Yobu 12

1Ɔ̃ Yobu yãsɛ̀ à mɛ̀: 2Sĩanaɛ, ámɛ a maa gbɛ̃́ↄnɛ sa lá! Ɔ̃ álɛ e tó a ga, ↄ̃nↄ mìdɛn we. 3Mapi sↄ̃ má nↄ̀sɛ vĩ lááwaɛ, má kɛ̃́sãaázio, dé mɛ́ a fu yã́ pↄ́ álɛ oↄwai? 4Ma gbɛ̃́ pↄ́ ma lɛzù Luazi a wèa, ma gↄ̃ pↄ́ yáalↄa ũ ma gbɛ̃naↄnɛ. Ma gbɛ̃́ pↄ́ ma yã́ na mɛ́ má tàae vĩo, ma gↄ̃ pↄ́ yáalↄa ũ. 5Gbɛ̃́ pↄ́ aa ku niɛniɛↄ ì gbɛ̃́ pↄ́ músi ń léↄ gwa pãɛ, aaì saka gbɛ̃́ pↄ́ kpàguaↄgu. 6Gbɛ̃blenaↄ sↄ̃ aaìↄ zↄ̃lɛa ń bɛ ń laaiwa, lualɛwɛna pↄ́ an gbãa dɛ ń lua ũpiↄ ìↄ ku dↄdↄa. 7À gɛ nↄ̀bↄↄ la, aai yãdaɛ́, à gbɛa bãↄwa, aai oɛ́. 8À yã'o ń tↄↄlɛo, i ↄ̃nↄ daɛ́, à to kpↄↄ sɛ́lɛ siuɛ́. 9Pↄ́piↄ píi, an kpele mɛ́ gí dↄ̃i kɛ́ Lua mɛ́ pↄ́pii kɛ̀ ń a gbãaoi? 10Pↄ́pii wɛ̃ni ku aà ↄzĩɛ ń gbɛ̃́pii nisĩnao. 11Lá lɛ́na ì pↄ́ í dↄ̃, màa swã́ ì yã́ dↄ̃kↄ̃ɛ. 12Gbɛ̃́ ziↄ mɛ́ ↄ̃nↄ vĩ, gbɛ̃́ pↄ́ wɛ̃ kɛ̀ↄ wɛ́ mɛ́ zɛ̃a. 13Ɔ̃nↄ ń gbãaoá Lua pↄ́ɛ, lɛdama ń wɛzɛ̃o ì bↄ aà kĩ́iɛ. 14Ì pↄ́ gboo, wìli fↄ̃ kɛ̀kɛo, ì zɛtańlɛ, wìli fↄ̃ wɛ̃̀o. 15Ì lou zɛ, gu i giigaga, ì to loupↄↄ fↄ̃, tↄↄlɛ i foofↄ̃. 16Aàpi mɛ́ iko vĩ ń dɛnlao, gbɛ̃sãsãnaↄ ń gbɛ̃́ sã́sãaↄ ku aà ↄzĩ ḿpiiɛ. 17Ì to lɛdamadeↄ ta kyalesai, ì to yã́kpalɛkɛnaↄ gↄ̃ mìsaideↄ ũ. 18Ì gala pↄ́ kíaↄ kpà gbɛ̃́ↄnɛ polo, ↄ̃ ì bɛlɛona ye kíapiↄnɛ. 19Ì to sa'onaↄ ta kyalesai, ì gbɛ̃́ pↄ́ an zĩ́na pɛ̀lɛↄ fuangba. 20Ì to náaideↄ lɛ́ gↄ̃ kpaaũa, ì yã́zɛdↄ̃a si maezↄ̃ↄↄwa. 21Ì saikɛ kpalablenaↄwa, ì nɛgↄ̃naↄ gↄ̃kɛbↄↄ polomá. 22Ì asiiyã pↄ́ kú gusiau biiwànɛ́, ì bↄ ń yã́ pↄ́ wa a gbadↄ̃oo gupuau. 23Ì to buiↄ tↄbↄ, ↄ̃ ì ń midɛ, ì to aa ligua, ↄ̃ ì ń fãaa. 24Ì to dṹnia dↄaanaↄ gↄ̃ mìsai, ì to aa sã́sã gugii zɛsaideu. 25Aaìↄ ↄmalɛmalɛ gusiau filiasai, aaìↄ tàlaatalaabo lán idɛnaↄwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\