ fá! Tó à vãikɛa è, ìli a yãdao lé? 12Lá zàa'ĩna lí nɛ'i gbɛ̃nazĩna ũo, màa nↄ̀sɛsaide lí ↄ̃nↄkũo. 13Tó n n nↄ̀sɛ wɛ̃̀ Luaɛ, mɛ́ n ↄsɛ̀ musu wabikɛa guu, 14tó n nzĩa gà duunaɛ, mɛ́ yãvãi i zↄ̃lɛkĩi e n bɛo, 15n mi aↄ daa ía sãasaiɛ, ńyↄ̃ zɛdↄ vĩasai. 16N taasi yã́ i sãngu, a dↄangu iↄ dɛ lán í gɛ̃a zɛ́awa. 17N kua i tɛkɛ dɛ fãanɛ ĩatɛ̃a, gusia pↄ́ ń kúu i pu lán gudↄawa. 18N sↄ̃ aↄ dilɛa, n nↄ̀sɛ iↄ daa doũ, n laai aↄ kpalɛa, níↄ i'o ń a nao kau. 19Ńyↄ̃ ↄli nzĩau, gbɛ̃e yã́ a iwãa ka n pↄao, baade a wɛɛlɛ àↄ nannↄ. 20Gbɛ̃vãiↄ yiongo lɛ́baa dↄ̃́a, aa bↄkĩi eo, yã́ pↄ́ gↄ̃̀nɛ́ mɛ́ ga ũ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\